Förslag till vinstdisposition

Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

balanserade vinstmedel

16 312 157 363

samt årets resultat

15 136 768 569

Kronor

31 448 925 932

 

 

disponeras på följande sätt:

 

till aktieägarna utdelas 4,50 kronor per aktie

5 644 736 653

i ny räkning överförs

25 804 189 279

Kronor

31 448 925 932

Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 30 april 2020.

Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 april 2020.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets respektive koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderbolagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 1 mars 2020

Johan Molin
Ordförande

Jennifer Allerton
Styrelseledamot

Claes Boustedt
Styrelseledamot

Marika Fredriksson
Styrelseledamot

Johan Karlström
Styrelseledamot

Tomas Kärnström
Styrelseledamot

Thomas Lilja
Styrelseledamot

Helena Stjernholm
Styrelseledamot

Lars Westerberg
Styrelseledamot

Stefan Widing
Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Peter Nyllinge
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

Magnus Svensson Henryson
Auktoriserad revisor