Moderbolagets resultaträkning

MSEK

Not

2018

2019

Nettoomsättning

2

20 141

21 038

Kostnad för sålda varor

 

–11 103

–10 038

Bruttoresultat

 

9 038

11 000

 

 

 

 

Försäljningskostnader

 

–1 321

–1 259

Administrationskostnader

 

–2 393

–2 724

Forsknings– och utvecklingskostnader

4

–1 492

–1 588

Övriga rörelseintäkter

5

26

44

Övriga rörelsekostnader

6

–1 291

–1 249

Rörelseresultat

3, 8

2 567

4 224

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

9

4 364

11 989

Resultat från andelar i intresseföretag

9

0

0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

9

541

485

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

–1 117

–795

Resultat efter finansiella poster

 

6 355

15 903

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

–3 138

–82

Skatt

10

–1 481

–684

Årets resultat

 

1 736

15 137

Årets resultat överensstämmer med årets totalresultat.