Moderbolagets kassaflödesanalys

MSEK

2018

2019

Den löpande verksamheten

 

 

Resultat före skatt

3 217

15 821

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

948

1 163

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

6 127

–222

Betald skatt

–58

–728

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

10 234

16 034

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

Förändring av lager

–139

–164

Förändring av rörelsefordringar

–4 648

795

Förändring av rörelseskulder

–4 033

706

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 414

17 371

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

–2 930

–11 893

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–799

–976

Försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel

2 791

115

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

183

136

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–755

–12 618

Kassaflöde efter investeringar

659

4 753

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

Förändring av lämnade koncerninterna lån

–650

–1 853

Förändring av erhållna koncerninterna lån

4 872

2 414

Upptagna externa lån

93

99

Amortering av externa lån

–581

–85

Utbetald utdelning

–4 390

–5 331

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–656

–4 756

 

 

 

Årets kassaflöde

3

–3

Likvida medel vid årets början

0

3

Likvida medel vid årets slut

3

0