Moderbolagets förändringar i eget kapital

MSEK

Aktie­kapital

Reserv­fond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ingående eget kapital 31 januari 2018

1 505

1 611

24 063

27 179

Årets totalresultat

1 735

1 735

Justering avseende IFRS 9

–2

–2

Utdelning till aktieägare

–4 390

–4 390

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

151

151

Minskning av säkring optionsprogram

137

137

Betalningar vid lösen av optionsprogram 2013

1

1

Aktieutdelning säkrat optionsprogram

20

20

Utgående eget kapital 31 december 2018

1 505

1 611

21 715

24 831

 

 

 

 

 

Årets totalresultat

15 137

15 137

Utdelning till aktieägare

–5 331

–5 331

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

97

97

Minskning av säkring optionsprogram

–189

–189

Aktieutdelning, säkrat optionsprogram

20

20

Utgående eget kapital 31 december 2019

1 505

1 611

31 449

34 565