Moderbolagets balansräkning

MSEK

Not

2018–12–31

2019–12–31

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Patent och andra immateriella tillgångar

13

26

32

Goodwill

13

81

53

Totalt

 

107

85

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Byggnader och mark

13

985

972

Maskiner och andra tekniska anläggningar

13

4 158

4 444

Inventarier, verktyg och installationer

13

373

441

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

13

1 537

1 232

Totalt

 

7 053

7 089

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

14

30 777

42 573

Fordringar hos koncernföretag

 

11 505

11 648

Andelar i intresseföretag

15

0

0

Finansiella placeringar

 

2

2

Långfristiga fordringar

16

109

35

Uppskjuten skattefordran

10

80

Totalt

 

42 393

54 338

Summa anläggningstillgångar

 

49 553

61 512

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

17

3 065

3 229

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

 

747

798

Fordringar hos koncernföretag

 

9 160

10 112

Skattefordringar

10

81

Övriga fordringar

16

684

451

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

636

695

Totalt

 

11 308

12 056

Likvida medel

 

3

0

Summa omsättningstillgångar

 

14 376

15 285

Summa tillgångar

 

63 929

76 797

MSEK

Not

2018–12–31

2019–12–31

Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 26..

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Reservfond

 

1 611

1 611

Totalt

 

3 116

3 116

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst

 

19 979

16 312

Årets resultat

 

1 736

15 137

Totalt

 

21 715

31 449

Summa eget kapital

19

24 831

34 565

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

Övriga obeskattade reserver

 

3 140

3 222

Totalt

 

3 140

3 222

 

 

 

 

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

20

376

337

Övriga avsättningar

21

215

433

Totalt

 

591

770

 

 

 

 

Långfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

22

1

1

Övriga skulder

22

16 962

15 123

Totalt

 

16 963

15 124

 

 

 

 

Långfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Uppskjuten skatteskuld

10

649

Övriga skulder

 

258

245

Totalt

 

907

245

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

93

99

Skulder till koncernföretag

 

10 730

13 144

Övriga skulder

 

1 995

Totalt

 

10 823

15 238

 

 

 

 

Kortfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

342

325

Leverantörsskulder

 

1 844

1 819

Skulder till koncernföretag

 

1 541

2 226

Skatteskulder

10

604

Övriga skulder

 

248

291

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

2 699

2 368

Totalt

 

6 674

7 633

Summa eget kapital och skulder

 

63 929

76 797