Mål och måluppfyllelse

Sandvik presenterade nya långsiktiga finansiella mål under 2019. Målen fokuserar på tillväxt och lönsamhet över en konjunkturcykel men prioriterar samtidigt en stark finansiell ställning och utdelning.

Finansiella mål

Tillväxt*

≥5 %

Mål: En tillväxt om minst 5 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat

5 %

Tillväxten uppgick till 5 procent 2017–2019. 2019 var tillväxten –1 procent till följd av en vikande marknad under andra halvåret inom de kortcykliska delarna av verksamheten.

Resultat: Tillväxten uppgick (bar chart)

Lägsta rörelsemarginal

≥16 %

Mål: En lägsta rörelsemarginal om 16 procent (rullande tolv månader), justerad för jämförelsestörande poster.

Resultat

19 %

Rörelsemarginalen justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 16, 19 och 19 procent för 2017, 2018 respektive 2019.

Resultat: Rörelsemarginal (bar chart)

Finansiella mål

Utdelningskvot*

50 %

Mål: En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster, över en konjukturcykel.

Resultat

43 %

Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 43 procent 2017–2019. Sandviks starka resultat under 2019 resulterade i en föreslagen utdelning om 6 (5) miljarder SEK, vilket motsvarar en utdelningskvot om 41 procent.

Resultat: Justerad genomsnittlig utdelningskvot (bar chart)

Nettoskuldsättningsgrad

0,5

Mål: En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5.

Resultat

0,2

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,2, vilket innebär att målet uppnåddes.

Resultat: Nettoskuldsättningsgrad (line chart)

* Målen för tillväxt och utdelning avser utveckling över en konjunkturcykel.

Hållbarhetsmål 2019*

Hälsa och säkerhet

1,4/3,6

Mål: En olycksfallsfrekvens (LTIFR) om 1,4 och en total olycksfrekvens (TRIFR) om 3,6.

Resultat 2019*

1,5/3,8

Olycksfallsfrekvensen minskade till 1,5 (1,7) och den totala olycksfrekvensen minskade till 3,8 (3,9).

Koldioxidutsläpp

1,3 %

Mål: Minska koldioxidutsläppen med 1,3 procent genom miljöförbättrande åtgärder.

Resultat 2019*

2,6 %

Miljöförbättrande åtgärder resulterade i att koldioxidutsläppen minskade med 2,6 procent.

Hållbarhetsmål 2019*

Mångfald

18,2 %

Mål: Öka andelen kvinnor i ledande positioner med 3 procent per år. För 2019 var målet 18,2 procent.

Resultat 2019*

18,2 %

Andelen kvinnor i ledande positioner ökade till 18,2 (17,7) procent.

Uppförandekod

100 %

Mål: Utbilda 100 procent av medarbetarna, inklusive långtidskontrakterade uppdragstagare, i vår uppförandekod.

Resultat 2019*

96 %

96 (94) procent av medarbetarna och långtidskontrakterade uppdragstagare (längre än tre månader) utbildades i uppförandekoden.

* Sandvik rapporterar på de hållbarhetsmål för 2019 som sattes upp 2018. Vi kommer att rapportera på våra nya hållbarhetsmål för 2030 från och med 2020. Samtliga ovanstående områden ingår i de nya hållbarhetsmålen.