Ett händelserikt år

Björn Rosengren, Vd och koncernchef till 1 februari 2020 (photo)

Björn Rosengren, Vd och koncernchef till 1 februari 2020

2019 blev ett både framgångsrikt och händelserikt år för Sandvik. Vi gjorde flera spännande förvärv, presenterade nya finansiella mål, nya långsiktiga hållbarhetsmål och initierade en intern separation av Sandvik Materials Technology. Vi såg även tydliga tecken på en inbromsning i konjunkturen och behövde därför anpassa våra kostnader för att säkerställa en fortsatt god lönsamhet.

Sandvik gick in i 2019 med en tydlig medvind från ett positivt konjunkturläge. I ryggen hade vi ett omsättningsrekord då vi för första gången passerade 100 miljarder kronor under 2018. Även 2019 slutade med rekord då omsättningen steg till 103 miljarder kronor, med hjälp av en stark start på året och positiva bidrag från valutaeffekter.

Väl rustade för avmattning

Den konjunkturavmattning som vi under en längre tid förberett oss för blev påtaglig under sommaren. Vi var väl rustade för detta då alla operativa enheter i Sandvik hade planerat för hur de skulle agera i händelse av en sämre marknad. Dessa planer sattes i verket under sommaren och hösten.

Omfattningen har varierat mellan våra olika enheter, som alla har sina unika förutsättningar, men alla affärsområden har behövt anpassa sig och vidta kostnadsåtgärder som även innebar personalminskningar. Det är aldrig lätt att vidta den här typen av åtgärder men de var nödvändiga för att säkerställa att Sandvik står starkt oavsett vilken marknadssituation som råder.

Tack vare att vi reagerade snabbt på inbromsningen nådde vi en justerad rörelsemarginal på 18,6 procent för 2019. Vi kunde också summera ett rekordstarkt kassaflöde som ger oss fortsatt god handlingsfrihet.

Nya finansiella mål

Att kunna prestera en bra lönsamhetsnivå även under tuffare förutsättningar är en viktig del i de nya finansiella mål som vi presenterade under vår kapitalmarknadsdag i vår testgruva i Tammerfors i Finland. Utöver ett mål om 16 procent som lägsta nivå för den justerade rörelsemarginalen presenterade vi även mål för tillväxt, nettoskuldsättningsgrad samt utdelning.

Hållbara affärer

Sandvik har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och på kapitalmarknadsdagen presenterade vi nya långsiktiga mål med sikte på år 2030. Dessa omfattar fyra områden: cirkularitet, klimatförändring, hälsa och säkerhet samt fair play.

Vi ser hållbarhet som en viktig affärsmöjlighet och vi är övertygade om att vi bidrar bäst till en hållbar framtid genom att jobba tillsammans med våra kunder och leverantörer för att kunna erbjuda effektivare, säkrare och mer miljöanpassade lösningar. Redan idag är hållbarhet en väl integrerad del av vår verksamhet och med våra nya mål kommer vi att ta ytterligare kliv.

Sandvik fortsätter att stödja principerna i Förenta Nationernas Global Compact och bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls. Det är glädjande att se att vi på nytt kvalificerade oss för en plats i Dow Jones Sustainability Index.

Intern separation

En betydande händelse under året var styrelsens beslut i maj att initiera en intern separation av affärsområde Sandvik Materials Technology, samt att utvärdera möjligheterna för en eventuell börsnotering. Arbetet med separationen går enligt plan.

Förvärv i framkant

Förvärv inom utvalda områden är en del av vår tillväxtagenda och vi välkomnade totalt nio spännande och teknikledande bolag till Sandvik under året. Artisan, som tillverkar batteridriven utrustning för underjordsgruvor, är ett av dem liksom Newtrax som är ledande inom olika teknologier för trådlösa uppkopplingar i gruvsektorn. Jag tänker också på vår andel i Beam IT, ett bolag som har en stark position inom additiv tillverkning i metall och Summerill Tube Corporation, en tillverkare av avancerade rör.

Vår ställning inom segmentet runda verktyg stärktes under året genom förvärven av Wetmore, OSK och Melin Tool Company.

Under 2019 tecknade vi avtal om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), vilket avser den del som är relaterad till olje- och gasindustrin. Att se över affärsportföljen och säkerställa att vi är rätt ägare är ett arbete som aldrig tar slut. Avyttringen av Varel är ett viktigt steg i fokuseringen på vår affärsportfölj.

Fortsatta framgångar

I augusti meddelade jag att jag skulle sluta på Sandvik och lämna företaget i februari 2020. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla kollegor, kunder och aktieägare för en fantastisk tid. Det har varit en förmån att få leda Sandvik och jag kommer att se tillbaka på åren i bolaget som några av de bästa i min karriär. Den starka kultur och det engagemang som finns hos medarbetarna i Sandvik borgar för framtida framgångar.

Stockholm, januari 2020

Björn Rosengren
Vd och koncernchef till 1 februari 2020

Stora möjligheter

Stefan Widing, Vd och koncernchef från 1 februari 2020 (photo)

Stefan Widing, Vd och koncernchef från 1 februari 2020

Det är med stolthet och tillförsikt jag tar mig an uppdraget att leda Sandvik. Under min första tid som vd har jag påbörjat arbetet med att sätta mig djupare in i våra olika verksamheter. Jag kan konstatera att vi har en stabil bas och engagerade medarbetare med ett stort tekniskt kunnande i bolaget. Vi har redan starka styrkepositioner som jag ser stora möjligheter att utveckla Sandvik ytterligare utifrån.

Ett decentraliserat arbetssätt

Det är min övertygelse att den decentralisering Sandvik genomfört de senaste åren har varit rätt väg att gå och vi ska fortsätta i den riktningen. När besluten fattas nära kunderna blir de bäst och snabbast och där hör det operativa ansvaret hemma.

Ett decentraliserat beslutsfattande är också en viktig komponent i de ambitiösa finansiella mål som sattes upp under 2019. Vi ska klara av vårt lönsamhetsmål i alla marknadslägen och då är det en förutsättning att vi kan ta snabba beslut.

Ett annat fokusområde är den pågående interna separationen av affärsområde Sandvik Materials Technology, där förutsättningarna för en eventuell börsnotering kommer att utvärderas.

Tekniskt ledarskap

Jag ser det som avgörande att Sandvik är tekniskt ledande med starka marknadspositioner. Då kan vi fortsätta att vara våra kunders viktigaste partner och skapa möjligheter för att utveckla nya produkter och lösningar. Det finns en hög teknisk kompetens hos medarbetarna på Sandvik idag och det ger oss en solid grund. Nu ska vi bygga vidare och fortsätta ta tillvara på de stora möjligheter som kommer med nya affärsmodeller, ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering i industrisektorn.

Hållbara affärer

Jag är imponerad av det hållbarhetarbete som redan idag görs på Sandvik. Att integrera hållbarhet i vår affär ännu mer kommer att bli avgörande för att fortsatt vara ett framgångsrikt företag.

Att vara ledande på både innovation och hållbarhet är en nyckel för att kunna rekrytera rätt talanger, fortsätta vara våra kunders förstahandsval och förbli ett bolag som är attraktivt att investera i.

Jag ser mycket fram emot att lära känna våra kunder och alla mina nya kollegor. Tillsammans ska vi fortsätta stärka Sandvik.

Stockholm, februari 2020

Stefan Widing
Vd och koncernchef från 1 februari 2020