Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

Utveckling per affärsområde, koncernen totalt

 

Intäkter

 

Rörelseresultat och rörelsemarginal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

MSEK

MSEK

MSEK

 

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

Sandvik Machining Solutions

36 114

40 757

41 123

 

8 465

23

9 922

24

8 380

20

Sandvik Mining and Rock Technology

35 058

41 058

44 777

 

5 864

17

7 452

18

8 602

19

Sandvik Materials Technology

13 281

14 697

15 279

 

224

2

1 307

9

1 444

9

Other Operations

6 374

3 560

2 059

 

4 293

67

659

19

–4 263

E/T

Avvecklad verksamhet

3 078

852

295

 

–62

–2

–552

–65

–204

–69

Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.

2)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrad definition. För definitioner, se definitioner

3)

Nettoskulden inkluderar från och med 2012 nettopensionsskulden.

Intäkter, MSEK

82 654

94 084

98 529

87 328

88 821

90 822

84 430

93 906

100 924

103 533

Förändring %

+15

+14

+5

–11

+2

+2

–7

+11

+8

+3

varav organisk, %

+17

+20

+5

–7

–2

–6

–6

+10

+11

–1

varav struktur, %

+1

0

0

0

+2

0

0

0

–6

–1

varav valuta, %

–2

–5

0

–5

+2

+8

–1

+1

+2

+4

Rörelseresultat, MSEK

11 029

10 148

13 490

8 638

10 120

6 062

9 657

18 011

18 103

13 182

% av intäkter

13

11

14

10

11

7

11

19

18

13

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

9 412

8 179

11 516

6 753

8 264

4 059

7 996

16 940

17 315

11 945

% av intäkter

11

9

12

8

9

4

9

18

17

12

Årets koncernresultat, MSEK

6 943

5 861

8 107

5 008

5 992

2 194

5 468

13 160

12 669

8 523

Eget kapital1), MSEK

33 813

31 264

32 536

33 610

36 672

34 060

39 290

48 722

58 163

61 858

Soliditet1), %

38

32

31

36

34

34

38

46

49

51

Nettoskuldsättningsgrad2,3), ggr

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

0,7

0,3

0,2

0,2

Kapitalomsättningshastighet2), %

92

100

97

89

89

86

83

90

89

85

Likvida medel, MSEK

4 783

5 592

13 829

5 076

6 327

6 376

8 818

12 724

18 089

16 987

Avkastning på totalt eget kapital1), %

22,1

18,5

25,3

15,3

17,4

6,2

15,2

31,3

23,3

13,9

Avkastning på sysselsatt kapital1), %

17,4

16,0

19,8

12,6

13,4

7,9

12,9

23,8

22,0

15,0

Investeringar i anläggningar, MSEK

3 378

4 994

4 820

4 185

4 703

4 161

3 691

3 578

3 984

4 147

Investeringar totalt, MSEK

4 493

5 332

4 859

4 674

7 537

4 168

3 722

3 578

8 615

6 018

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

12 149

7 764

11 892

5 133

9 515

11 952

12 032

14 286

14 914

17 654

Kassaflöde, MSEK

–2 642

907

8 450

–8 656

1 039

79

2 288

3 963

5 382

–1 188

Antal medarbetare, 31 december

47 064

50 030

48 742

47 338

47 318

45 808

43 732

43 024

41 705

40 246

Data per aktie

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1)

Årets resultat per aktie.

2)

Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.

3)

Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.

4)

Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.

5)

Utdelning dividerad med resultat per aktie.

6)

Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie.

7)

Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.

Kompletterande definitioner, se definitioner.

Resultat1)

5,59

4,63

6,51

4,00

4,79

1,79

4,39

10,50

10,11

6,81

Resultat efter utspädning2)

5,59

4,63

6,51

4,00

4,79

1,79

4,39

10,49

10,09

6,79

Eget kapital3)

27,5

25,2

25,9

26,7

29,1

27,1

31,2

38,8

46,4

49,3

Utdelning (2019 enligt förslag)

3,00

3,25

3,50

3,50

3,50

2,50

2,75

3,50

4,25

4,50

Direktavkastning4), %

2,3

3,8

3,4

3,9

4,6

3,4

2,4

2,4

3,4

2,5

Utdelningsandel5), %

54

70

54

88

73

140

63

33

42

66

Börskurser, Sandvik-aktien, årshögsta

133

135

107

108

97

107

116

153,9

165,3

190,4

årslägsta

76

73

82

79

74

68

65

113,5

123,1

122,7

vid årets slut

131

84

103,50

90,70

76,40

74,05

112,70

143,7

126,4

182,7

Antal aktier vid årets slut, miljoner

1 186,3

1 186,3

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

Genomsnitt antal aktier (miljoner)

1 186,3

1 186,3

1 245,9

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

1 254,4

P/E tal6)

23,5

18,2

15,9

22,7

15,9

41,4

25,7

13..7

12,5

26,9

Börskurs i % av eget kapital2,7)

476

333

400

340

261

273

361

370

273

370