Den elektriska borriggen Sandvik DD422ie.
Den elektriska borriggen Sandvik DD422ie.

Årsredovisning 2022

2022 i korthet

Nyckeltal

Intäkter, MSEK

112.332

Justerad EBITA, MSEK1)

22.486

Vinst per aktie, SEK (efter utspädning)

10,24

Antal anställda2)

40.489

Total olycksfallsfrekvens, TRIFR3)

3,1

Medarbetare utbildade i uppförandekoden, %

95
NYCKELTAL

1) Justerad för jämförelsestörande poster, se Utveckling inom affärsområden. För mer information om alternativa nyckeltal se Definitioner

3) Omräknat till heltidstjänster.

3) Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

2022 i sammandrag

Vi levererade ett starkt resultat i en utmanade omvärld och höjde vår tillväxtambition. Titta på videon där vi summerar finansiella resultat och större händelser.

Koncernchefens kommentar Skifte mot tillväxt Ett nytt företag är fött
financial_review_2019_videovorschau.jpg

Hållbara affärer

Sandvik gjorde goda framsteg i arbetet mot hållbarhetsmålen. Vi skickade in våra klimatmål för godkännade av Science Based Targets initiative och ökade avfallscirkulariteten till 74 procent. Titta på videon där vi summerar vårt hållbarhetsår.

Skifte mot hållbarhet Icke-finansiella noter

En värdeskapande strategi

WE MAKE THE SHIFT – Advancing the world through engineering. KÄRNVÄRDEN: Customer Focus, Passion to Win, Fair Play och Innovation. Strategiska mål: Shift to Growth, Sustainability Shift, Customer’s 1st Choice, Agile through Cycle, Employer of Choice och Digital Shift

Vår strategi syftar till att skapa lönsam tillväxt och skapa värde för samtliga intressenter.

Vår strategi

Affärsområden

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

En ledande leverantör av utrustning och verktyg, reservdelar, service, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturindustrin.

Andel av intäkter

51 %

Andel av justerad EBITA

50 %

Divisioner

 • Underground Drilling
 • Load and Haul
 • Surface Drilling
 • Rotary Drilling
 • Mechanical Cutting
 • Rock Tools
 • Ground Support
 • Digital Mining Technologies
 • Parts and Services
Justerad EBITA är exklusive koncerngemensamt och justerat för jämförelsestörande poster.
Sandvik Mining and Rock Solutions
Sandvik Rock Processing Solutions: Bergbearbetningsmaskiner

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

En ledande leverantör av utrustning, service och tekniska lösningar för krossning och sortering av berg och mineraler inom gruvindustrin samt infrastrukturindustrin.

Andel av intäkter

8 %

Andel av justerad EBITA

7 %

Divisioner

 • Stationary Crushing and Screening
 • Mobile Crushing and Screening
 • Attachment Tools
 • Shanbao
Justerad EBITA är exklusive koncerngemensamt och justerat för jämförelsestörande poster.
Sandvik Rock Processing Solutions
xxxx

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

En marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning som expanderar inom digital tillverkning och mjukvarulösningar, liksom tekniker som additiv tillverkning och produktionsintegrerad metrologi.

Andel av intäkter

41 %

Andel av justerad EBITA

43 %

Divisioner

Sandvik Machining Solutions1)
 • Sandvik Coromant
 • Seco
 • Walter
 • Dormer Pramet
 • Wolfram
Sandvik Manufacturing Solutions1)
 • Design and Planning Automation
 • Additive Manufacturing
1) Affärsområdessegment
Justerad EBITA är exklusive koncerngemensamt och justerat för jämförelsestörande poster.
Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Intäkter per kundsegment

Intäkter per marknadsområde

Mål och måluppfyllelse

Sandvik presenterade nya finansiella mål 2022 med höjda tillväxtambitioner och fokus på en hälsosam, stabil lönsamhet.

Finansiell information

Detta avsnitt innehåller: Redovisning, Noter, Motivering till utdelningsförslag, Förslag till vinstdisposition, Revisionsberättelse.

FN:s mål för hållbar utveckling

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Vi har definierat vår positiva och negativa påverkan i värdekedjan.