Not 46. Uppföljning av mål från 2019

Sandvik rapporterar på de mål för 2019 som sattes upp 2018. Vi kommer att rapportera på den nya hållbarhetsmålen för 2030 från och med 2020.

Uppföljning av mål från 2019

 

Mål 2019

Utfall 2019

Våra erbjudanden

 

 

Innovation och produktivitet

 

 

Sandvik Machining Solutions

1) Andel ny försäljning 30–40 %

2) Andel nya patent 30–35 %

3) Öka andelen återvunnet material i produkter

1) Andel ny försäljning 21,2 %

2) Andel nya patent 34,6 %

3) En 20-procentig ökning, från 39 % 2018 till 47 % 2019.

Sandvik Mining and Rock Technology

1) Upprätthålla en sund trend för andel nya patent (andelen patent från de senaste fem åren som % av hela portföljen). Mål för andelen nya patent: 41 %

1) Andel nya patent 38,2 %

Sandvik Materials Technology

1) Alla divisioner ska ha kapacitet att presentera livscykelanalyser till utvalda kunder.

2) Marknadsintroducering av nya produkter eller tillämpningar som främjar energieffektivitet och övergång till grön energi.

3) Utveckla affärscase för material eller tillämpningar som används i kommande energitillämpningar.

1) LCA-rapporter presenterades för utvalda kunder och inkluderades i diskussioner om affärsutveckling.

2) Flera produkter lanserades som främjar energieffektivitet och övergång till grön energi, till exempel Sanicro® 25 och rörproduktion hos kunden för vätgasstationer.

3) Flera affärscase utvecklades, till exempel additiv tillverkning för industrivärmeapplikationer och livscykelanalys som en tjänst.

Hälsa och säkerhet

 

 

Sandvik Mining and Rock Technology

1) Hantera IT-säkerhet för utrustning inom SMRT.

1) En IT-säkerhetspolicy utformades och granskades och en kommitté för IT-säkerhet lanserades. Interna säkerhetsgranskningar för nyckelprodukter och tjänster startades.

Miljöpåverkan

 

 

Sandvik Mining and Rock Technology

1) Säkerställa efterlevnad med miljölagstiftning för produkter.

1) Obligatorisk miljölagstiftning kartlades och integrerade i processen för produktutveckling (NPD).

Sandvik Materials Technology

1a) Ökad andel hållbara transporter.

1b) Introducera förpackningsmaterial som kan återanvändas hos kund.

2) Undersöka genomförbarhet av potentiella återvinningsmöjligheter inom affärsområdets produkterbjudande.

3) Utveckla förslag på hållbarhetsmärkning på relevanta produkter.

1a) Alla transporter på anläggningen i Sandviken sker med HVO100-biodiesel.

1b) Kartläggning av möjliga återvinningslösningar och kretsloppsalternativ för plast undersöktes tillsammans med leverantörer och tillverkare.

2) Första återköpsfallet för stålskrot för slutet kretslopp genomfördes. Ytterligare diskussioner med utvalda kunder inleddes.

3) Andelen återvunnet material i en produkt som anges på materialcertifikatet har utvecklats och lanserats.

Uppföljning av mål från 2019

 

Mål 2019

Utfall 2019

Vår verksamhet

 

 

Uppförandekod

1) 100 % av alla medarbetare utbildade i uppförandekoden.
2) 90 % av nyanställda utbildade i uppförandekoden inom 3 månader.

1) 96 % utbildades 2019.
2) 65 % av nyanställda utbildades 2019.

Speak Up

1) Genomsnitt öppna dagar ska inte överstiga 40 dagar.
2) Förbättra resultaten från 2018 SEmp-enkäten.
(a) Medvetenheten ska överstiga 83 %.
(b) Tilltron till systemet/processen ska överstiga 74 %.

1) 85 dagar till följd av granskning och stängning av gamla fall.
2) Ingen undersökning 2019. Strategier utvecklades för att öka medvetenheten och trovärdighet. Utbildning och granskning kommer att genomföras 2020.

Regelefterlevnad

1) 100 % av alla identifierade väsentliga enheter* ska rapportera och ha en grundläggande efterlevnadsandel (Basic Compliance Completion Ratio).
*)Definierat av varje division.

1) Fokus byttes till att utveckla Sandviks Compliance House, ett verktyg för uppföljning av regelefterlevnad i de olika enheterna. Systemet lanserades i början av 2020. Vi fortsatte även att utvärdera regelefterlevnaden på affärsområdes- och divisionsnivå.

Hållbar leverantörshantering

1) Aktiva leverantörer, motsvarande 100 % av leverantörskostnaderna, ska riskbedömas enligt Sandviks riskmatris.
2) Arbetsplan på plats för att lansera Sandviks enkät för hållbar leverantörskedja.
3) 100% av korrigerande åtgärder som hänför sig till revisioner under 2018 och 2019 ska implementeras inom angivna tidsramar efter överenskommelse med leverantören.
4) Leverantörer motsvarande 85 % av leverantörskostnaderna ska ha undertecknat vår uppförandekod för leverantörer.

1) Cirka 71 % helt riskbedömda och 23 % delvis riskbedömda (antingen per land eller per kategori)
2) Alla affärsområden har lagt ut enkäten och integrerat den i sina leverantörshanteringssystem eller planerar att göra det. Lanseringsplan under utveckling.
3) 19,4 % av åtgärderna var implementerade inom tidsramen överenskommen med leverantören. Under året prioriterades fall utifrån allvarsgrad och tidramen förlängdes därför för 31,4 % och kommer att följas upp under 2020.
4) 55,5 %

Miljöavtryck

1) 1,3 % reducering av energianvändning via miljöförbättrande åtgärder.
2) 1,3 % reducering av CO2-utsläpp via miljöförbättrande åtgärder.
3) 0,6 % reducering av vattenförbrukning via miljöförbättrande åtgärder.
4) Reducera totalt avfall med 0,2 % via miljöförbättrande åtgärder.

1) Vidtagna åtgärder motsvarande 1,4 % reducering rapporterades.
2) Vidtagna åtgärder motsvarande 2,6 % reducering rapporterades.
3) Vidtagna åtgärder motsvarande 0,2 % reducering rapporterades.
4) Vidtagna åtgärder motsvarande 0,0 % reducering rapporterades.

Hälsa och säkerhet

1) TRIFR: 3,6
2) LTIFR: 1,4

1) TRIFR: 3,8
2) LTIFR: 1,5