GRI

Strategiska fokusområden och resultat

Fokus på kärnverksamheten och på att vara nummer ett eller två inom utvalda segment och marknader

Sandvik var aktivt i sin portföljförvaltning under 2019. I oktober undertecknade vi ett avtal om att avyttra majoriteten i Sandvik Drilling and Completions (Varel). Vi annonserade nio strategiska förvärv, däribland Newtrax inom digital gruvteknologi, Artisan som erbjuder elektriska batterilösningar, OSK, Wetmore Tool & Engineering och Melin Tool Company inom runda verktyg, Summerill Tube Corporation, en tillverkare av avancerade rör, samt en 30-procentig andel i Beam IT, en serviceleverantör inom additiv tillverkning. Sandvik initierade även en intern separation av affärsområde Sandvik Materials Technology.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Sandvik fokuserar på innovationer som hjälper våra kunder att förbättra sin produktivitet och energieffektivitet, att förbättra säkerheten och dra nytta av alla de möjligheter som följer med digitalisering och automatisering. Under året lanserades ett antal nya produkter och lösningar som stärker vår framstående position inom den tekniska innovationsutvecklingen. Exempel är Corodrill® DS20, en indexerbar borr och Prism™, en dataunderstödd app för maskinbearbetning (Sandvik Machining Solutions), tre nya moduler till plattformen OptiMine® och jumboriggen DT1132i (Sandvik Mining and Rock Technology), en tjänst inom additiv tillverkning från Kanthal och ett austenitiskt rostfritt stål, Sanicro® (Sandvik Materials Technology). Läs mer om innovationer och produktlanseringar på affärsområdessidorna.

Ansvar och beslut nära kunderna

Sandvik startade resan mot en decentraliserad struktur redan 2016. Den nya strukturen möjliggör ett snabbare beslutsfattande närmare kunderna, ökat ägarskap över produkterna och ökat ansvar för prestation och resultat. Strukturen är avhängig ett starkt resultatledningssystem i hela företaget och har visat sig vara effektiv för snabba anpassningar vid ändrade marknadsförutsättningar.

Stabilitet och lönsamhet före tillväxt

Sandvik presenterade nya, långsiktiga finansiella mål som fokuserar på tillväxt och förbättrad lönsamhet över en affärscykel, exempelvis ett krav på ett rörelseresultat om minst 16 procent.

Sandvik såg under året tecken på en försvagad marknad i flera affärssegment och initierade ett antal effektivitetsåtgärder. Vi presenterade aktiviteter som uppskattas ge besparingar om 1,7 miljarder SEK i mitten av 2020 och de inkluderar en personalminskning om cirka 2 500 personer, utöver den personalminskning om 450 personer som redan meddelats inom Sandvik Machining Solutions under första halvåret 2019. Effektivitetsåtgärderna förbättrade resultatet 2019 med cirka 400 miljoner SEK.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Sandvik har satt som mål att förbättra produktiviteten (intäkter per medarbetare i fast valuta) med minst 3 procent årligen. 2019 förbättrades produktiviteten med 5 procent. Kassaflödet från verksamheten ökade med 18 procent till 17 960 miljoner kronor (15 246). Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 21,3 procent (22,6). Redovisad avkastning på sysselsatt kapital var 15,2 procent (22,7). Rörelsekapitalet (12 månaders medelvärde) uppgick till 25 procent (24) vilket är i linje med ambitionen att understiga 25 procent.

Kultur att agera på rätt sätt

Sandvik har en lång tradition av etiskt företagande och att göra saker på rätt sätt. De totala antalet arbetsrelaterade olyckor (TRIFR) minskade till 3,8 (3,9) och antalet olyckor som resulterade i förlorad arbetstid (LTIFR) minskade till 1,5 (1,7). Ett online-verktyg för självutvärdering av regelefterlevnad introducerades. Funktionen för internrevision stärktes. 96 (94) procent av våra medarbetare och långtidskontrakterade uppdragstagare utbildades i uppförandekoden. Cirka 3 800 medarbetare deltog under året i någon form av utbildning inom regelefterlevnad.

Exceptionella medarbetare

Vi fortsatte med program som främjar ledarskap och utvecklar viktiga kompetenser. Cirka 550 (600) medarbetare deltog i våra ledarskapsprogram under 2019. Cirka 2 700 (2 900) nya medarbetare anställdes och de flesta tjänsterna utlystes på den öppna interna arbetsmarknaden. 67 procent av de högre chefsposterna rekryterades internt (målet var 80). Andelen nyanställda som var kvar i företaget uppgick till 89 procent (målet var 90). Sandvik lanserade en pilotutbildning online inom mångfald och inkludering. Varumärkesbyggande aktiviteter stärkte varumärket Sandvik som arbetsgivare och resulterade i ett antal varumärkespriser.

Hållbara affärer

Utöver de sju fokusområdena är hållbarhet integrerad i alla delar av vår strategi. Under året lanserade vi nya långsiktiga hållbarhetsmål för 2030 som fokuserar på klimatförändringar, ett cirkulärt samhälle, säkerhet och affärsetik, vilket kommer att integrera hållbarhet än mer i vår verksamhet. Läs om vårt hållbarhetsarbete i Hållbar verksamhet i grunden, Hållbarhetsmål 2030, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter.