Översikt

Hållbarhetsstyrning

Sandviks affärsstrategi, affärsmodell och hållbarhetsmålen för 2030 (se Hållbarhetsmål 2030) utgör grunden för företagets hållbarhetsstyrning. Vi sätter mål som är relevanta för att adressera materiella områden och effektivt hantera relaterade risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa ekonomisk, miljömässig och social regelefterlevnad.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområdena och divisionerna ansvarar för implementering och uppföljning. Affärsområdena ansvarar också för bedömningen och hanteringen av hållbarhetsrisker i sin verksamhet. KPI: er konsolideras och rapporteras för att följa upp mål på koncern- och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och fokusåtgärder för det kommande året.

Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Sandvik. Rådet består av representanter från affärsområdena och koncernfunktioner. Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med affärsområdena.