GRI

Hållbar verksamhet i grunden

Sandvik använder teknikkunnande och innovation för att leda omvandlingen mot hållbara affärer. Vi är medvetna om vikten av att övergå till nya affärsmodeller och tänka på nya sätt i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Världen står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna orsakar till exempel extrema väderförhållanden, vilket påverkar både oss människor och den ekonomiska stabiliteten. Men det finns också stora fördelar med övergången till en koldioxidfri ekonomi. Världens ändliga naturresurser har nått en kritisk nivå, vilket ställer krav på nya tankesätt och en cirkulär snarare än linjär ekonomi.

Behovet av nya lösningar skapar affärsmöjligheter. Med vår historia av innovationer står Sandvik väl rustat för att bidra till denna utveckling. Ett exempel är att World Economic Forum benämnt vår produktionsenhet i Gimo som en avancerad Industri 4.0-anläggning. Vi är även ledande inom övergången till elektrifiering och automatisering inom gruvdrift och utvecklar nästa generations legeringar för förnybara energilösningar.

Nya förutsättningar för världshandeln och utmaningar inom arbetsmiljö, affärsetik och leverantörs- och kundrelationer blir allt viktigare i dagens värld. Vårt arbete för att sätta branschstandarden, leverera säkra och hållbara produkter och bidra till ett sunt affärsklimat stärker vårt erbjudande till våra kunder, aktieägare samt nuvarande och framtida medarbetare.

I framtiden kommer pressen på företag, myndigheter och ideella organisationer att samarbeta för att skapa förändring att öka än mer. FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet är väsentliga exempel på samlade insatser.

En hållbar strategi

Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi och affärsmodell och vi är i allt högre grad den ledande, hållbara affärspartnern för våra kunder. Vår verksamhet inkluderar hållbarhet i alla aspekter av det dagliga arbetet. Det leder till kontinuerlig förbättring och smartare arbetssätt som kräver mindre resurser. Vi samarbetar även med våra leverantörer för att uppfylla de höga kraven som finns i det framväxande affärsklimatet.

Vår strategiska agenda bygger på sju fokusområden som alla är länkade till och understödjer en hållbar verksamhet. Att vara långt framme på hållbarhetsområdet är en avgörande faktor i vår strävan att vara nummer ett eller två inom valda marknader och segment. Tekniskt ledarskap och innovation hör tätt samman med hållbarhet, eftersom innovationer i många fall leder till en lägre miljöpåverkan och en hållbarhetssträvan förutsätter innovativa lösningar. Resultatansvar och beslutsfattande nära kund gör att vi snabbt kan anpassa våra erbjudanden efter behoven och garantera att Sandvik är det mest hållbara och produktiva valet. Effektivitet och kostnadsreduceringar minskar miljöpåverkan. Vår kultur av att göra saker rätt innebär att vi har policyer, processer och kontrollsystem på plats, som i kombination med höga säkerhetsstandarder reducerar vår risk. Däri ingår även att vara en god samhällsmedborgare och att vara engagerat i det samhälle vi verkar i. Vi strävar efter att rekrytera och bibehålla exceptionella talanger och att ligga långt framme på hållbarhetsområdet är en avgörande faktor när de bästa kandidaterna väljer sin arbetsgivare.

Machine (photo)

Hållbarhet – en affärsfördel

Vi ser hållbarhet som en konkurrensfördel, eftersom våra innovationer inte bara hjälper oss, utan även våra leverantörer och kunder att bli mer effektiva och arbeta hållbart. Vi ser möjligheter till nya innovationer och nya sätt att arbeta som kommer att öka effektiviteten och produktiviteten, ge tillgång till nya marknader, bistå våra kunder och medverka till en långsiktig tillväxt. Vi tror att Sandvik kan bidra till ett bättre affärsklimat i mer krävande miljöer. Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovationer för ökad produktivitet samt minskade kostnader och miljöpåverkan.

Vi måste ta steget mot en mer hållbar verksamhet eftersom det är det enda sättet att säkra vår framtid.

Våra värderingar

Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med företag som delar våra värderingar och vår syn på rättvisa arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering liksom god affärsetik, vilket uttrycks tydligt i vår uppförandekod för leverantörer. Mångfald och inkludering är ett av våra fokusområden som har visat sig vara en viktig faktor för affärsutveckling och framgång.

Livscykelperspektiv

Vi tillämpar ett livscykelperspektiv på våra produkter och processer och samarbetar med våra leverantörer och kunder för att bli mer hållbara och minimera vårt sammanlagda miljöavtryck.

Vi har som mål att bidra till ett cirkulärt samhälle. Vi minimerar användningen av resurser och material, vi minimerar avfallet och vi återvinner och återanvänder. Vi har störst påverkan genom våra erbjudanden och innovationer tillsammans med våra kunder, till exempel att minska deras utsläpp, göra det möjligt för dem att använda mindre råmaterial i sin produktion och säkerställa driftsäkerheten. Vi köper tillbaka använda skär och borrhuvuden från våra kunder och återvinner dem till nya.

Nya mål

Vi siktar på att växa och säkra vår verksamhet för framtiden genom att använda vår uppfinningsrikedom och problemlösningsförmåga och utmana traditionella arbetssätt. Genom att arbeta tillsammans med våra leverantörer och kunder breddar vi även effekten av våra ambitioner.

Vi har redan tagit nästa stora steg genom att introducera fyra ambitiösa mål för 2030, som inkluderar ett cirkulärt samhälle, klimatförändringar, säkerhet och fair play. Dessa mål presenteras mer i detalj läs mer om Hallbarhetsmal 2030.

I kombination med våra engagerade medarbetare och transparenta metoder är vi övertygade om att vårt förhållningssätt kommer att ge framtida framgång för företaget, för våra kunder och medarbetare, för samhället och för våra aktieägare.

Integrerad rapportering

För att återspegla vår syn på hållbarhet har vi valt att integrera hållbarhet än mer i Årsredovisning 2019. Policyer och metoder finns i avsnittet om Hållbar styrning, resultat finns i de icke-finansiella noterna se Icke finansiella noter och goda exempel återfinns i affärsområdesavsnitten.

Innovation och produktivitet (icon)

Innovation och produktivitet

Hälsa och säkerhet (icon)

Hälsa och säkerhet

Miljöpåverkan (icon)

Miljöpåverkan

Användning, återanvändning och återvinning (icon)

Användning, återanvändning och återvinning

Styrning (icon)

Styrning

Partners (icon)

Partners

Miljöavtryck (icon)

Miljöavtryck

Människor (icon)

Människor