Definitioner

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster och skatt.

Soliditet

Totalt eget kapital i relation till totalt kaptital.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive nettoavsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel, dividerat med totalt eget kapital.

Kapitalomsättningshastighet

Intäkterna i det senaste kvartalet uppräknat till årstakt dividerat med genomsnittligt rörelsekapital.

Rörelsekapital

Summan av lager, kundfordringar och leverantörskrediter samt övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder exklusive skattefordringar och skatteskulder samt avsättningar.

Relativt rörelsekapital

Genomsnittligt rörelsekapital för de senaste fyra kvartalen, dividerat med intäkterna de senaste tolv månaderna.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder.

Avkastning på totalt eget kapital

Årets koncernresultat i procent av fyra kvartals genomsnitt för totalt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av fyra kvartals genomsnitt för totalt kapital.

Orderingång

Orderingång för en period hänförs till värdet av alla erhållna order med omedelbar leverans och för order med framtida leverans där leveransdatum och kvantiteter har bekräftats.

Allmänna försäljningsavtal inkluderas enbart när en slutlig överenskommelse gjorts och konfirmerats. Servicekontrakt ska inkluderas i orderingången med hela den bindande kontraktssumman vid kontraktets undertecknande. Orderingång för en period ska även inkludera alla förändringar i orderstocken så som annulleringar, prisförändringar som påverkar orderstocken och kreditnotor utfärdade under perioden.

Total olycksfrekvens (TRIFR)

Totala antalet olyckor per miljon arbetade timmar.

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

Antal frånvaroolyckor per miljon arbetade timmar.

Jämförelsestörande poster

Poster som har en väsentlig inverkan på koncernens eller affärsområdenas resultat, avseende vinster och förluster från avyttring av verksamhet samt kostnader avseende omstrukturering och nedskrivningar.

Finansiella mål

De finasiella målen för Sandvik koncernen exkluderar avvecklad verksamhet men inkluderar Sandvik Materials Technology om inget annat anges.

Tillväxt ≥5 procent

Målet innefattar både organisk och förvärvad tillväxt.

  • Över en konjunkturcykel
  • Organisk intäktstillväxt
  • Inklusive förvärv och avyttringar

Lägsta rörelsemarginal ≥16 procent

  • Beräknat på rullande 12 månader
  • Exklusive jämförelsestörande poster
  • Exklusive råmaterialpriseffekter inom Sandvik Materials Technology.

Utdelningskvot 50 procent

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerat för jämförelsestörande poster över en konjunkturcykel.

Nettoskuldsättningsgrad <0,5

En nettoskuldsättningsgrad understigande 0,5, beräknat för koncernen totalt.

  • Ett årligt mål, exkluderat större förvärv.
  • Inkluderar pensionsskulder och effekten vid införandet av IFRS 16.