Verksamheten 2019

Stabilitet, lönsamhet, tillväxt

Alla våra divisioner är lönsamma och befinner sig i tillväxtfasen. Vi genomförde två förvärv under 2019 som ytterligare ökar våra resurser inom digitalisering och elektrifiering. I februari förvärvades USA-baserade Artisan Vehicle Systems, som tillverkar batteridrivna gruvfordon. I och med detta nytillskott har vi branschens största utbud av batteridrivna underjordsfordon. I juni blev det klart med förvärvet av kanadensiska Newtrax, en leverantör inom trådlös teknik för övervakning och diagnos av underjordsgruvdrift.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Vårt fokus på flexibla och effektiva lösningar innefattar att öka den interna effektiviteten i en decentraliserad organisation. För att snabbt kunna agera vid ändrade marknadsförutsättningar har vi genomfört ett flexibelt produktionssystem som utnyttjar både interna och externa tillverkningsresurser. Vi fortsätter att arbeta med effektivitetsförbättringar över hela affärsområdet genom att sätta upp tuffa mål och milstolpar för varje resultatenhet.

2019 i siffror

Intäkter per råvara

Sandvik Mining and Rock Technology: Intäkter per råvara (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Mining and Rock Technology: Intäkter per marknadsområde (pie chart)
Översikt

MSEK

2018

2019

1)

Justerat för jämförelsestörande poster: –90 miljoner kronor under 2018 och –309 miljoner kronor under 2019.

2)

Justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

41 842

44 379

Intäkt

41 058

44 777

Rörelseresultat

7 452

8 602

Rörelsemarginal, %

18,2

19,2

Justerat rörelseresultat1)

7 542

8 911

Justerad rörelsemarginal, %

18,4

19,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

33,9

32,3

Antal medarbetare2)

14 397

14 229

Könsfördelning (män/kvinnor), %

84/16

84/16

Kvinnor i ledande position, %

16,2

17,0

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

0,99

0,62

Total olycksfrekvens (TRIFR)

4,0

3,4

Hållbara affärer

Vi har störst påverkan genom vårt erbjudande där vi förbättrar kundernas produktivitet och därmed gör dem mer hållbara. Vi gör det genom att utveckla produkter och lösningar som kräver mindre bränsle och el, automatiserar gruvutrustning för ökad produktivitet och livslängd samt utvecklar produkter och lösningar som bidrar till en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Dessutom arbetar vi med återvinningsprogram, särskilt inom legeringar av volframkarbid och mangan. 2019 fortsatte vi att arbeta för hälsosammare gruvor genom elektrifiering, där vårt förvärv av Artisan Vehicle Systems förstärkte vårt erbjudande inom området.

Vi kunde minska antalet olyckor i vår egen verksamhet (LTI) med en tredjedel, från 0,99 till 0,62 per miljon arbetade timmar. Målet för 2019 var 0,8.

Vägen framåt

Gruvkundernas behov av ökad produktivitet och hållbarhet fortsätter att öka. För att optimera kundernas verksamhet kommer vi att fortsätta fokusera på en kombination av avancerad, uppkopplad utrustning och ledande projektexpertis som gör det möjligt att maximera volymerna och minimera resursutnyttjandet. Våra ledande erbjudanden inom automatisering och elektrifiering kommer också att leda till förbättrad produktivitet och hållbarhet i branschen.