Verksamheten 2019

Stabilitet, lönsamhet, tillväxt

Sandvik Machining Solutions fortsatte att fokusera på lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi stärkte vår position inom solida hårdmetallverktyg och flygbranschen genom förvärv av kinesiska OSK, USA-baserade Wetmore Tool & Engineering och USA-baserade Melin Tool Company. I december träffade vi ett avtal om förvärv av divisionen för skärande verktyg hos Quimmco Centro Technológico (QCT), ett privatägt mexikanskt företag som erbjuder integrerade bearbetningslösningar. Som ett led i vår expansion inom additiv tillverkning förvärvade Sandvik 30 procent av det italienska företaget Beam-IT, en ledande leverantör av tjänster för additiv tillverkning inom metallindustrin och avancerade komponenter. Vi slutförde även köpet av USA-baserade Dura-Mill, en tillverkare av precisionspinnfräsar i solid hårdmetall, som aviserades 2018.

I oktober invigdes en toppmodern, högautomatiserad produktionsenhet i Sandviken för att producera titanpulver till det snabbväxande segmentet additiv tillverkning. I och med denna investering kan Sandvik erbjuda ett av världens bredaste utbud av legeringar för additiv tillverkning.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Våra kontinuerliga åtgärder för effektivitet och kostnadsbesparingar, till exempel verksamhetsoptimering, har visat sig vara ovärderliga för att bibehålla stabiliteten även i tider med ekonomisk osäkerhet. Affärsområdet är väl rustat för att möta de ekonomiska utmaningar som den globala ekonomin står inför. Under 2019 fortsatte vi att arbeta med effektivitetsprogram, som även innebar personalminskningar. Sandvik Machining Solutions stängde sin anläggning för skärtillverkning i Fondettes, Frankrike, och flyttade produktionen till andra anläggningar av kostnadsbesparingsskäl. Vi annonserade även en sammanslagning av våra distributionscenter i Europa, där centren i Belgien och Nederländerna ska slås samman till en ny, högautomatiserad anläggning i Schiedam i Nederländerna.

2019 i siffror

Intäkter per kundsegment

Sandvik Machining Solutions: Intäkter per kundsegment (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Machining Solutions: Intäkter per marknadsområde (pie chart)
Översikt

MSEK

2018

2019

1)

Justerat för jämförelsestörande poster: –439 miljoner kronor under 2018 och –930 miljoner kronor under 2019.

2)

Justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

41 094

41 163

Intäkt

40 757

41 123

Rörelseresultat

9 922

8 380

Rörelsemarginal, %

24,3

20,4

Justerat rörelseresultat1)

10 361

9 310

Justerad rörelsemarginal, %

25,4

22,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

36,8

25,9

Antal medarbetare2)

19 473

18 453

Könsfördelning (män/kvinnor), %

79/21

79/21

Kvinnor i ledande position, %

17,5

17,8

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

1,7

1,5

Total olycksfrekvens (TRIFR)

3,0

3,3

Hållbara affärer

Varje gång vi utvecklar ett nytt kundverktyg eller lösning ökar vi hållbarhetskraven och de ska vara ännu mer effektiva än den tidigare generationen. Den nya produkten innebär att kunder kan bearbeta ännu snabbare eller använda verktyget ännu längre jämfört med tidigare. Vi fortsätter också att förbättra cirkulariteten för kunderna genom återvinning och återköpsprogram för använda verktyg. Sandvik Machining Solutions är världsledande inom återvinning av hårdmetall. Vi kommer att fortsätta fokusera på råmaterial och förpackningar för att bidra till att minska koldioxidutsläppen och öka återvinningsgraden.

I vår egen verksamhet strävar vi ständigt efter nya möjligheter att öka återvinningsgraden och minska vårt CO2-avtryck, till exempel genom vårt koncept med gröna fabriker. Nästan hälften av det volfram som används i produktionen kommer från återvunnet material, till exempel använda produkter från kunder. Dessa insatser bidrar till lägre kostnader, energiförbrukning och koldioxidutsläpp och minskar de risker som hör samman med brytning av volfram och kobolt. Vi minskar även energiförbrukningen och koldioxidutsläppen genom energiminskningsåtgärder, solpaneler, LED-teknik och tillverkningsprocesser som ger högre effektivitet och mindre avfall. Genom sådana åtgärder har Sandvik Machining Solutions lyckats minska sin energiförbrukning med 15 procent och CO2-utsläppen, i relation till försäljningen, med 16 procent under de senaste tre åren.

Regelefterlevnad är ett fokusområde som stod på agendan vid de största divisionernas resultatuppföljningar en gång i kvartalet, inklusive definitioner och uppföljning av mål. Under 2019 genomfördes utbildning i konkurrensrätt av medarbetare som är verksamma i högriskområden med ett train-the-trainer-koncept och översyn av kommersiella mellanhänder.

Vägen framåt

Sandvik Machining Solutions är väl rustat för att behålla sin ledande position i branschen. Detta ska ske genom fortsatt fokus på vår starka kärnverksamhet inom produkter samtidigt som vi snabbt bygger upp en portfölj med digitala erbjudanden, rådgivningstjänster och avancerade metallpulver för additiv tillverkning. Sandvik Machining Solutions kommer att fortsätta söka nya tillväxtmöjligheter genom att utveckla hållbara lösningar som ökar kundernas produktivitet.