Not 9. Finansnetto

Koncernen

2018

2019

Ränteintäkter

281

356

Utdelningar

15

20

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

43

80

Valutakursförändringar

Andra finansiella intäkter

35

37

Finansiella intäkter

374

492

Räntekostnader

–1 089

–1 405

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

–14

–236

Valutakursförändringar

–6

–4

Andra finansiella kostnader

–59

–85

Finansiella kostnader

–1 169

–1 729

Finansnetto

–795

–1 237

Ränteintäkter/räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –1 049 MSEK (–801). Resultateffekten under 2019 från värderingen av säkrad post uppgick till 0 MSEK (0). Ingen ineffektivitet i kassaflödessäkringarna har påverkat årets resultat (0). För vidare information om värderingsprinciper för finansiella instrument, se not 27.

 

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i koncernföretag

 

 

 

 

 

Moderbolaget

2018

2019

2018

2019

Utdelning, netto efter skatt

3 129

10 036

Koncernbidrag, lämnade/erhållna

3 072

1 937

Realisationsresultat vid avyttringar av andelar

–1 824

16

0

Nedskrivningar

–13

Totalt

4 364

11 989

0

0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Moderbolaget

2018

2019

Ränteintäkter, koncernföretag

491

482

Ränteintäkter, övriga

0

0

Derivat, koncernföretag

50

Övrigt

3

Totalt

541

485

Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderbolaget

2018

2019

Räntekostnader, koncernföretag

–301

–154

Räntekostnader, övriga

–550

–564

Derivat, koncernföretag

–238

–65

Övrigt

–28

–12

Totalt

–1 117

–795