Not 47. GRI-index

Generella standardupplysningar

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 102: Generella standardupplysningar 2016

Organisationsprofil

102-1

Organisationens namn

Bolagsstyrningsrapport

 

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

Värdeskapande erbjudanden

 

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Bolagsstyrningsrapport

 

102-4

Länder där organisationen är verksam

Värdeskapande erbjudanden
Not 1. Segmentsrapporteringn
Not 14. Andelar i koncernföretag

 

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

Bolagsstyrningsrapport

 

102-6

Marknader

2019 i korthet

 

102-7

Organisationens storlek

2019 i korthet
Koncernens resultaträkning
Koncernens balansräkning

 

102-8

Information om medarbetare och andra arbetare

Redovisningsprinciper
Not 41. Medarbetare

 

102-9

Leverantörskedja

Not 44. Hållbar leverantörshantering

 

102-10

Väsentliga förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja

Förvaltningsberättelse – Koncernöversikt
Not 47. GRI-index

 

102-11

Försiktighetsprincipen

Hållbarhetsstyrning

 

102-12

Externa initiativ

2019 i korthet
Ett händelserikt år
FN:s mål för hållbar utveckling
Hållbarhetsstyrning
Not 36. Intressentdialoger

 

102-13

Medlemskap i organisationer

Not 36. Intressentdialoger

 

Strategi

102-14

Kommentar från senior beslutsfattare

Ett händelserikt år

 

Etik och integritet

102-16

Värderingar, principer, standarder samt uppförandekod

Strategiska fokusområden och resultat
Hållbarhetsstyrning
Not 38. Uppförandekod

 

Styrning

102-18

Organisationens bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport
Hållbarhetsstyrning

 

Intressentrelationer

102-40

Intressentgrupper som organisationen haft dialog med

Not 36. Intressentdialoger

 

102-41

Kollektivavtal

Not 41. Medarbetare

 

102-42

Princip för urval av intressenter

Not 36. Intressentdialoger

 

102-43

Organisationens metoder för dialog med intressenter

Not 36. Intressentdialoger

 

102-44

Ämnen och frågor som framkommit i dialog med intressenterna

Dialog med analytiker
Not 36. Intressentdialoger

 

Redovisningsprinciper

102-45

Företag som redovisas i koncernens koncernredovisning

Not 14. Andelar i koncernföretag

 

102-46

Definition av rapportens innehåll och avgränsningar

Hållbarhetsstyrning
Redovisningsprinciper
Not 46. Uppföljning av mål från 2019

 

102-47

Väsentliga aspekter

Sandvik Machining Solutionss – Strategi och teknologi
Sandvik Mining and Rock Technology – Strategi och teknologii
Sandvik Mining and Rock Technology – Strategi och teknologii
Hållbarhetsstyrning
Not 46. Uppföljning av mål från 2019

 

102-48

Ändrad information

Redovisningsprinciper

 

102-49

Ändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

 

102-50

Redovisningsperiod

Redovisningsprinciper

 

102-51

Datum för senaste redovisningen

Not 35. Om redovisningen

 

102-52

Redovisningscykel

Not 35. Om redovisningen

 

102-53

Kontaktperson för frågor gällande rapporten

Produktionsdata

 

102-54

Deklaration att rapporten följer GRI-standard

Not 36. Intressentdialoger

 

102-55

GRI-index

Not 47. GRI-index

 

102-56

Extern granskning

Not 35. Om redovisningen
Bestyrkanderapport

 

Management approach

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 103: Management approach 2016

103-1

Materiella områden och avgränsningar

 

 

 

Antikorruption

Uppförandekoden
Regelefterlevnad
Hållbar leverantörshantering
Not 38. Uppförandekod
Not 40. Regelefterlevnad

 

 

Material, Utsläpp och avfall, Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Hållbar verksamhet i grunden
Hållbarhetsmål 2030 – Klimatförändring
Not 43. Miljöavtryck

 

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbarhetsmål 2030 – Cirkularitet
Sandvik-Koncernens nyckelrisker 2019
Not 36. Intressentdialoger
Not 44. Hållbar leverantörshantering

 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsmål 2030 – Människan i fokus
Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

 

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Hållbarhetsmål 2030 – Fair play
Hållbarhetsstyrning
Medarbetare

 

 

 

 

 

103-2

Management approach och dess komponenter

 

 

 

Antikorruption

Uppförandekoden
Regelefterlevnad
Hållbar leverantörshantering
Not 38. Uppförandekod
Not 40. Regelefterlevnad

 

 

Material, Utsläpp och avfall, Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Hållbarhetsmål 2030 – Klimatförändring
Not 43. Miljöavtryck

 

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Hållbarhetsmål 2030 – Cirkularitet
Sandvik-Koncernens nyckelrisker 2019
Hållbarhetsstyrning
Not 44. Hållbar leverantörshantering

 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsmål 2030 – Människan i fokus
Hållbarhetsstyrning
Not 42. Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

 

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Hållbarhetsmål 2030 – Fair play
Hållbarhetsstyrning
Medarbetare
Not 41. Medarbetare

 

 

 

 

 

103-3

Utvärdering av management approach

 

 

 

Antikorruption

Uppförandekoden
Regelefterlevnad
Hållbar leverantörshantering
Not 38. Uppförandekod
Not 40. Regelefterlevnad
Not 44. Hållbar leverantörshantering
Not 46. Uppföljning av mål från 2019

 

 

Material, Utsläpp och avfall, Vatten och utloppsvatten, Energi, Utsläpp

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)
Not 43. Miljöavtryck

 

 

Miljömässig utvärdering av leverantörer, Barnarbete, Tvångsarbete, Social utvärdering av leverantörer

Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor
Not 36. Intressentdialoger

 

 

Hälsa och säkerhet i arbetet

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)
Not 42. Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

 

 

Mångfald och lika rättigheter, Anställning

Hållbarhetsstyrning
Medarbetare
Not 41. Medarbetare

 

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

403-1

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsstyrning

 

403-2

Identifikation av faror, riskanalys och incidentgranskning

Hållbarhetsstyrning

 

403-3

Service inom hälsa

Hållbarhetsstyrning

 

403-4

Arbetarinflytande, konsultation och kommunikation avseende hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsstyrning

 

403-5

Utbildning av arbetare inom hälsa och säkerhet i arbetet

Hållbarhetsstyrning

 

403-6

Främjande av arbetares hälsa

Hållbarhetsstyrning

 

403-7

Förebyggande åtgärder inom hälsa och säkerhet direkt länkat till affärsrelationer

Hållbarhetsstyrning

 

GRI 303: Vatten och utloppsvatten 2018

303-1

Vatten som en knapp resurs

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)
Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck
Not 46. Uppföljning av mål från 2019

 

303-2

Ledningssystem för påverkan från utloppsvatten

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)
Not 43. Miljöavtryck

 

Områdesspecifika

Standardupplysningar

Sida

Kommentar

GRI 205: Antikorruption 2016

205-2

Kommunikation och utbildning om policyer och procedurer avseende korruption

Not 38. Uppförandekod

Data per region och anställd inte tillgängligt då vi följer upp på affärsverksamhet snarare än region. Data för affärspartners inte tillgängligt.

GRI 301: Material 2016

301-1

Materialanvändning per vikt eller volym

Not 43. Miljöavtryck

Data för förpackningsmaterial. återtagna produkter och metalliska halvfabrikat rapporteras inte eftersom metalliska råvaror är vårt huvudfokus.

301-2

Återanvänt material

Not 43. Miljöavtryck

 

GRI 302: Energi 2016

301-1

Energiförbrukning inom organisationen

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

301-2

Energiintensitet

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

GRI 303: Vatten och utloppsvatten 2018

303-3

Vattenuttag

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

303-4

Vattenutsläpp

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

Egen indikator:

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

Egen indikator:

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

GRI 305: Utsläpp 2016

305-1

Direkta (Scope 1) växthusgaser

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

Inte relevant. Sandvik har inga signifikanta utsläpp av biogen koldioxid från stationär utrustning.

305-2

Indirekt energi (Scope 2) växthusgaser

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

305-4

Växthusgasintensitet

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

305-5

Minskning av växthusgaser

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

305-7

Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra väsentliga luftutsläpp

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

POP, HAP, PM inte tillgängligt.

GRI 306: Utsläpp och avfall 2016

306-2

Avfallskategori och metod för bortförsel

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

Egen indikator: Avfallsintensitet

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

Egen indikator: Minskning av totalt avfall

Redovisningsprinciper
Not 43. Miljöavtryck

 

Avfallskategori och metod för bortförsel

308-2

Negativ miljöpåverkan inom leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

Not 44. Hållbar leverantörshantering

 

GRI 401: Anställning 2016

401-1

Nyanställningar och personalomsättning

Not 41. Medarbetare

 

GRI 403: Hälsa och säkerhet i arbetet 2018

403-9

Arbetsrelaterade skador

Redovisningsprinciper
Not 42. Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

 

403-10

Arbetsrelaterad sjukdom

Redovisningsprinciper
Not 42. Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

 

GRI 405: Mångfald och lika rättigheter 2016

405-1

Sammansättning av styrande instanser och medarbetare

Not 41. Medarbetare

 

GRI 408: Barnarbete 2016

408-1

Verksamhet eller leverantörer med väsentlig risk för barnarbete

Not 44. Hållbar leverantörshantering

 

GRI 409: Tvångsarbete 2016

409-1

Verksamhet eller leverantörer med väsentlig risk för tvångsarbete

Not 44. Hållbar leverantörshantering

 

GRI 414: Sociala leverantörsutvärderingar

414-2

Negativ social påverkan inom leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

Not 44. Hållbar leverantörshantering