Verksamheten 2019

Stabilitet, lönsamhet, tillväxt

Efter några utmanande år kan vi åter uppvisa lönsamhet inom affärsområdet. Långsiktiga åtgärder för att förbättra vår position på marknaden ledde till ett antal stora rörorder under 2019, inklusive en order för avancerade OCTG-rör. Vår satsning har också gett resultat inom bandstålsverksamheten som fortsatte att stärka sina marginaler. Sandvik Materials Technology har nu en starkare ställning med en tydlig tillväxtstrategi för prioriterade segment. I december skrev vi under att avtal för att förvärva privatägda Summerill Tube Corporation, med huvudkontor i Pennsylvania, USA. Företaget tillverkar avancerade rör till krävande industrier som flyg, transport och kemi. Förvärvet slutfördes i januari 2020 och samma månad förvärvade vi också det privatägda Thermaltek Inc., en tillverkare av högtempererade ugnssystem och metalliska värmeelement, med huvudkontor i North Carolina, USA.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Under året fortsatte Sandvik Materials Technology att effektivisera priser och kostnader trots utmanande marknadsförutsättningar. Vi genomförde effektivitetsåtgärder i enlighet med beslutet 2018 att konsolidera vissa områden och stängde en röranläggning i Kanada och en Kanthal-anläggning i Italien. Under 2019 fattades ett beslut att stänga två rörfabriker i Sandviken och flytta produktionen till vår anläggning i Chomutov, Tjeckien. Vi påbörjade den gradvisa flytten av produktionen under 2019 och den planeras vara slutförd under första halvåret 2021. Vi invigde en kallbearbetningslinje vid vår anläggning i Mehsana, Indien, vilket förbättrar kvalitet, flexibilitet och regional service.

Vi tecknade ett strategiskt avtal med det tyska företaget Zapp för tillverkning av tråd från Kanthal för vår räkning för förbättrad effektivitet. Vi fortsatte att revidera våra fabriker och kontor för förbättrad flexibilitet och effektivitet vilket bidrar till att hålla kostnaderna nere och att snabbare ställa om verksamheten efter svängningarna i världsekonomin. Idag står vi bättre rustade att hantera både perioder med stark tillväxt och nedgångar i våra olika marknadssegment.

2019 i siffror

Intäkter per kundsegment

Sandvik Materials Technology: Intäkter per kundsegment (pie chart)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Materials Technology: Intäkter per marknadsområde (pie chart)
Översikt

MSEK

2018

2019

1)

Justerat för jämförelsestörande poster: –24 miljoner kronor under 2018 och –343 miljoner kronor under 2019.

2)

Justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

15 898

16 475

Intäkt

14 697

15 279

Rörelseresultat

1 307

1 444

Rörelsemarginal, %

8,9

9,4

Justerat rörelseresultat1)

1 331

1 787

Justerad rörelsemarginal, %

9,1

11,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

10,1

11,0

Antal medarbetare2)

5 919

5 726

Könsfördelning (män/kvinnor), %

82/18

81/19

Kvinnor i ledande position, %

18,5

19,1

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

4,3

4,7

Total olycksfrekvens (TRIFR)

7,5

7,5

Hållbara affärer

Hållbarhetsfrågor är väl integrerade, såväl i vår egen verksamhet som i vårt kunderbjudande. Installationer av värmelösningar från Kanthal, med byte från gas- till elektrisk uppvärmning minskade våra kunders CO2-utsläpp betydligt. Produkterna från vårt stålverk innehåller i genomsnitt 84 procent återvunnet material och vi vet hur mycket återvunnet stål som ingår i varje produkt. Vi kommunicerar denna information till våra kunder med hjälp av materialcertifikat. Vi är också aktiva inom ett antal återköpsinitiativ för att minska vår användning av råmaterial vilket minskar kostnaderna och miljöpåverkan.

Vi levererar lösningar som gör våra kunder mer hållbara. Klaffventiler tillverkade med vårt ventilstål för kompressorer, Hiflex®, gör hushållens kylskåp energismarta. Andra produkter, som vår medicintråd Exera, används inom medicinteknik och förbättrar eller till och med räddar människors liv. Vi erbjuder belagt bandstål för framställning av bipolära plattor och mellankopplingar för olika typer av bränsleceller och det finns en fullskalig produktionsanläggning i Sandviken som står redo när bränslecells- och vätgasteknologin tar fart. Våra sömlösa rostfria rör Pressurfect® klarar de höga tryckkrav som ställs på nästa generations motorer. GDI-teknik för bränsleinsprutning (gasoline direct injection) reducerar bränsleförbrukningen och sänker CO2-utsläppen.

Vägen framåt

Vår strategi står fast under det kommande året. Vi ska behålla vår nuvarande position (1:a eller 2:a) på marknaden genom att bygga vidare på våra långsiktiga kundrelationer och vår innovationhöjd. Detta uppnår vi genom att förbättra våra kunders effektivitet, hållbarhet och säkerhet. Vi fortsätter att utöka och marknadsföra vårt digitala erbjudande, till exempel inom smarta rör, som gör det lättare för kunder att spåra och identifiera lagernivåer. Under det kommande året kommer vi att slutföra vår interna separation och se över möjligheterna för en eventuell notering på Nasdaq Stockholm.