Not 4. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Utgifter för

 

 

 

 

Forskning och utveckling

–3 727

–3 872

–1 544

–1 655

Kvalitetssäkring

–423

–475

–252

–269

Totalt

–4 150

–4 347

–1 796

–1 924

varav kostnadsfört totalt

–3 958

–4 149

–1 744

–1 858

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–3 535

–3 674

–1 492

–1 588

Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer, liksom utgifter för kvalitetssäkring. Utgifter för utveckling tas upp som en immateriell tillgång om de uppfyller kriterierna för redovisning som tillgång i balansräkningen.