GRI

Fair play

Fair play (icon)

Mål: Alltid göra rätt

Vi siktar alltid högre avseende etik och transparens och är ledande inom fair play och öppenhet.

Mål

Kunder

  • Vi ska öka transparensen för hållbarhetsmål och resultat
  • Vår kundprocess (Know Your Customer) ska leda till hållbara val

Verksamheter

  • Vårt proaktiva och flexibla system för regelefterlevnad ska vara helt integrerat i affärsverksamheten
  • Vi ska ha en personalstyrka präglad av mångfald och inkludering med minst en tredjedel kvinnliga chefer
  • Vi ska engagera oss i projekt med en tydlig positiv inverkan på samhället

Leverantörer

  • Alla leverantörer ska följa Sandviks uppförandekod för leverantörer

KPI 2020*

  • Öka andelen kvinnliga chefer till 18,6 procent

*) Fler åtgärder, mål och KPI:er utvecklas under 2020.