Redovisningsprinciper

Rapportens omfattning, avgränsningar och beräkningsmetoder

Sandvik-koncernens väsentliga områden togs fram i en väsentlighetsanalys utförd av koncernledningen 2016. Koncernens väsentliga områden rapporteras i enlighet med GRI standards. Sandvik rapporterar även på utsläpp och energi. Inga väsentliga justeringar har gjorts av materiella frågor eller avgränsningar jämfört med föregåede år.

Hållbarhetsinformationen i årsberättelsen avser räkenskapsåret 2019. Se not 14 för en lista över de enheter som ingår i beräkningarna, om inte annat anges.

Medarbetardata

Statistik avseende antal anställda, motsvarande heltidstjänster (FTE), hämtas från koncernens finansiella konsolideringssystem (BPC). Antalet anställda har reviderats för 2014–2017 då vi nu rapporterar antal FTE för kvarvarande verksamhet, i linje med den finansiella redovisningen. All övrig medarbetardata (ålder, kön, personalomsättning, antal nyanställda, deltids-eller heltidsanställda, utvecklingssamtal etc) hämtas från koncernens gemensamma HR-system (Workday) och omfattar 98 procent av Sandviks medarbetare. Dessa siffror sammanställs på årsbasis. Sandvik har en liten, ej signifikant, andel personal som är icke Sandvik-anställda.

Data om miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

Miljö-, hälso- och säkerhetsdata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem, där rapporteringen görs månadsvis för säkerhetsrelaterade indikatorer och kvartalsvis för områden som rör miljörelaterade nyckeltal. Kompletterande uppgifter samlas in och sammanställs utanför EHS-databasen en gång per år och osäkerheten kring kvaliteten på dessa uppgifter är därför högre. Dessa siffror avrundas i högre grad för att hantera denna högre grad av osäkerhet. Om det föreligger andra avgränsningar i rapporten så anges detta i texten. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats. Koncernens måluppfyllande mäts utifrån relevanta nyckeltal och data. Siffrorna som presenteras inkluderar 2019 års data för samtliga aktiva rapporterande enheter, om inte annat uppges. För EHS-data används operationell kontroll som metod för konsolidering. Det innebär att alla våra enheter ingår i våra siffror till 100 procent, även samriskföretag där Sandvik har operativ kontroll. Vi finns också hos några av våra kunder inom ramen för vår servicerelaterade verksamhet. I dessa fall tar vi med data i de fall den finns tillgänglig.

Beräkningar av CO2-utsläpp från bränsleanvändning omfattar inte CO2-ekvivalenter från andra växthusgaser. Beräkningar visar att de utgör mindre än en procent av totalen. Omvandlingsfaktorerna läses in i vår EHS-databas där alla koldioxidutsläpp beräknas. För merparten av de europeiska anläggningarna är utsläppsfaktorn för el satt till noll (marknadsbaserat), med hänvisning till att man köper certifikat för el utan koldioxidutsläpp.

Utsläpp till luft är en kombination av fossila bränslen och stickprovsmätningar från stålverket. Utsläppen som baseras på stickprovsmätningar har varit konstanta sedan 2012. Om stickproven visar på en betydande ändring av utsläppen kommer konstanterna att justeras enligt de nya resultaten. För NOx kommer cirka en tredjedel av den rapporterade volymen från stålproduktion och vad gäller SO2 så kommer över 80 procent från stålverket.

I de data som presenteras för vattenutsläpp har uppdelningen av data i enlighet med GRI Standard 303-4 utförts genom att vi använder en fördelningsnyckel där en sådan kan erhållas från enheterna. Fördelningsnyckeln anger hur utsläppt vatten förbrukas. Fördelningsnyckeln hämtades från de största produktionsenheterna. Varje enhet har angivit en uppskattad uppdelning av sitt utsläppta vatten per efterfrågad uppdelning i standarden. Där ingen sådan uppdelning kunde uppges har det rapporterade vattenuttaget rapporterats som "färskvatten till tredje part". Vid definitionen av vattenstress så har de större produktionsenheterna själva definierat om de uppfyller kriterierna för område med vattenstress utifrån den definition som anges i GRI:s Standard 303. Allt vatten anses vara färskvatten när det ingår i våra produktionsprocesser och kategorin "annat vatten" ingår därför inte i sektionen för vattenuttag.

I tabellerna som visar minskningar av energi, utsläpp av växthusgaser, vatten och avfall erhålls raden "Miljöförbättrande åtgärder av data vid årets slut" från anläggningar som registrerat och genomfört sådana åtgärder. Den återstående skillnaden mellan 2018 och 2019, positiv eller negativ, summeras och redovisas som övrig påverkan. Övrig påverkan består av andra faktorer exempelvis relaterade till väder, produktion eller andra bidragande orsaker som inte är direkt relaterade till förbättringsaktiviteten men påverkar det absoluta utfallet.

Arbetade timmar definieras som exponeringstimmar vilket inkluderar alla timmar medarbetare, konsulter och underkonsulter är utsatta för risk. Exponeringstimmarna samlas in och läggs in i EHS-databasen månadsvis.

Den rapporterade datan för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall ingår i vår månadsrapportering. Det GRI kallar "Allvarliga incidenter/sjukdom" ingår i datan för "Olyckor med frånvaro som följd". De senaste två åren har vi haft en incident som uppnår kraven på sex månaders frånvaro. Vårt arbete med att motverka dessa mycket allvarliga incidenter och sjukdomar utgör en viktig del i vårt ledningssystem och hanteras inom processen för allvarliga potentiella incidenter, till exempel i vårt arbete med kritisk kontrolledning. Sjukdomsdatan har tillkommit till rapporteringen senare än olycksrapporteringen och befinner sig därför på en mindre mogen nivå. Osäkerheten bedöms därför vara större för sjukdomsdatan. Sjukdom definieras som ett tillstånd av fysisk eller psykisk skada eller en sjukdom som utvecklas över tid och inte är konsekvensen av en enstaka händelse. Att fastslå sjukdom i arbetet är en komplex process som kan ske över en längre tidsperiod. En sjukdom måste nå upp till kriteriet "under Sandviks kontroll" innan den ingår i vår data. Det främsta kriteriet för att avgöra detta är "kunde och/eller skulle Sandviks EHS-ledning realistiskt sett ha kunnat förhindra att detta hände?". Endast om det är fallet ska tillståndet betraktas som under Sandviks kontroll och ingå i statistiken.

Andelen anläggningar som är certifierade gentemot ISO 14001 eller ISO 45001, eller motsvarande standarder, utgörs av våra huvudsakliga produktionsanläggningar. Vid slutet av året ombads 99 anläggningar att uppge sina certifieringar. Det finns mindre anläggningar som innehar certifiering men dessa ingår inte i beräkningarna. Inga tidigare certifieringar har fråntagits jämfört med förra året.