Noter

Koncernens och moderbolagets bokslut. (Belopp i tabellerna redovisas i MSEK, där ej annat anges.)

 1. Not 1. Segmentsrapportering
 2. Not 2. Intäkternas fördelning
 3. Not 3. Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning och revisorer
 4. Not 4. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring
 5. Not 5. Övriga rörelseintäkter
 6. Not 6. Övriga rörelsekostnader
 7. Not 7. Rörelsens kostnader
 8. Not 8. Leasing
 9. Not 9. Finansnetto
 10. Not 10. Skatter
 11. Not 11. Resultat per aktie
 12. Not 12. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar
 13. Not 13. Moderbolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar
 14. Not 14. Andelar i koncernföretag
 15. Not 15. Andelar i intresseföretag
 16. Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar
 17. Not 17. Varulager
 18. Not 18. Kundfordringar
 19. Not 19. Särskilda upplysningar om eget kapital
 20. Not 20. Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar
 21. Not 21. Övriga avsättningar
 22. Not 22. Långfristiga räntebärande skulder
 23. Not 23. Övriga räntebärande skulder
 24. Not 24. Övriga icke räntebärande skulder
 25. Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 26. Not 26. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter
 27. Not 27. Kompletterande upplysningar – finansiell riskhantering
 28. Not 28. Närstående
 29. Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys
 30. Not 30. Förvärv och avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning
 31. Not 31. Uppgifter om moderbolaget
 32. Not 32. Upplysningar om aktier, ägarförhållanden och rättigheter
 33. Not 33. Förslag till vinstdisposition
 34. Not 34. Händelser efter periodens utgång