Valberedning

Valberedningen är ett förberedande organ som tar fram förslag till bland annat val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor samt arvoden för beslut av bolagsstämman. Årsstämman har antagit en instruktion för valberedningen, innefattande en procedur för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att stämman beslutar om en ändring. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti samt styrelsens ordförande (sammankallande).

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2020

  • Förslag till ordförande på stämman
  • Förslag till antal styrelseledamöter
  • Förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna
  • Förslag till styrelse och styrelseordförande
  • Förslag till revisor och arvode till revisorn
  • I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion gällande hur en valberedning ska utses inför nästa årsstämma och dess uppdrag

Valberedning inför årsstämman 2020

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av Fredrik Lundberg, ordförande (Industrivärden), Hans Sterte (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Under tiden fram till årsstämman sammanträdde valberedningen vid tre tillfällen. Valberedningen informerades om resultatet av styrelsens egen utvärdering. På grund av det kommande tillträdet av ny verkställande direktör och koncernchef träffade valberedningen istället cheferna för Sandviks tre affärsområden, som presenterade strategier och marknadsförhållanden under 2020 för sina respektive affärsområden. Valberedningen diskuterade de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende ledamöter, och granskade antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Valberedningen tillämpade som mångfaldspolicy Kodens regel 4.1, enligt vilken styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt en jämn könsfördelning ska eftersträvas.