Not 11. Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

 

Före utspädning

Efter utspädning

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Resultat per aktie, koncernen totalt

10,11

6,81

10,09

6,79

Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet

10,54

6,97

10,52

6,96

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare

 

2018

2019

Resultat hänförligt till moderbolagets stam­aktieägare, koncernen totalt

12 679

8 539

Resultat hänförligt till moderbolagets stam­aktieägare, kvarvarande verksamhet

13 225

8 744

Resultat per aktie före utspädning

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning för 2019 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, koncernen totalt, kvarvarande verksamhet och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) under 2019 uppgående till 1 254 386 (1 254 386).

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, före utspädning

I tusental aktier,

2018

2019

Totalt antal stamaktier 1 januari

1 254 386

1 254 386

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året före utspädning

1 254 386

1 254 386

Resultat per aktie efter utspädning

Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2019 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, koncernen totalt, kvarvarande verksamhet och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) under 2019 uppgående till 1 256 614 (1 257 527), beräknat enligt följande:

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, efter utspädning

I tusental aktier

2018

2019

Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning,

1 254 386

1 254 386

Effekt av aktieoptioner,

3 141

2 229

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under året, efter utspädning

1 257 527

1 256 614

Resultat per aktie efter utspädning avser aktiebaserat LTI–program. För information om programmen se not 3.5.