GRI

Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter understryks i vår uppförandekod såväl som i vår uppförandekod för leverantörer där vi uttrycker vårt stöd för bland annat deklarationen om mänskliga rättigheter och FN: s Guiding Principles on Business and Human Rights. Koderna ger också vägledning för att identifiera, förebygga och motverka risker relaterade till mänskliga rättigheter.

För att minska riskerna för brott mot mänskliga rättigheter arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa efterlevnad av nationell lagstiftning och internationellt överenskomna normer och bestämmelser för mänskliga rättigheter. Vi utvärderar regelbundet våra standarder och rutiner för att identifiera, förebygga och motverka negativa effekter på de mänskliga rättigheterna i koncernens verksamhet och i vår värdekedja. Vårt arbete med mänskliga rättigheter är integrerat i våra ordinarie processer och förfaranden på olika sätt, till exempel i vårt arbete med en hållbar leveranskedja, vårt säkerhetsarbete och i arbete för mångfald och inkludering. Vi har nolltolerans för tvångsarbete, slavarbete eller barnarbete.

Vi stöder barns rättigheter och rätten till utbildning genom våra samhällsinitiativ i till exempel Indien och Kina. Alla anställda har rätt att, om de så väljer, gå med i en fackförening och omfattas av ett kollektivavtal. Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller mobbning och tror på en diversifierad personalstyrka där det inte förekommer någon form av diskriminering till följd av könsidentitet, etnicitet, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, civilstånd, socialgrupp eller andra egenskaper.