Not 24. Övriga icke räntebärande skulder

Koncernen

2018

2019

Övriga långfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring 

258

263

Övrigt 

45

36

Totalt 

303

298

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring 

238

270

Växelskulder 

104

88

Övrigt 

2 145

2 109

Totalt 

2 487

2 466

Varav avvecklad verksamhet

20

109

Kvarvarande verksamhet

2 467

2 357