Not 39. Speak Up

Medarbetare och externa aktörer som bevittnat en överträdelse av vår uppförandekod, lagar eller våra policyer kan rapportera det anonymt via Speak Up, ett globalt rapporteringssystem. De kan också ställa frågor om uppförandekoden via Speak Up. 83 procent av deltagarna i Sandviks medarbetarundersökning för 2018 svarade att de kände till visselblåsarsystemet och 74 svarade att de litade på systemet. För att öka kännedomen om Speak Up och förtroendet för systemet lanserades 2019 en ny sida för Speak Up på intranätet som innehåller en verktygslåda med material för att främja medvetenheten. En nanoutbildning om Speak Up har utvecklats som en uppföljning av undersökningen 2018. Den kommer att lanseras 2020.

Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra webbplatser samt via telefonlinjer i alla större länder där Sandvik är verksamt. Speak Up-rapporterna gås igenom och varje ärende hanteras av en utredare från aktuellt affärsområde med stöd från en specialicerad undersökningsfunktion.

Under 2019 rapporterades 142 (206) Speak Up-incidenter (se fördelningen i framställningen nedan). Det tog i genomsnitt 85 dagar att stänga ett Speak Up-ärende och uppklarningsgraden var 38 (62) procent. Internrevision gjorde en översyn/förbättringar av Speak Up-processen under 2019. Detta ledde till att gamla fall stängdes vilket påverkade årets siffror. 4 procent av alla Speak Up-rapporter utgjordes av ärenden relaterade till mänskliga rättigheter.

 

Antal

%

 

 

 

 

 

Speak Up-rapporter

2018

2019

2018

2019

Personalärenden

82

47

40

33

Regelefterlevnad

54

26

26

18

Stöld och förskingring

19

13

9

9

Affärsdokumentation och information

19

6

9

4

Miljö, hälsa och säkerhet

8

12

4

8

Frågor

 

21

 

15

Övrigt

24

17

12

12

Totalt

206

142

100

100