En föränderlig värld

Sandvik har definierat de omvärldsfaktorer och drivkrafter som har störst påverkan på bolaget och som vi i nära dialog med våra kunder förhåller oss till för att generera en stabil och lönsam tillväxt.

Materialutveckling

Vi befinner oss mitt i en revolutionerande utveckling av nya material. Innovativa legeringar, nanomaterial och nya pulvertekniker skapar nya möjligheter. Egenskaper som efterfrågas är bland annat mer hållbara, lätta produkter, förbättrad hållfasthet och korrosionsbeständighet. De nya materialen medför oftast en minskad miljöpåverkan eftersom exempelvis lägre vikt leder till minskad bränslekonsumtion. Sandvik satsar stora resurser på materialutveckling och är världsledande på området.

Nya tillverkningstekniker

Additiv tillverkning (3D-printning) är ett exempel på en ny teknik som kräver färre tillverkningssteg och minskar miljöpåverkan genom lättare produkter och mindre materialåtgång. En annan ny tillverkningsmetod är multiaxelteknik där man kan bearbeta materialet från flera olika håll. Den ökar effektiviteten och möjliggör helt nya typer av produkter. Optimering av tillverkningsprocesserna minskar koldioxidutsläpp och kostnader och förbättrar produktiviteten.

Digitalisering och automation

Den tillverkande industrin genomgår en av de största transformeringarna genom tiderna, en omvandling som brukar kallas Industry 4.0 och innebär en övergång till digitalisering och automatisering. Tillgång till omfattande datamängder, sofistikerade analysverktyg, robotisering och artificiell intelligens skapar nya affärsmöjligheter. Sandvik erbjuder digitaliserade lösningar och service för att optimera sina kunders verksamheter avseende kostnader, produktivitet och miljöpåverkan. Automatiserade gruvor, intelligenta rör och digitala verktyg är exempel på hur Sandvik utvecklar nya lösningar.

Knappa resurser och energiomställning

En växande global befolkning och ekonomi gör att allt fler ska dela på jordens resurser. Det kommer att kräva en omställning till mer hållbar energi och tekniker samt en ökad grad av återvinning. Fordonsindustrin genomgår till exempel en omvandling från bensin- och dieselbilar till elbilar, hybridbilar och vätgasbilar. Sandvik bidrar med nya lösningar som eldrivna borriggar och utvecklar material till solpaneler och vätgasbilar. Vi utvecklar även nya tekniker inom metallbearbetning som bidrar till minskad miljöpåverkan och eftersträvar ökad återvinning i våra verksamheter.

FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG)

Världens ledare har förbundit sig till sjutton globala mål för hållbar utveckling. För att målen ska uppfyllas krävs samarbete över gränserna mellan civilsamhället, forskningsvärlden och näringsliv. Sandvik har definierat vilka mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar:

Hälsa och välbefinnande

Garantera ett hälsosamt liv och främja välstånd för alla i alla åldrar.

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet mellan könen genom bemyndigande av kvinnor och flickor.

Hållbar energi för alla

Garantera tillgång till överkomlig, pålitlig, hållbar och förnybar energi för alla.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Främja uthållig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och lämpligt arbete åt alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygg flexibla infrastrukturer, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsstrukturer.

Bekämpa klimatförändringen

Vidta snabba åtgärder för att motverka klimatförändring och dess effekter.

Hållbarhetsnoter

Mer information om Sandvik och FN:s hållbarhetsmål finns i våra hållbarhetsnoter.