Sandvik Mining and Rock Technology

Kundernas efterfrågan steg, liksom råvarupriserna, vilket resulterade i ett starkt 2017 för Sandvik Mining and Rock Technology. Affärsområdet fortsatte att utveckla automatiserade lösningar som ökar kundens produktivitet, och fokuserade på eftermarknadsförsäljning.

2017 i siffror

Intäkter: 36 547 miljoner SEK (31 093) med 15 % organisk tillväxt
Rörelseresultat: 5 743 miljoner SEK (3 206)
Rörelsemarginal: 15,7 % (10,3)
Avkastning på sysselsatt kapital: 25,4 (13,8)
Antal anställda: 15 041 (14 087)
Könsfördelning: Män 85 %, Kvinnor 15 %
Chef: Lars Engström
Olycksfallsfrekvens (LTIFR): 1,0
Andel återvunnen metallråvara: 91 %
Uppskattad marknadsstorlek: 280 miljarder SEK

INTÄKTER PER RÅVARA (1)

 • Guld 31
 • Koppar 21
 • Zink 10
 • Kol 8
 • Platina 6
 • Järnmalm 5
 • Diamanter 3
 • Övriga mineraler 6
 • Övriga basmetaller 6
 • Övriga metaller 4

INTÄKTER PER MARKNADSOMRÅDE

 • Afrika/Mellanöstern 21
 • Nordamerika 20
 • Asien 19
 • Europa 17
 • Australien 14
 • Sydamerika 9

(1) Endast för gruvrelaterade intäkter, dvs 74 procent av totala intäkter.

Affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology erbjuder utrustning, verktyg, service, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Kunderna finns över hela världen och arbetar inom områden som bergborrning, bergavverkning, krossning och sortering, lastning och transport, tunneldrivning, stenbrytning, brytning och rivning.

Cirka 74 procent av Sandvik Mining and Rock Technologys kunder utgörs av gruvindustrin, 23 procent verkar inom anläggningsindustrin och återstående 3 procent är kunder inom olja och gas.

Marknadsläge

Kapitalinvesteringarna hos Sandvik Mining and Rock Technologys kunder steg under 2017 som följd av stigande råvarupriser. Den uppåtgående trenden drevs huvudsakligen av ett stigande guldpris, följt av högre priser för koppar, zink och nickel. Investeringar i ny utrustning tog fart, särskilt under det första halvåret, efter en föregående eftersläpning. Investeringarna i infrastruktur, vilket är drivkraften för vår verksamhet inom anläggningssektorn, var stabila under året och visade uppmuntrande tecken på tillväxt i Asien, särskilt i Kina till följd av stimulansprogram. Indien fortsätter att investera stadigt i nödvändig infrastruktur, medan läget i Mellanöstern var något mer dämpat under året.

Att vara nummer 1 eller 2

Vår verksamhet inom gruvindustrin presterade mycket goda resultat under 2017, huvudsakligen till följd av ökade investeringar i ny utrustning. För att möta efterfrågan ökade vi kapaciteten med mer än 100 procent i vissa produktområden. Några av våra produktionsanläggningar ställdes dock inför utmaningar med att möta den plötsligt ökade efterfrågan.

Fokus på kärnverksamheten

Under året fortsatte vi att fokusera på eftermarknaden och ökade andelen reservdelar och service på redan installerad utrustning. Vi utökade även serviceerbjudandet på eftermarknaden, vilket är ett område som fortsätter att vara lönsamt även under tuffa ekonomiska tider.

I linje med vår strategi att fokusera på vår kärnverksamhet avyttrade vi vårt produktområde Mining Systems under 2017. Mining Systems transportörverksamhet med dess specialistavdelning för transportörssystem i finska Hollola avyttrades till NEPEAN. Mining Systems projektverksamhet avyttrades till FLSmidth, med undantag av tillgångarna för projektaffären i Sydafrika som avvaktar konkurrensmyndighetens godkännande. Det förväntas ske under det första kvartalet 2018.

Hållbara affärer

Vi fortsatte att investera i utveckling av produkter som gör våra kunders arbetsplatser hälsosammare och säkrare, till exempel minskar vi dieselanvändningen genom att elektrifiera vår utrustning. Vi använder motorer med låga utsläpp i vår fordonsflotta. Det bidrar till att minska skadliga avgaser, särskilt i slutna utrymmen där många av våra kunder arbetar.

I våra verksamheter fokuserar Sandvik Mining and Rock Technology på att använda material och resurser på ett effektivt sätt och på att minska utsläppen. Att välja lättare förpackningar för reservdelar och att återvinna förbrukningsvaror som borrstål genom återvinningsprogram är två exempel på våra åtgärder.

Vi väljer och granskar våra leverantörer noga för att säkerställa att de uppfyller kraven i vår uppförandekod, och vi har nolltolerans för leverantörer som inte lever upp till vår standard.

Översikt

Gruvor

Anläggning

Produktportfölj

Utrustning för bergborrning, avverkning, brytning, krossning, lastning och transport. Förbrukningsvaror för borrning, verktyg, service, reserv- och slitdelar.

Marknadsbeskrivning

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. En betydande eftermarknadsverksamhet.

Sandvik är verksamt inom nischerna bergavverkning, krossning och sortering. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • Metall- och mineralpriser
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automation och elektrifiering
 • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet
 • BNP-tillväxt/Urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och -utgifter
 • Statliga stimulansprogram
 • Produktion av ballastmaterial
 • Cementförbrukning

Konkurrenssituation/ Större konkurrenter

Konsoliderad inom vissa segment som gruvdrift i hårda bergarter under jord: Atlas Copco, Metso Minerals, Caterpillar och Komatsu Mining.

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer, i övrigt många lokala aktörer: Atlas Copco, Terex, Metso och Furukawa.

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning ~95 procent med ett globalt servicenätverk

På grund av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka eftermarknadsverksamheten inom den befintliga kundbasen. Nå högre servicenivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatiseringslösningar för gruvor samt erbjudanden för mellansegmentet och lokala premiummarknaden. Värdebaserad försäljning.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsrisker som påverkar marknaderna inom gruv- och anläggningsindustrin i stort, som ökad konkurrens med utveckling av nya teknologier och uppkomst av nya konkurrenter, variationer i råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Våra verksamheter fokuserar på att ge värde till kunderna genom lösningar som ökar deras produktivitet och effektivitet. De ökar även säkerheten med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Sandviks fjärrövervaknings- och automationslösningar för gruvindustrin, som exempelvis AutoMine™, gör driften säkrare genom att gruvarbetare slipper vistas i områden med hög värme, vibrationer, buller och föroreningar. Automatiserade system ökar dessutom produktiviteten och kostnadseffektiviteten i gruvdriften genom att möjliggöra ytterligare produktiva timmar genom fjärrstyrning och genom att minska slitaget på utrustningen.

Sandvik Mining and Rock Technology arbetar tillsammans med kunderna och använder deras insikter för att utveckla produkter och lösningar. Genom att använda elenergi från ett integrerat batteri under förflyttning ger borriggen Sandvik DD422iE noll utsläpp vid manövrering mellan gruvorterna. Det förbättrar hälsa och säkerhet för gruvarbetare som arbetar under jord. Lägre dieselförbrukning i gruvan kan också innebära lättnader i ventilationskrav och samtidigt förenkla bränslelogistiken och sänka underhållskostnaderna.

I mars skrev vi under ett avtal med IBM om att utveckla gemensamma marknadsledande erbjudanden inom datadriven produktion och förebyggande underhåll för gruvindustrin och bergbrytningsindustrin. Under året har vi även inlett ett samarbete med Cisco för att erbjuda kunder snabb och tillförlitlig nätverksinfrastruktur som stödjer Sandviks digitala erbjudande.

Lönsam tillväxt

Vi kommer att fortsätta öka vår marknadsandel genom att fokusera på den extremt viktiga och pålitliga eftermarknaden för reservdelar och service. Vi kommer också att investera i uppgradering av sättet vi tillverkar och utvecklar produkter på, som exempelvis våra bergborrar, för att hjälpa kunderna att arbeta mer effektivt.

Sandvik Mining and Rock Technology är marknadsledande när det gäller autonom drift av utrustning, och det är också ett viktigt tillväxtområde. Våra kunder investerar i styrsystem för fordonsparken och i autonom utrustning för att förbättra beslutsfattande, underhåll, produktivitet, hållbarhet och effektivitet. Uppkopplad utrustning genom kundportalen My Sandvik för hantering av maskiner ger helt nya möjligheter för optimering av fordonsparken.

Service på plats ökar produktiviteten

Produkter 2017

My Sandvik Digital Service Solutions

Servicelösningen förser kunderna med lättanalyserad data från deras egna verksamheter. Data samlas in direkt från lastmaskiner, truckar eller borriggar via en säker trådlös anslutning. Insamlad data analyseras och presenteras sedan i ett lättöverskådligt format. Via kundportalen My Sandvik kan kunderna komma åt sin egen data dygnet runt över hela världen, vilket möjliggör övervakning och mätning av processer och beslutsfattande baserat på exakt information för förbättrad produktivitet.

Konkrossen Sandvik CS550

Denna kraftfulla sekundärkross är dimensionerad för applikationer mellan 700 och 750 ton. Förutom flexibilitet och tonnage har den avancerade funktioner för automation och underhåll, för maximal produktivitet och maskinutnyttjande.

Den nya serien ovanjordsborr­riggar – Ranger™ DXi

Den nya ovanjordborriggen har flera nya högpresterande funktioner för en förbättrad borrprocess. Den täcker exempelvis en arbetsyta på 55 kvadratmeter och är utrustad med en ny kraftfull bergborr. Detta i kombination med en effektiv bränsleanvändning gör den till den kraftfullaste och effektivaste borriggen av topphammartyp i sin klass. Den är en helt ny generation i produktfamiljen Ranger.