Våra medarbetare

Sandvik har en stark företagskultur och gediget ledarskap som uppmuntrar lokalt och individuellt ägarskap. Vårt fokus på teknik och innovation i kombination med möjligheter att utveckla och bygga en karriär gör Sandvik till en attraktiv arbetsgivare.

Antal medarbetare per marknadsområde, 2017

  • Europa 23780
  • Asien 8077
  • Nordamerika 5949
  • Afrika/Mellanöstern 2356
  • Sydamerika 1932
  • Australien 930

Deltagare i globala ledarskapsprogram ~500

Genomsnittligt antal medarbetare: 43 376 (44 769)
Varav kvinnor: 19 % (19)
Personalomsättning: 9 % (11)

Vår affärsfilosofi och vårt arbetssätt formas av våra kärnvärden: Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win. De utgör grunden för vår uppförandekod och Sandviks ledarskapsmodell, vilka verkar som kompasser för önskade beteenden. Under 2017 etablerade vi en medarbetarpolicy. Ansvaret för att implementera och kommunicera policyn ligger hos affärsenheterna. Det inkluderar att säkerställa att det finns tillräckliga resurser och att vidta tillämpliga åtgärder om policyn överträds.

Engagerade medarbetare

Sandvik uppmuntrar alla att förverkliga sin potential fullt ut, utifrån att en stark relation mellan arbetsgivare och medarbetare gynnar både företaget och kundutvecklingen.

Årliga utvecklingssamtal för enskilda medarbetare och för de olika teamen utgör grunden för karriär- och teamutveckling. Alla medarbetare ska erbjudas minst ett utvecklingssamtal per år. Under 2017 deltog 81 procent (84) av våra medarbetare i utvecklingssamtal (mål 95 procent).

I teamutvecklingssamtalen sätter vi upp mål för det kommande året och definierar arbetssätt för att förbättra och utveckla vår arbetsplats. Underlaget till dialogerna kommer från vår medarbetarundersökning som redovisas vartannat år, via återkoppling från kunderna och affärsmål. Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2016 och och under 2017 följde alla affärsenheter upp de resultat och åtgärder som genomförts sedan undersökningen.

Mångfald och inkludering

En inkluderande miljö som lyfter fram olika synsätt och idéer från medarbetare med olika bakgrund berikar våra kundrelationer och gör vår verksamhet mer konkurrenskraftig och framgångsrik.

Sandvik erbjuder kunskap och utbildning i mångfald och inkludering genom en verktygslåda som innehåller e-kurser, workshops och övningar. Vårt Bridge-program fokuserar på ledarskap över gränser, och vårt globala ledarskapsprogram ger en introduktion till hur man som chef arbetar med mångfald och inkludering.

Andelen kvinnor i chefspositioner ökade till 17,1 procent (16,5), andelen kvinnor i produktområdenas ledningsgrupper minskade till 19 procent (24) och andelen kvinnor i poolen av chefer som förbereds för högre chefspositioner var 27 procent (28).

Ur ett bredare perspektiv samarbetar vi med utbildningsinstitut och andra delar av samhället i lokala insatser. I Sverige är vi till exempel partner till Future Female Leader Award. Utmärkelsen delas ut till en kvinnlig civilingenjörsstudent som har uppvisat en enastående problemlösningsförmåga och utmärkta ledarskapskvaliteter.

Debbie Tucker är produktionsoperatör på Palm Coast-anläggningen i USA.

Malin Björk arbetar som produktionsledare i produktområdet Powder i Sandviken.

Andel kvinnor, %

Kompetens för framtiden

Sandvik arbetar med att attrahera de bästa talangerna och att behålla dessa genom att erbjuda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi står inför utmaningar med nya krav från marknaden, till exempel inom digital kompetens. Att attrahera rätt kompetens är avgörande, och vi drar nytta av styrkan hos sociala medieplattformar som LinkedIn för att hitta till exempel front- och back-end-utvecklare, användarupplevelsedesigners, datavetare och digitala marknadsförare. Resultatet är betydande besparingar och rekrytering av svårtillgänglig kompetens. 2017 nådde vi cirka 184 000 följare på LinkedIn (mål 200 000), en ökning med 21 procent jämfört med 2016.

Vi främjar en öppen intern arbetsmarknad där våra medarbetare kan söka nya tjänster i vår jobbportal. Detta uppmuntrar intern rörlighet och att alla medarbetare kan styra sin karriärutveckling. Under 2017 hade vi cirka 3 800 lediga tjänster, varav majoriteten utlystes i vår interna jobbportal. Av de högre chefsposterna utlystes 88 procent på den öppna interna arbetsmarknaden. Vi strävar också efter en bra balans mellan intern och extern rekrytering för att fånga upp kunskaper och erfarenheter från andra marknader och branscher.

Lärande och utveckling

Vi stödjer en organisation i ständigt lärande, för att vara steget före konkurrenterna. Alla kompetensutvecklande åtgärder baseras på affärsbehoven. Sandvik erbjuder en mängd olika utbildningsmöjligheter som är tillgängliga genom vårt utbildningssystem. Cirka 75 procent av Sandviks medarbetare har tillgång till systemet och dess globala erbjudanden, i till exempel ledarskap, språk, regelefterlevnad, uppförandekod och ekonomi.

Globalt graduate-program

Sandviks globala graduate-program lockar topptalanger på utvalda marknader. Det tredje 18 månader långa programmet startade i september 2017. Vi fick in över 2 500 ansökningar, från vilka tio traineer valdes ut – fem män och fem kvinnor från Indien, Kina, USA, Sverige och Finland.

Ledarskapsprogram

Runt 500 chefer deltog i våra globala ledarskapsprogram under 2017. Det största programmet är ett grundläggande ledarskapsprogram för alla chefer med personalansvar. Vi har också ett program på mellanchefsnivå, ett expertprogram, ett program för nästa generations ledare och ett program med fokus på gränsöverskridande ledarskap. Alla våra ledarskapsprogram baseras på vår ledarskapsmodell som sätter upp tydliga förväntningar på både ledarskapsförmåga och beteenden.

Interna akademier och mentorskap

Våra affärsområden och produktområden erbjuder specialutbildningar som fokuserar på kompetensutveckling för medarbetare, kunder och leverantörer. Dessa har ofta ett starkt fokus på teknik, ekonomi, produkt och försäljning.

Mentorskap används för att utveckla chefers och medarbetares förmåga att motivera och uppmuntra andra, dela med sig av kunnande och expertkunskap och ibland för att förbereda en medarbetare för en framtida position.

Universitetssamarbeten

Sandvik samarbetar med flera universitet runt om i världen för att attrahera talanger, delta i projekt, erbjuda föreläsningar, medverka till doktorsavhandlingar och forskningssamarbeten. I Tyskland samarbetar vi till exempel med universitetet i Tübingen och universitetet i Heilbronn. I Sverige har vi många projekt tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet, och i USA har vi en lång tradition av samarbete med Ferris State University i Big Rapids i Michigan.