Vår uppförandekod

Vi anser att en hög etisk nivå och en stark värdegrund skapar långsiktigt värde för våra kunder, medarbetare och andra intressenter. Genom våra värderingar, vår uppförandekod och policyer i vår bolagsstyrningsmodell, The Sandvik Way, fastställer vi tydliga regler för att agera på rätt sätt. Vår uppförandekod anger principer för hur vi alla ska agera som individer och som företag, den hjälper oss att fatta rätt beslut.

Antal Speak Up-rapporter totalt 2017:224

  • Affärsetik 60
  • Personalfrågor 25
  • Övrigt 15

Antal medarbetare som utbildats i Sandviks uppförandekod 93 %

Vår koncernomfattande uppförande­kod ”It’s in our hands” befäster vårt starka engagemang för etiska och ansvarsfulla affärsmetoder och uppfyllande av gällande lagar och bestämmelser på alla marknader där vi är verksamma. Uppförandekoden beskriver principerna för hur våra medarbetare ska agera och är ett stöd i vårt dagliga arbete och beslutsfattande. Den är en viktig byggsten i vår övergripande styrstruktur och kompletteras av policyer och rutiner som beskriver våra interna krav och regler mer detaljerat.

Uppförandekodens fundament

Uppförandekoden täcker områden som miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättig­heter och anti-korruption. Den bygger på våra kärnvärden, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s (International Labour Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling, och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact, där vi är medlemmar. Vi har också åtagit oss att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi anser att vi därigenom lagt en fast grund som stödjer en mer hållbar framtid för Sandvik och för våra intressenter.

Utbildning

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare över hela världen, inklusive Sandviks styrelse. Våra medarbetare får regelbunden utbildning för att förstå uppförandekoden och tillhörande policyer. 93 procent av alla medarbetare, inklusive konsulter som anlitas över längre tid, hade utbildats i slutet av 2017.

Speak Up

Speak Up är ett globalt rapporteringsverktyg som är till för att stötta uppförandekoden och uppförandekoden för leverantörer. Medarbetare och externa aktörer som bevittnar en överträdelse mot vår uppförandekod kan här rapportera den, anonymt om så önskas. Speak Up är tillgängligt dygnet runt via vårt intranät och våra internetportaler samt genom våra landsspecifika telefonlinjer som finns i alla länder där Sandvik är verksamt. Förutom rapportering av incidenter kan systemet användas för att ställa frågor om uppförandekoden.

Alla Speak Up-rapporter kontrolleras automatiskt för att bevara anmälarens integritet, dock under översyn av koncernens Group Ethics Office. Fallet överlämnas till relevant affärsområde eller till koncernens bolags­jurist för utredning, med stöd från Business Integrity-funktionen som är specialiserad på internutredningar och lämpliga åtgärder. Rapporter, utredningar och åtgärder registreras, övervakas och inkluderas i rapporteringen till koncernens revisionsutskott.