Sandvik Materials Technology

Under året utvecklades vissa delar av Sandvik Materials Technology positivt, medan andra delar hade en negativ inverkan på affärsområdets lönsamhet.

2017 i siffror

Intäkter: 13 643 miljoner SEK (12 931) med 5 % organisk tillväxt
Rörelseresultat: 284 miljoner SEK (1 115)
Rörelsemarginal: 2,1 % (8,6)
Avkastning på sysselsatt kapital: 2,2 % (8,7)
Antal anställda: 6 483 (6 490)
Könsfördelning: Män 82 %, Kvinnor 18 %
Chef: Göran Björkman, från 1 november 2017
Olycksfallsfrekvens (LTIFR): 3,6
Andel återvunnen råvara: 79
Uppskattad marknadsstorlek: 130 miljarder SEK

INTÄKTER PER KUNDSEGMENT

 • Energi 39
 • Verkstad 24
 • Konsument och elektronik 12
 • Fordon 7
 • Kemi 6
 • Anläggning 4
 • Övriga 8

INTÄKTER PER MARKNADSOMRÅDE

 • Europa 53
 • Nordamerika 25
 • Asien 18
 • Afrika/Mellanöstern 2
 • Sydamerika 1
 • Australien 1

Affärsområde Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar avancerat rostfritt stål, speciallegeringar, titan och andra högpresterande material. Det tillverkar rör, pulver, band och produkter för industriell värmeteknologi.

Marknadsläge

Under 2017 var utvecklingen god i flera av de marknadssegment som Sandvik Materials Technology är verksamt i. Ett fortsatt lågt oljepris och hård konkurrens från Kina innebar dock osäkerhet och utmaningar för kärnverksamheten inom produktområde Tube. Även om reaktionen på de ändrade marknadsförhållandena kom något sent så vidtogs motåtgärder inom Tube under 2017. Nu är produktområdet på rätt väg med starkt fokus på förbättringar av kostnadseffektiviteten och en aktiv portföljförvaltning.

Att vara nummer 1 eller 2

Trådproduktsportföljen (svetstråd och rostfri tråd) nådde inte upp till företagets strategi att vara nummer ett eller två på marknaden och ska därför avyttras. Oktober 2017 meddelades att svetstrådsverksamheten kommer att avyttras till ESAB, en global ledare inom svetsindustrin, medan avyttringen av verksamheten rostfri tråd kommer att fortsätta under 2018.

Fokus på kärnverksamheten

Det finns flera specifika trender som verkar till fördel för Sandvik Materials Technologys portfölj. Eftersom additiv tillverkning (3D-printning) och andra pulverbaserade tillverkningsmetoder utvecklas i rask takt växer pulvermarknaden för rostfria och avancerade legeringar, och övergången från gasuppvärmda industriella ugnar till elektrisk uppvärmning innebär nya möjligheter för produktområde Kanthal.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Sandvik Materials Technology fortsatte sitt effektiviseringsprogram 2017 med strikt kostnadskontroll och kostnadsminskningar, inklusive uppsägningar. Det genomfördes även en omfattande omstrukturering enligt strategin att decentralisera och styra resurserna till produktområdena. Målet är att föra verksamheten närmare kunderna för en positiv effekt på försäljning, effektivitet och produktinnovation.

Omstruktureringen skapade fyra delvis nya produktområden: Strip, Kanthal, Powder och Tube. Detta har lett till ökat ansvar och transparens, liksom en mer logisk organisationsstruktur.

Översikt

Produktportfölj

Rörprodukter, stänger, ämnen, band, tråd, bergborrstål, värmesystem (Kanthal), metallpulver för exempelvis additiv tillverkning och pulverbaserade produkter

Marknadsbeskrivning

Utvalda nischer i krävande industrier där kraven på materialegenskaper, liksom produktkvalitet och pålitlighet, är extremt höga. Höga inträdesbarriärer.

Drivkrafter för efterfrågan

 • Energiefterfrågan samt olje- och gaspriser
 • Industriproduktion
 • Miljökrav och lagstiftning, till exempel minskade utsläpp och lägre energiförbrukning
 • Materialevolution, det vill säga allt högre krav på materialegenskaper som exempelvis additiv tillverkning
 • Ökade krav på säkerhet, tillförlitlighet och mer hållbara material

Konkurrenssituation/ Större konkurrenter

Nippon Steel & Sumitomo Metal (rör), Tubacex (rör), Jiuli (rör) VoestAlpine (band), Aperam (värmeelement och system) och mindre nischade aktörer

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning ~80 procent

Tillväxtstrategi

Ökat fokus på produkter som bidrar till energieffektiviseringar och minskade utsläpp. Fortsatt material­evolution genom fokuserad forskning och utveckling samt gröna tekniker som pulvermetallurgi.

Strategisk riskhantering

Fluktuerande olje- och gaspriser. Ökad konkurrens genom högteknologiska material från Kina. Lokal protektionism i stålindustrin.

Hållbara affärer

Sandvik Materials Technology samarbetar med kunderna för att göra arbetet säkrare och energianvändningen effektivare. Ett färskt exempel är utvecklingen av Safurex®, ett patenterat pulver som minskar explosionsrisken vid framställning av gödningsmedel. Navelsträngsrör ökar säkerheten inom olje- och gasindustrin, klaffventiler förbättrar energi­effektiviteten, och vi erbjuder materialteknik som kan leda värme i solpaneler eller användas i avsaltningsanläggningar.

Vi fortsätter att optimera våra verksamheter genom att minska energianvändning, vattenförbrukning och avfallsmängd. Under året har många lokala initiativ satts igång för att minska vårt avtryck på miljön: energieffektivitetsprogram i de flesta affärsenheterna, förbättrad övervakning och kontroll av vattenanvändning, förbättrad behandling av processvatten och undersökning av nya lösningar för att optimera vår avfallshantering.

Under 2017 förblev energianvändningen oförändrad, och kolutsläppen minskade med 2 procent trots en organisk tillväxt på 5 procent. Den totala vattenanvändningen minskade med 140 000 kubikmeter (-4 %) och avfallsvolymerna minskade med 7 000 ton (-8 %).

Teknologiskt ledarskap och innovation

Forskning och utveckling fokuserar på applikationer med koppling till energieffektivitet och andra kundfördelar, som korrosionsmotstånd, höghållfasta material och material som tål högre temperaturer för applikationer i exempelvis solkraftsindustrin.

Arbetet med modellering och simulering i materialframtagning och produktionsprocesser har inte bara optimerat produktionen utan även märkbart minskat ledtiderna för forskning i materialframtagning innan produktutvecklingen påbörjas.

Lönsam tillväxt

Medan vissa av de mer specialiserade rörprodukterna uppvisade tillväxt, så var lönsamheten för kärnverksamheten inom produktområdet Tube på en låg nivå. Produktområdena Powder och Kanthal uppvisade en god utveckling under året, medan produktområdet Strip kämpade med att uppnå lönsamhet och effektivitetsmål.

Ingen konkurrent har så många produkter inom materialteknologi som Sandvik. För att affärsområdet ska kunna nå lönsamhetsmålen är det viktigt med ett ökat fokus på operativa och ekonomiska resultat. Vi kommer att fortsätta att möta våra kunders behov när trender och tekniker skiftar, till exempel inom digitalisering och additiv tillverkning. Sandviks breda utbud av gasatomiserat metallpulver Osprey® används till exempel för additiv tillverkning (3D-printning). En liten men snabbt ökande del av 3D-printskunderna använder metallpulver från Sandvik Materials Technology. Kundernas allt större fokus på hållbarhetsmål kommer även fortsättningsvis att påverka vår produkt­utveckling mot mer energieffektiva och fossilfria produkter.

Indo-MIM litar på Sandviks metallpulver Osprey®

Produkter 2017

SENTUSYS™

Det intelligenta rörsystemet hjälper kunderna att övervaka rörens status i olika processer med hjälp av molnbaserade IT-tjänster. Den unika innovationen ligger i kombinationen av kunskaper i metallurgi och sensorteknik.

Världens längsta rör

Extreme coils är de längsta sömlösa rostfria rören i världen. De extremlånga rören är en innovation som uppfyller kundernas behov i kritiska applikationer, huvudsakligen inom olje- och gasindustrin.

Ugnsrullar för höga temperaturer

Kanthal APMT™ är en legering på järn, krom och aluminium, idealisk för applikationer i höga temperaturer, till exempel som ugns­­rullar. Rullarna håller sig raka och styva med utmärkt motstånd mot oxidering och korrosion även i extrema temperaturer.