Sandvik Machining Solutions

Allt samverkade i rätt riktning för den globala marknadsledaren Sandvik Machining Solutions under 2017. Lönsamheten ökade 21 procent jämfört med 2016, ett antal innovativa produkter lanserades, och alla regioner uppvisade tillväxt.

2017 i siffror

Intäkter: 35 778 miljoner SEK (32 852) med 8 % organisk tillväxt
Rörelseresultat: 8 413 miljoner SEK (6 970)
Rörelsemarginal: 23,5 % (21,2)
Avkastning på sysselsatt kapital: 35,0 % (28,9)
Antal anställda: 18 187 (18 043)
Könsfördelning: Män 80 %, Kvinnor 20 %
Chef: Klas Forsström, från 1 april 2017
Olycksfallsfrekvens (LTIFR): 1,8
Andel återvunnen metallråvara: 52 %
Uppskattad marknadsstorlek: 175 miljarder SEK

INTÄKTER PER KUNDSEGMENT

 • Verkstad 47
 • Fordon 28
 • Flyg 13
 • Energi 9
 • Övriga 3

INTÄKTER PER MARKNADSOMRÅDE

 • Europa 55
 • Nordamerika 21
 • Asien 21
 • Sydamerika 2
 • Afrika/Mellanöstern 1
 • Australien 1

Affärsområde Sandvik Machining Solutions tillverkar verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning. Skär (55 %), solida hårdmetallverktyg (18 %) och verktyg (12 %) står för huvuddelen av intäkterna, medan en mindre del kommer från verktygssystem (7 %). Produkterna och lösningarna säljs under ett antal världsledande varumärken, inklusive Sandvik Coromant, Seco, Walter och Dormer Pramet.

Marknadsläge

Våra kundsegment stärktes i alla regioner. Till exempel fortsatte kundsegmentet flyg att växa globalt och fordonssektorn var extra stark i Asien. Sandvik Machining Solutions är i ett gynnsamt läge med hundratusentals kunder över hela världen. Konkurrens och konsolidering fortsätter dock att öka inom den globala metallbearbetningsindustrin.

Att vara nummer 1 eller 2

2017 var ett starkt år för Sandvik Machining Solutions, med tillväxt i alla regioner och produktområden, och vi behöll vår position som nummer ett på marknaden för produkter och lösningar för metallbearbetning.

Fokus på kärnverksamheten

Under året fokuserade vi på mervärdesförsäljning, vilket fortsatte att bidra till positiva priseffekter. Med mervärdeskonceptet kan vi erbjuda kunderna något extra, med verktyg och lösningar som förbättrar resultaten och ökar kundens konkurrenskraft. Detta möter behoven av högre effektivitet i produktionen, i exempelvis Kina, där effektiv drift och produktivitet har blivit stora drivkrafter inom industrin.

Effektivitet och ständiga förbättringar

Produktionskostnaderna sänktes genom drift- och effektivitetsförbättringar, exempelvis genom lean­-metodik, genom att lyfta fram goda interna exempel och andra åtgärder. Omstrukturering och fabriksnedläggningar inom affärsområdet bidrog också till årets positiva resultat.

Hållbara affärer

Inom våra egna verksamheter ökade Sandvik Machining Solutions energianvändning med 20 GWh under 2017, vilket var 3 procent högre än året dessförinnan. Satt i förhållande till en organisk tillväxt på 8 procent motsvarar det en relativ sänkning av energianvändningen. Avfallsvolymerna förblev oförändrade jämfört med 2016, en förbättring i förhållande till tillväxten. Vi betalar kunderna för deras utslitna skär och hårdmetallverktyg genom lokala återköpsprogram. Det återvunna materialet används sedan i vår produktion.

Förutom att vi aktivt arbetar med återvinning av förbrukade skär och hårdmetallprodukter arbetar vi framgångsrikt med att förbättra våra kunders effektivitet. Vi bidrar även till att kunderna sänker sin energiförbrukning genom förbättringar i verktygens hastighet och livslängd. Sandvik Machining Solutions ger råd till kunder om hur de kan sänka sina kostnader och öka sin effektivitet genom våra program för förbättrad produktivitet.

Översikt

Produktportfölj

Flervarumärkesstrategi: Sandvik Coromant, Seco, Walter och Dormer Pramet. Skärande verktyg för metallbearbetning: huvuddelen av intäkterna härrör från skär och solida hårdmetallverktyg (förbrukningsvaror). En mindre andel från verktygshållare.

Marknadsbeskrivning

Höga inträdeshinder på grund av kapitalintensiv affärsmodell och immateriella rättigheter genom hela värdekedjan (hög grad av vertikal integration). Skärverktygen utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna, men har stor betydelse för produktiviteten. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan

 • Global industriproduktion
 • Metallförbrukning
 • Materialutveckling: aluminium, titan, kompositer
 • Nya tekniker: additiv tillverkning, near-net shaping (nära färdig form), 5-axlig bearbetning

Konkurrenssituation/ Större konkurrenter

 • Konsoliderad i premiumsegmentet: IMC-gruppen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)
 • Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia), Zhuzhou

Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning ~55–60 procent. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning dominerar i Europa. I Asien sker försäljningen huvudsakligen via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet, och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv inom kärnverksamheten (solida hårdmetallverktyg). Kompletterande expansion inom förbearbetning, efterbearbetning och additiv tillverkning.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsrisker som påverkar marknaden för skärande verktyg i stort, huvudsakligen förändrat kundbeteende, ökad konkurrens, varumärkespositionering samt utveckling av nya produkter och tjänster.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Nya produkter och lösningar står för en stor andel av Sandvik Machining Solutions försäljning till marknaden. Produkter som är yngre än fem år står för 30 procent av vår försäljning. 2014 var den siffran 23 procent, vilket ger en antydan om vad vi har åstadkommit på väldigt kort tid.

Vi expanderar vår verksamhet inom additiv tillverkning (3D-printning) genom forskning och utveckling och den 1 januari 2017 startade vi ett nytt produktområde för att kommersialisera ett erbjudande inom additiv tillverkning. Vi är ledande inom den teknologiska utvecklingen i vår bransch och är övertygade om att Sandvik kommer att tillföra värde inom additiv tillverkning, på samma sätt som vi gör inom traditionell, skärande bearbetning.

Under året lanserade vi ett antal innovativa nya produkter och lösningar, se nedan.

Lönsam tillväxt

Vi arbetar för att expandera vår marknadsposition genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv inom kärnverksamheten. Vissa områden, som exempelvis solida hårdmetallverktyg, är särskilt i fokus till följd av tillväxtpotentialen. En annan del av vår strategi är att expandera inom metoder före respektive efter skärande bearbetning samt inom additiv tillverkning. Dessa områden har tillväxtpotential i sig själva, men är också viktiga att behärska eftersom dessa steg kommer att integreras mer och mer i tillverkningsprocessen i framtiden.

Vår övergripande ambition är lönsam tillväxt som drivs av ständiga stegvisa förbättringar, samtidigt som vi expanderar vår verksamhet genom förvärv och innovation. Vi vill utvecklas från att vara världens ledande aktör i den "nischade" skärande bearbetningsindustrin, till att bli en ledande leverantör av lösningar till den bredare tillverkningsindustrin, och leverera ökad tillväxt med bibehållen hög lönsamhet och goda resultat.

Det finns ingen återvändo när man börjat med PrimeTurning™

Produkter 2017

PrimeTurning™

PrimeTurning™ är en helt ny metod som möjliggör svarvning i alla riktningar. Med den kan kunderna dubbla bearbetnings- och matningshastigheten med snabbare spånavverkning, vilket betyder fler detaljer per körning. Den ökade produktiviteten är betydande, mer än 50 procent jämfört med traditionell svarvning.

Avstickning i Y-led

Traditionell avstickning använder matningsrörelse i X-led, Avstickningsbladet CoroCut® QD för avstickning i Y-led är konstruerat med skärläget i 90 graders vinkel, vilket möjliggör matning i Y-led och ger en mer fördelaktig riktning av skärkraften och en över sex gånger så hög bladstyvhet. Kunderna kan köra maskinen med betydligt högre matningshastighet och längre överhäng utan att förlora i stabilitet.

PerfoMax® vändskärsborr

Denna vändskärsborr ger mer stabil, noggrann, pålitlig och hållbar borrning i alla material, inklusive långspånande material. Borrkroppen har optimerats för att vara starkare för bättre håltoleranser och har en ny kanaldesign med polerat vågmönster för förbättrad spånavgång. Spånkanalens laserhärdade front har utformats för att förhindra erodering av kroppen, vilket ökar livslängden.