Samhällsengagemang och sponsorskap

Sandvik bedriver flera skolprojekt runt om i världen. Sandviks kampanj Every Child Counts har som syfte att förhindra barnarbete och att erbjuda utbildning till migrantbarn och gatubarn i Indien.

Sandvik strävar efter att vara en god samhällsmedborgare och ha en positiv påverkan där vi verkar. Som globalt företag bidrar vi till många samhällen runt om i världen. Vi stödjer projekt relaterade till innovation, utbildning och yrkeskunskaper, hälsa och säkerhet och projekt som förbättrar de lokala förutsättningarna.

Vi är övertygade om att både samhället och vårt företag drar nytta av sponsorskap och samhällsengagemang, och att det gör Sandvik till en mer attraktiv arbetsgivare, ökar medarbetarnas lojalitet och främjar en positiv inställning hos lokalbefolkningen.

Vi anser att samhällsengagerande projekt är investeringar, som förutsätter avtal, klara målgrupper och målsättningar och mätbara resultat. Alla aktiviteter måste överensstämma med vår uppförandekod, vilket betyder att vi inte engagerar oss i politiska eller religiösa aktiviteter eller i projekt som kan betraktas som hälsovådliga eller miljöfarliga. Alla våra projektpartners måste skriva under vår uppförandekod och genomgå samma granskning som våra leverantörer.

Fyra avgränsade områden

Vår plattform för projekt inom sponsorskap och samhällsengagemang består av fyra områden:

Innovation

Projekt som tydligt kopplar till vårt löp­ande arbete, produkter och lösningar.

Utbildning och kompetens

Projekt som visar vår roll som arbetsgivare och som långsiktigt stärker varumärket.

Hälsa och säkerhet

Hälsorelaterade projekt som visar vårt globala samhällsengagemang.

Lokal möjliggörare

Projekt som skapar värde för både lokala intressenter och våra medarbetare.

Ingenjörer utan gränser

I juni 2017 undertecknade Sandvik ett långsiktigt partnerskapsavtal med Ingenjörer utan gränser, Sverige för att bidra med teknisk expertis, projektledningskompetens och internationell erfarenhet till intresse­organisationens volontärprojekt. Sandvik kommer att bidra med både ekonomiskt stöd och hjälp i form av resurser och kunskap. Samtidigt får Sandviks medarbetare förmånen att kunna delta i humanitära projekt.

Ingenjörer utan gränser har nationella avdelningar över hela världen som driver projekt tillsammans med lokalbefolkningen. Fokus ligger på hållbar energi och vattenförsörjning, skola och utbildning samt sjukhus och vård.

Intresseorganisationen är aktiv i Afrika där den driver 20 projekt, bland annat installation av solceller som producerar elektricitet till belysning i kenyanska skolor och byggande av sanitetssystem i Tanzania.

Under 2017 ingick Sandvik ett samarbetsavtal med Ingenjörer utan gränser, Sverige.

Det första gemensamma projektet är ett vindkraftsprojekt i Tanzania.

Skolprogram

Sandviks kampanj Every Child Counts i Indien har som syfte att förhindra barnarbete och att erbjuda utbildning till migrantbarn och gatubarn i landet. Sedan 2014 har sammanlagt 3 335 barn som förut stod utanför skolsystemet skrivits in i grundskolor och 1 305 har fortsatt sin utbildning i 45 olika skolor i Pune-regionen.

Sandviks program School on Wheels kompletterar kampanjen Every Child Counts genom att erbjuda undervisning på platser där skolor saknas. School on Wheels-bussen har ett fullt utrustat klassrum där lektioner hålls på olika platser. Det här projektet når ut till barn i de allra mest marginaliserade samhällena som hos lumpsamlare, gatuförsäljare och gästarbetare.

Tillsammans med Sandvikens och Östhammars kommuner driver Sandvik två gymnasieskolor med inriktning på teknisk kompetens.

Några av deltagarna i Sandviks yrkesprogram i Sydafrika.

Yrkesutbildning i Sydafrika

Vi driver ett antal yrkesutbildningsprogram för att öka nivån på den tekniska kompetensen i länder där bristen på utbildade mekaniker påverkar vår möjlighet att hitta kompetent arbetskraft.

Över 900 personer har utbildats och sedan anställts av Sandvik i Sydafrika genom Sandviks lärlingsprogram som infördes 2001. Programmet startades för att råda bot på bristen på personal med hantverkarkompetens som elektriker, snickare och mekaniker. Näringslivet uppmuntrades att samarbeta med de sydafrikanska myndigheterna för att åtgärda bristen på kompetens och utbilda hantverkare tillsammans med utbildningsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och högskoledepartementet.

Sandvik fortsätter att erbjuda workshops, coachning, utbildningar och utvärderingar på plats. Vi erbjuder också Sandvik-specifika kurser i metallbearbetning och teknisk utbildning genom den lokala Sandvik Academy. Programmet är som längst fyra år och innehåller vanliga kurser vid ett valt college.

Genom Sandviks lärlingsprogram bidrar vi till att förbättra sydafrikaners kompetens och anställningsbarhet i en region där vi är verksamma. Alla deltagare erhåller förmåner, som exempelvis tillgång till sjukvård.