Regelefterlevnad

Sandvik omfattas av internationella regler och standarder och följer de lagar som gäller i de länder där bolaget är verksamt. Fyra olika program för regelefterlevnad begränsar riskerna samt uppfyller lagstadgade krav och intressenternas förväntningar. Programmen omfattar mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och datasekretesskydd.

Tillämpning och rapportering

Sandviks Compliance Functional Council består av tillsynsansvariga från affärsområdena och juridisk specialistkompetens på koncernnivå. Det funktionella rådet övervakar programmen som införts av respektive affärsområde. Rådet ställer krav, utvärderar resultat och rapporterar till styrelsen genom revisionsutskottet. Rådet möttes fyra gånger under 2017.

Styrelsen får regelbundet rapporter om utvecklingen inom programmen. Rapporteringen har utformats för att ge en överskådlig bild av programmens resultat och varna för risker när de upptäcks.

Medarbetare och intressenter uppmuntras att rapportera brott mot Sandviks regelefterlevnadsprogram genom verktyget Speak Up. Det underlättar snabb identifiering av risker och vidtagande av åtgärder.

Bekämpning av mutor och korruption

Vår policy för bekämpning av mutor och korruption stipulerar följande: ”Sandvik är fast beslutet att göra affärer med rättvisa metoder utan mutor eller korruption i någon form och försäkrar att vi följer lagar mot mutor i alla länder där vi är verksamma.” Denna policy gäller alla enheter och medarbetare inom Sandvik-koncernen och vi förväntar oss samma höga etiska krav från våra affärspartners, leverantörer och mellanhänder vad gäller bekämpning av mutor och korruption.

Sandviks program mot mutor och korruption följer riktlinjerna från de viktigaste tillsynsmyndigheterna med policyer och förfaranden, riskbedömning av mutor och korruption, riskanalys och granskning av affärspartners, utbildning av medarbetare samt övervakning och rapportering om dessa aktiviteter.

2017 stärkte Sandvik sin koncern­övergripande kontroll av kommers­iella mellanhänder genom förvärvet av ny IT-systemsupport som underlättar riskbedömning, företagsbesiktning, löpande hantering och övervakning av kommersiella mellanhänder. Sandvik förbättrade sin insyn och övervakning av arbetet mot mutor och korruption genom att bygga in särskilda kontroller i koncernens övergripande system för kontroll och riskbedömning.

Övriga program

Under året fokuserade konkurrensrättsprogrammet på utbildning och arbete med efterlevnadsfrågor tillsammans med våra affärsansvariga inom industrin.

Det handelsrättsliga programmet behandlar tull, sanktioner och exportkontroll. Under 2017 fortsatte programmet att stödja affärsverksamheten i samband med förändringarna när sanktionerna mot Iran och andra länder hävdes.

Datasekretessprogrammet uppdaterades under 2017 för att vara i linje med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft i maj 2018.

Vart och ett av efterlevnadsprogrammen innehåller följande:

  • Riskidentifiering och bedömning
  • Kontroll (inklusive riktlinjer, rutiner och journalföring)
  • Utbildning
  • Bemyndigande och verkställighet
  • Uppföljning, rapportering och förbättring
  • Organisation