Vårt miljöavtryck

Affärsmetoder som tar ansvar för miljön är en integrerad del av vår affärsmodell och strategi. Förutom att ha en produkt- och tjänsteportfölj som bidrar positivt till våra kunders miljöresultat, strävar vi efter att förbättra vårt eget miljöavtryck inom våra verksamheter. Vi har produktion, distribution och service över hela världen. Varje anläggning är ansvarig för att minimera sitt relativa miljöavtryck.

CO₂-utsläpp 2017, %

 • Elektricitet 48
 • Naturgas 22
 • Gasol 15
 • Diesel 7
 • Bensin 6
 • Eldningsolja 2

Energiförbrukning 2017, %

 • Elektricitet 62
 • Naturgas 17
 • Gasol 10
 • Diesel 4
 • Bensin 3
 • Fjärrvärme 3
 • Eldningsolja 1

Mål

Vårt miljömål är att åstadkomma betydande förbättringar på områden där våra verksamheter har en betydande miljöpåverkan. Koncernens miljömål har 2014 som startår och 2020 som slutår. Målen är följande:

 • Öka energieffektiviteten i förhållande till arbetade timmar med 20 procent
 • Minska koldioxidutsläppen i förhållande till arbetade timmar med 20 procent
 • Minska förbrukningen av färskvatten i förhållande till arbetade timmar med 20 procent
 • Öka andelen avfall som går till återvinning med över 20 procent av den totala mängden avfall
 • Bibehålla andelen (80 procent) av metallråvara som kommer från återvunnet material

Miljödata och framsteg rapporteras kvartalsvis.

Under 2017 arbetade Sandviks EHS-kommitté (miljö, hälsa och säkerhet) med att utveckla en miljömålsättning som återspeglar Sandviks decentraliserade affärsmodell. Dessa förändringar kommer att integreras i Sandviks miljömål och årsredovisning 2018.

Sandvik Materials Technology har den största miljöpåverkan av våra tre affärsområden, till följd av stålproduktionen i Sandviken. Därför koncentreras många miljöåtgärder till Sandvik Materials Technology. Sandvik Machining Solutions produktion är i hög grad automatiserad och Sandvik Mining and Rock Technologys tillverkning består mestadels av sammansättning av komponenter, båda med mindre miljöpåverkan.

Minskning av energianvändning och utsläpp

Energieffektivitet och begränsning av klimatpåverkan är viktiga fokusområden. Sandvik bedriver hundratals projekt för att minska energiförbrukningen och sänka koldioxidutsläppen i såväl de största, mest energiintensiva anläggningarna som i våra allra minsta verksamheter. I Europa köper vi miljövänlig el med ursprungsmärkning enligt European Guarantees of Origin (GoO). Detta har en positiv påverkan på våra CO₂-utsläpp, och under 2017 minskade det våra utsläpp med uppskattningsvis nästan 100 000 ton, vilket motsvarar mer än 25 procent av koncernens årliga rapporterade koldioxidutsläpp.

Under 2017 ökade Sandvik sin totala energianvändning med 40 GWh motsvarande en ökning med 2 procent. I förhållande till Sandviks 11-procentiga tillväxt i fakturerad försäljning så utgjorde detta en förbättring på 9 procent av energianvändningen.

Några av Sandviks produktionsprocesser släpper ut svaveldioxid (SO₂) och kväveoxid (NOₓ) förutom koldioxid (CO₂). Koncernens SO₂-utsläpp kommer huvudsakligen från förbränning av olja och kol, och uppgick till cirka 31 ton (35) under 2017. NOₓ-utsläppen härrör huvudsakligen från smältprocesser i Sandviken, Hallstahammar och Svedala. NOₓ-utsläppen förblev opåverkade och uppgick till 329 ton (330).

I Sandviken har man ersatt gasolen med naturgas i några av smältugnarna. 2017 ledde det till en uppskattad minskning av CO₂-utsläppen med 2,6 procent eller 10 000 ton av Sandvik-koncernens totala CO₂-utsläpp, i relation till basåret 2014. De nya smältugnarna har också minskat NOₓ-utsläppen.

Sandvik Materials Technology i Sandviken har ett certifierat miljöledningssystem (ISO 50001) sedan 2006. I linje med lagstadgade krav, som exempelvis EU:s energieffektiviseringsdirektiv, genomför Sandviks svenska anläggningar energirevisioner. Under 2017 genomfördes fyra energirevisioner. Anläggningarna i Sandviken och Hallstahammar tilldelades utsläppsrätter motsvarande 84 368 ton koldioxid i enlighet med EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).

Flera av Sandviks anläggningar arbetar med projekt för elförsörjning från förnybar energi, som exempelvis solenergi. Sandviks anläggning i indiska Pune har till exempel installerat solpaneler som började producera el i november 2017. Den årliga elproduktionen beräknas till 250 MWh.

Användning, återanvändning och återvinning

I våra ansträngningar för att bidra till en mer cirkulär ekonomi försöker vi använda återvunnet material i så stor utsträckning som möjligt i våra produktionsprocesser. Idag använder vi 79 procent återvunnet stål i vår produktion, och en stor del av detta kommer från material som uppstått i vår egen verksamhet vid svarvning och borrning.

Under 2017 satte produktområdet Sandvik Coromant upp som mål att återvinna 75 procent av volframkarbid i förhållande till såld vikt genom ett slutet återvinningssystem. Resultatet för 2017 blev 84 procent. Sandvik Coromant betalar sina kunder för använda skär och solida hårdmetallverktyg, och samlar in dem på plats hos kunden. Materialet sorteras, renas och mals till pulver som sedan används vid Sandviks produktionsanläggningar. Det går åt 70 procent mindre energi att tillverka verktyg från återvunnen metall jämfört med nyproduktion, samtidigt som koldioxidutsläppen är 40 procent lägre.

Avfallshantering

Över 80 procent av allt avfall genereras i Sandvik Materials Technologys anläggning i Sandviken och Sandvik Machining Solutions anläggning Wolfram Bergbau und Hütten i Öster­rike. Det övergripande målet är att minska förbrukningen av råmaterial och mängden deponerat avfall. För närvarande återanvänds eller återvinns 15 procent av avfallet och planen är att öka andelen ytterligare.

Framgångsrika försök genomfördes 2017 i att återanvända eldfasta material som slaggbildare i Sandvikens stålverk, och metoden håller nu på att införas som standardförfarande. Ytterligare försök har inletts för att minska mängden deponerad slagg genom att skapa produkter för intern och extern användning.

Den totala mängden avfall minskade med 2 procent och återvinningen låg kvar på 15 procent av den totala mängden avfall. 11 procent av Sandviks totala mängd avfall klassades som farligt. Denna typ av avfall hanteras och behandlas på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Vatten

I våra ansträngningar att minska vattenförbrukningen strävar vi efter att återanvända vattnet i våra anläggningar. Uppsamlingssystem för regnvatten installerades till exempel vid Pune-anläggningen i Indien 2017. En anläggning för vattenåtervinning finns även vid vår anläggning i Jet Park i Sydafrika.

Allt avfallsvatten från processer behandlas innan det släpps vidare. Sandviks utsläpp i vatten består huvudsakligen av fosfor- och kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller.

2016 började Sandvik Materials Technology använda lokalt grundvatten i sina kylprocesser istället för dricksvatten. Detta har resulterat i en årlig minskning på 30 000 m³ vatten.