Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden

Gruvarbetare i Klondex Fire Creek-gruvan i Nevada i USA lyssnar under ett morgonmöte. Gruvan har världens högsta guldhalt och här förlitar man sig på serviceavtalet Sandvik 365 Expertise On Site för att säkerställa utrustningens pålitlighet och tillgänglighet.

Vårt stöd för mänskliga rättigheter uttrycks i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoderna hjälper oss att upptäcka, förebygga och begränsa risker som gäller mänskliga rättigheter. Under 2017 var 23 procent av alla Speak Up-rapporter relaterade till mänskliga rättigheter. I våra leverantörsrevisioner var 23 procent av avvikelserna relaterade till mänskliga rättigheter.

För att förebygga risker som gäller mänskliga rättigheter fortsätter vi att arbeta för att uppfylla nationell lagstiftning och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi utvärderar regelbundet våra standarder och förfaranden för att upptäcka, förebygga och begränsa negativ påverkan på mänskliga rättigheter i koncernens verksamheter och i vår värdekedja. Vårt arbete för mänskliga rättigheter integreras på olika sätt i våra vanliga processer och förfaranden, till exempel i vår hållbara leverantörskedja, i vårt säkerhets­arbete och i våra initiativ för mångfald och inkludering. Vi har nolltolerans för tvångs- eller slavarbete, liksom barnarbete.

Vi stödjer också barnens rättigheter och rätten till utbildning genom vårt samhällsengagemang med program i exempelvis Indien och Kina. Alla medarbetare har rätt att ansluta sig till en fackförening och omfattas av ett kollektivavtal. Hälsa och säkerhet är nyckelområden i vår verksamhet eftersom vi anser att rätten till en säker och hälsosam arbetsplats är grundläggande.

Vi tror på en diversifierad arbetsstyrka där ingen diskrimineras på grund av könsidentitet, etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, social tillhörighet eller andra egenskaper. Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller mobbning.

I ljuset av den aktuella, globala #metoo-kampanjen uppmuntrade koncernledningen alla medarbetare som varit utsatta för kränkning eller diskriminering att rapportera detta till sin chef eller via Speak Up-funktionen. Under årets två sista månader kom sammanlagt 15 rapporter relaterade till kränkningar in via Speak Up. Det kan jämföras med ett tidigare genomsnitt om två rapporter i månaden. Alla enskilda rapporter som kommer in via Speak Up-systemet behandlas enligt fastställda processer och följs upp med nödvändiga åtgärder.