Mål och måluppfyllelse

Sandviks finansiella mål för perioden 2016–2018 föreskriver ett förbättrat rörelseresultat, högre avkastning och en stärkt balansräkning, samt en fortsatt generös utdelningspolicy.

Finansiella mål

TILLVÄXT I RÖRELSERESULTATET (CAGR) 7 % Utall 2017: +16 %

FÖRBÄTTRING AV AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL 3 %-enheter Utfall 2017: +4,6 %-enheter

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD <0,8 Utfall 2017: <0,3

UTDELNINGSKVOT 50 % Utfall 2017: 44 % (2)

1) För mer information, se Finansiella mål. 2) Föreslagen justerad utdelningkvot.

I maj 2016 meddelade Sandvik finansiella mål för treårsperioden 2016–2018. Under 2017 bidrog en kraftigt ökad efterfrågan och interna effektivitetsåtgärder till en betydande förbättring av justerat rörelseresultat och avkastning på sysselsatt kapital. Vid slutet av 2017 uppgick den genomsnittliga justerade EBIT-tillväxten (CAGR) till 16 procent och avkastning på sysselsatt kapital förbättrades med 4,6 procentenheter till 19 procent. Målen för nettoskuldsättningsgrad och utdelningskvot är årliga och 2017 uppnåddes målet för nettoskuldsättningsgraden. Den föreslagna utdelningskvoten för 2017 är något under målsättningen om 50 procent. I vårt operativa beslutsfattande prioriterar vi stabilitet och lönsamhet före tillväxt. Vår förbättrade prestanda och rörelseresultat innebär att vi i nästa fas av utvecklingen kommer att fokusera mer på tillväxt, särskilt för affärsområde Sandvik Machining Solutions.

Hållbarhetsmål

OLYCKSFALLSFREKVENS 2020 <1 Utfall 2017: 1,6

MEDARBETARE UTBILDADE I UPPFÖRANDEKODEN 100 % Utfall 2017: 93 %

ÖKNING AV ENERGIEFFEKTIVITET TILL 2020 20 % Utfall 2017: 7 %

BIBEHÅLLEN ANDEL ÅTERVUNNEN METALLRÅVARA 80 % Utfall 2017: 79 %

Hållbarhetsmål sätts på koncern- och affärsområdesnivå för att hantera risker och utnyttja möjligheter. Affärsområdena integrerar målen i sina verksamheter. Under 2017 arbetade Sandvik för att nå delmålet för olycksfallsfrekvensen (LTIFR) på 1,4. Olycksfallsfrekvens förbättrades med 6 procent till 1,6 vid årets slut (1,7). Varje affärsområde ansvarar för att uppförandekoden efterlevs. I slutet av 2017 hade 93 procent av alla medarbetare och långtidsanställda konsulter genomgått utbildning i uppförandekoden. Energiintensitet mäts som enerianvändning per arbetad timme. Sedan 2014 har vi minskat antalet arbetade timmar mer än energianvändningen. Energianvändningen har minskat med 3 procent i absoluta tal, medan arbetade timmar minskade med 10 procent, med 2014 som basår. Andelen återvunnen metallråvara uppgick till 79 procent. Ökad efterfrågan på höglegerade produkter förklarar varför målet inte uppnåddes.