Hälsa och säkerhet

Vid en brandövning på Tammerfors-anläggningen i Finland i november simulerades en maskinbrand med omfattande spridning. Branden släcktes och utrymningen av samtliga 800 medarbetare på plats genomfördes på bara några minuter.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet för Sandvik. Vår vision är ”Inga skador på våra medarbetare, våra kunder, våra leverantörer och arbetsmiljön”. Det betyder att alla ska komma hem från en arbetsdag på Sandvik i åtminstone samma tillstånd som när de kom till arbetet.

Vi sänkte olycksfallsfrekvensen (LTIFR) för sjunde året i rad och antalet registrerade olyckor (TRIFR) för fjärde året i rad – båda rekordlägsta. Sandviks arbete med hälsa och säkerhet uppfyller alla gällande bestämmelser och vi strävar efter att nå ännu längre för att ta hand om medarbetare och kunder på bästa sätt.

Att upprätthålla en stark hälso- och säkerhetskultur kräver ständigt fokus och ansträngningar. Sandviks ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) ger en struktur som hjälper oss att uppnå vår vision för hälsa och säkerhet. Varje månad skapas rapporter för att övervaka hälsa och säkerhet i alla delar av vår organisation så att vi kan vidta åtgärder när det behövs.

Vårt hälso- och säkerhetsarbete baseras på Sandviks EHS-policy och koncernens EHS-mål. Varje affärsområde utarbetar planer för att uppfylla målen och genomför åtgärder för att minska antalet arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall. Målen sätts upp varje år för att driva på utvecklingen för koncernen, affärsområdena och produktområdena.

Våra ledningssystem granskas av externa parter för att säkerställa att de uppfyller internationella standarder (OHSAS 18001 eller motsvarande) och granskas regelbundet internt för ständig förbättring av våra arbetsmetoder.

Fokus på säkerhet

En trygg och hälsosam arbetsplats kräver en stark företagskultur. Sandviks EHS-kommitté delar med sig av de bästa arbetsmetoderna till alla delar av koncernen för att upprätthålla en kultur där människor bryr sig om varandra.

Vår medarbetarundersökning från 2016 pekar på att det finns en stark övertygelse hos medarbetarna att vår säkerhetskultur stödjer EHS-visionen. En nyckelfaktor är att våra ledare agerar i enlighet med vad de säger inom hälsa och säkerhet. Inom alla affärsområden måste till exempel ledarna engagera sig i tre personliga EHS-mål, vilket även kontrolleras och mäts.

Säkerhet har högsta prioritet för medarbetarna på Sandviks anläggning i Kumasi i Ghana.

Resultat för 2017

Sandvik använder en mängd olika indikatorer för att mäta företagets säkerhets- och hälsoresultat, inklusive antalet olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR). Sedan 2012 har Sandvik också mätt antalet registrerade olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR) som en koncernövergripande säkerhetsindikator. Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiva utveckling.

Målet för 2017 var att uppnå en LTIFR på 1,4. Vid årets slut var LTIFR för koncernen 1,6 (1,7).

Medarbetarnas välbefinnande

Vår företagskultur och vår arbetsmiljö ska också främja våra medarbetares välbefinnande. Alla anläggningar har program för hälsa och välbefinnande som bestäms av de lokala medarbetarna. Programmen tar upp en mängd olika frågor om mental hälsa, träning och näringslära.

Undersökningar genomförs för att säkerställa att programmen fortsätter att uppfylla medarbetarnas behov. Den viktigaste slutsatsen från årets undersökning är att kunskapen om programmen för hälsa och välbefinnande måste öka. Ungefär en tredjedel av dem som deltog i undersökningen uppgav att de inte visste något om programmen, huruvida de anpassats till lokala behov eller om de fungerade. De övriga svarade att programmen anpassats till lokala behov (94 %) och att de tyckte att de fungerade (84 %).

Arbetsrelaterade sjukdomar och farliga ämnen

Sandvik registrerar och utreder arbetsrelaterade sjukdomar för att fastställa deras orsaker och utveckla förebyggande strategier. Arbetsrelaterade mentala hälsoproblem blir allt vanligare och det skapar oro i många samhällen världen runt. Sandvik har redan börjat utveckla och genomföra utbildning och informations­kampanjer om detta problem.

Sandvik arbetar kontinuerligt med att byta ut farliga material mot mindre farliga alternativ, och att investera i ny utrustning och förbättra processer så att medarbetarna i lägre grad utsätts för faror som buller, damm, ångor och andra ämnen. Vi hjälper också kunderna att förbättra deras hälsa och säkerhet genom lösningar och produkter som minskar exponeringen mot samma risker.

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

Antal olycksfall (LTI) och LTIFR