Hållbarhetsnoter

Om rapporten

Detta är Sandviks tolfte hållbarhetsredovisning. Ambitionen är att fortsätta rapportera på motsvarande sätt år­ligen. Sandviks senaste hållbarhetsrapport publi­cerades i mars 2017.

Hållbarhetsnoterna ger oss en möjlighet att presentera de­taljerad information om strategi, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata, liksom en mer utförlig beskrivning av våra hållbarhetsrisker och hållbarhetsmål. Informationen kompletteras på webbplats home.sandvik.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom Sandviks hållbarhetsredovisning återfinns på sidorna 30-41 samt 125-142.

Sandvik - Årsredovisning 2017 (PDF-dokument, 10.2 MB)

Hållbarhetsinformationen i rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI G4 Core och har granskats av en extern part. Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och vi rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för UNGC:s avancerade nivå.

GRI:s redovisningsprinciper för väsentlighet, inkluderande av intressenter, hållbarhetssammanhang och fullständighet har använts för att definiera innehållet i rapporten. Redovisningen beskriver koncernens hållbarhetsarbete under verksamhetsåret 2017 och täcker hela koncernen, inklusive dotterbolag, men exklusive associerade företag eller samriskbolag.

Innehåll