Hållbar leverantörskedja

En hållbar leverantörskedja är ett prioriterat område hos Sandvik. Vår inställning är att köpa varor och tjänster på ett etiskt sätt och som utifrån ett livscykelperspektiv ger värde för pengarna, samtidigt som vi minimerar vår negativa inverkan socialt och miljömässigt.

Avvikelser identifierade bland leverantörer 2017 (Summa 1 292)

 • Hälsa och Säkerhet 592
 • Löner och förmåner 152
 • Konkurrensrätt 110
 • Arbetstid 97
 • Anställningsvillkor 91
 • Uppföljning 72
 • Regelefterlevnad 60
 • Miljö 58
 • Tvångsarbete 41
 • Mineraler med konfliktfritt ursprung 9
 • Diskriminering 4
 • Ledningssystem 3
 • Anti-korruption 1
 • Föreningsfrihet och kollektivavtal 1
 • Rätt till egendom 1
 • Barnarbete 0

2017 hade vi cirka 82 000 leverantörer runt om i världen. Leverantörskedjan omfattar allt från multinationella leverantörer av råmaterial och komponenter till små lokala tjänsteleverantörer. Oavsett leverantörstyp är vi övertygade om vikten av att samarbeta med dem som accepterar våra hållbarhetsprinciper (se Sandviks uppförandekod för leverantörer).

Sandviks inköpspolicy

Under året antog vi en koncernövergripande inköpspolicy som integrerar våra hållbarhetsåtaganden i inköpsprocessen. Den nya policyn sätter upp regler för inköp så att de bidrar till koncernens ekonomiska tillväxt, skyddar och skapar affärsvärde, minskar miljöavtrycket och negativ social inverkan på vår leverantörs­kedja samt förhindrar mutor och korruption.

Program för en hållbar leverantörskedja

Vårt program för en hållbar leverantörs­kedja fokuserar på tre områden: skapa engagemang hos leverantörerna, bygga upp kapacitet samt följa upp högriskleverantörer genom revisioner.

Skapa engagemang hos leverantörer

Alla leverantörer måste godkänna Sandviks uppförandekod för leverantörer.

Bygga upp kapacitet

Vi fortsatte att bygga upp vår kapacitet över hela Sandvik-organisationen för att förbättra kompetensen och öka medvetenheten om en hållbar leverantörskedja. Under 2017 deltog 76 inköpare och andra med liknande funktioner i utbildning om en hållbar leverantörskedja och relaterade processer. Dessutom deltog 133 leverantörer som granskades 2017 i utbildning i Sandviks uppförandekod för leverantörer och vårt sätt att arbeta med den.

Uppföljning av högriskleverantörer

Vi genomförde 134 revisioner i enlighet med Sandviks uppförandekod för leverantörer under 2017. Det genomfördes 68 revisioner i Indien, 62 i Kina och en revision vardera i följande länder: Taiwan, Sydkorea, Singapore och Malaysia. 133 revisioner genomfördes på plats. Vi identifierade inga fall av barnarbete. Alla fall av tvångsarbete (41) handlar om löneavdrag som disciplinåtgärd, diskriminering (4) handlar om anställningsmetoder, medan avvikelser från konkurrenslagstiftning (110) och bestickning (1) handlar om policyer som saknas eller utebliven utbildning.

133 revisioner som genomfördes under 2017 verifierade efterlevnad av avsnittet om konfliktmineraler i Sandviks uppförandekod för leverantörer. Sex identifierade avvikelser handlade om policyer eller uttalanden som saknas och tre avvikelser handlade om saknade processer eller dokumentation för att bevisa en granskning av due diligence.

Avvikelser beträffande hälsa och säkerhet (592) varierar från avsaknad av brandlarm/varningsskyltar/registrering av dagligt underhåll/brandsläckningsutrustning/utrymningsövningar till avsaknaden av relevanta policyer/brandsäkerhetsåtgärder/riskfyllda förhållanden/riskbedömningar. Avvikelser beträffande löner och förmåner (152) handlar om socialförsäkring som inte täcker alla medarbetare, övertid som inte betalats i enlighet med lagstiftningen, medarbetare som förvägras lagstadgad semester och, i ett fåtal fall, medarbetare som inte betalats minimilön.

Under 2017 genomfördes en ursprungslandsutredning baserad på OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas i syfte att identifiera smältverk/raffinaderier anknutna till vår leverantörskedja.

En stor del av koncernens volframförsörjning kommer från Sandviks dotterbolag Wolfram Bergbau und Hütten (WBH). Företaget har bibehållit sin status som konfliktfritt smältverk sedan man framgångsrikt genomgick en revision inom Conflict Free Smelter Program i mars 2015.