Framsteg inom våra strategiska fokusområden 2017

I sin affärsstrategi har Sandvik definierat sju fokusområden som avgörande för att säkerställa stabiliteten och skapa lönsam tillväxt.

Fokus på kärnverksamheten och på att vara nummer ett eller två inom utvalda segment och marknader

Sandvik avyttrade verksamheter som inte tillhörde kärnverksamheten eller som inte nådde upp till vårt mål att vara nummer ett eller nummer två i utvalda segment och marknader. Avyttringen av Sandvik Process Systems och Sandvik Mining Systems genomfördes och avtal undertecknades om avyttring av svetstrådsverksamheten och Sandvik Hyperion. Avyttringarna motsvarar 10 procent av koncernens intäkter och kommer att generera ett uppskattat kassaflöde på cirka 9 miljarder kronor. Detta var ett led i våra kontinuerliga ansträngningar att skapa en mer konsoliderad portfölj med fokus på kärnverksamheten.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Våra investeringar i forskning och utveckling förblev på en hög nivå. Vi fokuserade på produktinnovationer för att förbättra energieffektiviteten, öka säkerheten och utnyttja möjligheterna till potentiell tillväxt genom digitalisering. Det här är några exempel på innovationer som gör oss teknologiskt ledande:

 • Sandvik Machining Solutions lanserade PrimeTurning™, en helt ny metod som möjliggör svarvning i alla riktningar och sparar tid åt kunderna jämfört med konventionell svarvning, vilket ökar deras produktivitet. Kommersialisering av additiv tillverkning (3D-printning) och grundandet av ett kompetenscentrum för digitala affärer, Center of Digital Excellence, är andra exempel av strategisk vikt.
 • Sandvik Mining and Rock Technology lanserade My Sandvik Digital Service Solutions där data samlas in från kundernas maskiner och analyseras för att sedan användas för att förbättra kundernas produktivitet. De nya intelligenta gruvtruckarna Sandvik TH551i och Sandvik TH663i för automatiserad transport, och en helt ny generation av ovanjordsborriggarna Ranger™ är andra exempel på produktlanseringar under året.
 • Sandvik Materials Technology introducerade det intelligenta rörsystemet Sentusys™. Det hjälper kunderna att övervaka rörens status i olika processer med hjälp av molnbaserad datoranvändning. Affärsområdet tillverkar även ett brett sortiment av pulver, inklusive gasatomiserat metallpulver, Osprey®, som används i många applikationer, bland annat inom additiv tillverkning.

Ansvar och beslut nära kunderna

Sandviks decentraliserade struktur, som introducerades 2016, med större ansvarsskyldighet och ökad kostnadskontroll var i kraft 2017. Den nya strukturen säkerställer att besluten fattas närmare kunderna, att produktområdena har större ägarskap och ansvarsskyldighet för utveckling och resultat.

 • Vi förbättrade vår uppföljning av resultatutvecklingen och införde ett gemensamt scorecard-system.
 • Stödfunktioner, som Human Resources och ekonomifunktioner, decentraliserades till de enskilda affärsområdena/produktområdena. Kostnader motsvarande nära 700 medarbetare omlokaliserades 2017.

I april 2017 besökte Björn Rosengren Sandviks verksamheter i Indien, bland andra Bangalore Design Center och Kanthal-anläggningarna.

Stabilitet och lönsamhet före tillväxt

Sandvik nådde sina finansiella mål och hade starkt fokus på kostnadseffektivitet under 2017. Rörelseresultaten ökade betydligt med förbättrade marginaler i Sandvik Machining Solutions och Sandvik Mining and Rock Technology. Sandvik hade ett antal förlusttyngda produktområden 2016, men inte ett enda 2017. Detta har skapat en solid plattform för framtida tillväxt. Affärsområdenas resultat:

 • Sandvik Machining Solutions uppvisade rekordhöga marginaler och förbättrade sitt rörelseresultat med 21 procent. Solida hårdmetallverktyg, digitala lösningar, programvara och mätteknik är prioriterade tillväxtområden.
 • Sandvik Mining and Rock Technology förbättrade lönsamheten och växte till följd av stark efterfrågan på marknaden. Fortsatt prioritet är lönsam tillväxt av segmenten eftermarknad och automation.
 • Sandvik Materials Technologys utveckling var mindre tillfredsställande under 2017. Prioritet är att återskapa lönsamheten på kort sikt genom kostnadsåtgärder och på medellång sikt genom att trimma portföljen och samtidigt öka försäljningen av produkter med högt mervärde, från till exempel produktområdena Kanthal och Powder.

Effektivitet och kostnadssänkningar

 • Sandvik har satt som mål att förbättra produktiviteten med minst 3 procent årligen (intäkter per anställd). 2017 förbättrades produktiviteten med 8 procent.
 • Besparingar från utlovade program som lanserades 2013 uppgick till 355 miljoner kronor jämfört med förra året. Ytterligare fem enheter stängdes under 2017.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 19 procent till 14 286 miljoner kronor (12 032).
 • Avkastning på sysselsatt kapital förbättrades till 19,4 procent (14,7), beräknat på justerat rörelseresultat. Redovisad avkastning på sysselsatt kapital var 23,9 procent (14,7).
 • Rörelsekapitalet (12 månaders medelvärde) förbättrades med 3 procentenheter till 24 procent.

Kultur att agera på rätt sätt

 • Utrullningen av The Sandvik Way, vårt koncernövergripande bolagsstyrningssystem, fortsatte.
 • Andelen utbildade i uppförandekoden var rekordhög, 93 procent av medarbetarna, inklusive konsulter anställda över längre tid. Cirka 25 procent av medarbetarna fick även fördjupad utbildning i ett eller flera av våra fyra program för regelefterlevnad.
 • Sandviks visselblåsarsystem, Speak Up, hanterade sammanlagt 224 (265) ärenden där 55 procent av fallen bekräftades.
 • Vi ökade takten på utrullningen av vårt program för datasekretess för att möta kraven i den nya europeiska GDPR-lagstiftningen.
 • Under 2017 minskade olycksfallsfrekvensen till rekordlåga 1,6 (1,7).

Exceptionella medarbetare

 • Vi fortsatte med program som främjar ledarskap och utvecklar viktiga kompetenser. Cirka 500 medarbetare deltog i Sandviks ledarskapsprogram under 2017.
 • Under 2017 tillsattes cirka 3 800 lediga tjänster, varav majoriteten utlystes på den öppna interna arbetsmarknaden.
 • Vi använder oss av styrkan hos sociala medier för att kunna hitta potentiella medarbetare på ett målinriktat och effektivt sätt. Det är nödvändigt eftersom nya marknader kräver nya kompetenser.
 • Vi stärkte vårt fokus på mångfald och inkludering i verksamheten.