Ett framgångsrikt år

Sandvik kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2017 då vi förbättrade resultatet, uppfyllde våra finansiella mål i förtid och levererade ett starkt kassaflöde. I kombination med lyckosamma försäljningar har vi skapat ett mer fokuserat, konsoliderat företag som är redo att växa. Samtidigt steg aktiekursen med 26 procent.

Sedan vi lanserade Sandviks nya strategi 2015 har vi arbetat intensivt för att nå de mål vi satte upp. Det första året ägnades mycket kraft åt att etablera den nya decentraliserade strukturen och vi utvecklade ett tydligt, gemensamt ramverk, The Sandvik Way. Vi flyttade beslutsfattandet närmare kunderna, det vill säga till produktområdena, som numera har karaktären av självständiga bolag med resultatansvar och med fokus på kontinuerliga förbättringar. Under året började vi se resultat av ansträngningarna då vi förbättrade lönsamheten, minskade rörelsekapitalet, levererade ett starkt kassaflöde och minskade skuldsättningsgraden.

Medarbetarna har stöttat den nya strategin och arbetat hårt för att genomföra den, trots att den inneburit organisationsförändringar. Det har gett resultat. Vi har även haft god hjälp av ett gynnsamt marknadsläge och en stark efterfrågan.

Fokus på kärnverksamheten

Under året avyttrade vi framgångsrikt Sandvik Mining Systems och Sandvik Process Systems samt tecknade avtal om försäljning av svetstrådsverksamheten inom Sandvik Materials Technology samt Sandvik Hyperion. Ambitionen är att även sälja verksamhetsdelen rostfri tråd. I vår strategi slår vi fast att vi ska vara nummer ett eller två på de marknader där vi verkar och efter dessa avyttringar uppfyller vi i stort sett detta. Sammantaget har vi avyttrat cirka 10 procent av koncernen vilket resulterat i ett mer fokuserat, starkare företag.

Stabilitet och lönsamhet före tillväxt

Den stabila grund vi byggt ger oss utrymme att fokusera på tillväxt. Jag ser tre sätt att växa. Först genom organisk tillväxt, där Sandvik till följd av sin styrka inom innovation och lanseringen av tusentals nya produkter varje år skapar kundvärde. Digitaliseringen är en stark industriell trend där vi investerar och mobiliserar kompetens för att vara konkurrenskraftiga och där vi ser stora tillväxtmöjligheter. Vi digitaliserar och automatiserar våra egna produkter, processer och tillverkning och vi stärker erbjudandet mot våra kunder genom digitaliseringen. Detta gör inte bara våra kunder mer effektiva utan även mer hållbara. Här finns goda tillväxtmöjligheter inom gruvverksamheten med automatiserade lösningar, och inom metallbearbetning där digitaliserade verktyg och processer ökar kundernas produktivitet. Tillväxt kan också ske genom förvärv, vilket främst är aktuellt inom Sandvik Machining Solutions och då inom områdena runda verktyg, additiv tillverkning (3D-printning), mjukvarulösningar och metrologi (mätteknik).

Sandvik Machining Solutions

Affärsområde Sandvik Machining Solutions är stjärnan i vår portfölj som fortsätter att leverera goda resultat. Vinsten förbättrades från en redan hög nivå, samtliga produktområden lyfte sig och kassaflödet var mycket starkt. Affärsområdet lanserade framgångsrikt en rad innovationer, bland annat den revolutionerande PrimeTurning™-tekniken som gör det möjligt att svarva i alla riktningar på ett mycket effektivare och produktivare sätt än med konventionell svarvning. Klas Forsström blev i april 2017 ny affärsområdeschef.

Sandvik Mining and Rock Technology

Affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology förbättrade resultatet markant, drivet av stark efterfrågan i början av året, dock från låga nivåer. Den starka efterfrågan gjorde att vi ibland hade svårt att hinna leverera, men utvecklingen stabiliserades under andra halvåret. Vi ser goda möjligheter inom automatisering, där vi är marknadsledande, samt inom eftermarknadsaffären.

Sandvik Materials Technology

Affärsområde Sandvik Materials Technology har inte lyckats vända den negativa trend som rått sedan 2014 och som orsakats av låga oljepriser och hård konkurrens från lågprisaktörer. Under året genomförde vi en rad åtgärder, bland annat omfattande besparingsprogram och personalreduktion. Vi kommer att fortsätta att arbeta för förbättrad lönsamhet under ledning av den nya affärsområdeschefen Göran Björkman som tillträdde i november 2017. Under andra halvåret kunde vi se en förbättrad orderingång och ökade volymer.

Ansvar och beslut nära kunderna

Ett decentraliserat beslutsfattande nära kunderna är nyckeln till framgång för vårt företag. Inom vissa områden behövs dock samordning och jag brukar säga att smarta chefer samarbetar. I en decentraliserad värld måste vi ha klara och tydliga regler och vi har utvecklat ett gemensamt regelverk som vi kallar The Sandvik Way. Där ingår bland annat vår uppförandekod, vårt visselblåsarsystem Speak Up, vårt performance management-system och den gemensamma ledarskapsmodellen, liksom policyer och processer inom nyckelområden.

Hållbarhet driver affären

Vi ser på hållbarhet utifrån två perspektiv – hur vi kan göra våra kunder mer produktiva och hållbara och hur vi kan bli mer hållbara i vår egen verksamhet. Vi har höga ambitioner och kan i egenskap av ledande företag driva utvecklingen genom att ta fram mer effektiva och mer hållbara lösningar för våra kunder, till exempel produkter som är mer energieffektiva, är säkrare eller utgörs av återvunnet material. Batteridrivna gruvmaskiner och komponenter till solpaneler och bränsleceller är ett par exempel. För att fortsatt ligga i framkant måste vi förstå omvärldens utveckling och krav gällande frågor som energiförsörjning, säkra och hållbara lösningar. Vi måste också förstå vilka utmaningar som vi, våra kunder och kundernas kunder har, som konsekvenserna av en övergång till minskad användning av fossila bränslen eller riskerna med att verka i mindre utvecklade länder.

I vår egen verksamhet måste vi säkerställa att vi arbetar systematiskt med att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläpp men antikorruptionsarbete, mångfald, leverantörskontroll och regelefterlevnad är lika viktiga komponenter. Säkerhet på arbetsplatsen är högprioriterat och det är glädjande att vår olycksfallsfrekvens (LTIFR) 2017 var den lägsta i företagets historia.

Hållbarhet är även en allt viktigare komponent när unga människor väljer arbetsgivare och kan vara avgörande för att locka till sig topptalanger. Vårt engagemang manifesteras bland annat i att vi stödjer, och har för avsikt att fortsätta stödja, principerna i Förenta Nationernas Global Compact och jag är övertygad om att våra lösningar kommer att bidra till att FN:s globala mål för hållbar utveckling uppfylls. Det är glädjande att vi ännu en gång kvalificerade oss till prestigefyllda Dow Jones Sustainability Index och även till 2018 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index. Under året inledde vi ett spännande samarbete med Ingenjörer Utan Gränser som jag har stora förväntningar på.

Exceptionella medarbetare

När jag åker runt i företaget möts jag av otroligt positiva, engagerade medarbetare som älskar Sandvik och vad vi gör. Utan våra medarbetare skulle vi inte ha lyckats åstadkomma de resultatförbättringar och strukturförändringar vi genomfört de senaste åren. Jag vill framföra ett stort tack till alla som bidragit. Vi har lagt en god grund till ett stabilt företag som klarar av att leverera resultat, även när marknadsförutsättningarna är svåra. Det gör att jag känner stor tillförsikt för framtiden och att Sandvik kommer att vara fortsatt framgångsrikt.

Stockholm, februari 2018

Björn Rosengren

Vd och koncernchef