Koncernöversikt

Under 2017 ökade efterfrågan på Sandviks produkter. Det var resultatet av en övergripande förbättring i alla affärsområden och alla större kundsegmenten. Starkast tillväxt noterades inom gruvindustrin med en signifikant förbättring i efterfrågan på ersättningsutrustning och ökad efterfrågan inom eftermarknadsaffären. Efterfrågan på Sandviks produkter förbättrades i alla regioner. Sandviks orderingång och intäkter ökade med 15 procent (-1) respektive 10 procent (-6) i fast valuta för jämförbara enheter.

Finansiella mål1

Sandviks finansiella mål baseras på bedömningar av bolagets styrka och positionering inför framtiden. I tabellen nedan visas koncernens mål och måluppfyllelse.

Måluppfyllelse

De finansiella målen löper mellan 2016–2018. Under 2017 var tillväxten i rörelseresultatet 16 % och avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades med 4,6 procentenheter. Nettoskuldsättningsgraden var 0,3 vid utgången av 2017. Föreslagen utdelning för 2017 motsvarar 33 procent av rapporterat resultat per aktie.

Resultat och avkastning

Sandviks orderingång uppgick till 96 743 miljoner kronor (84 233) och intäkterna uppgick till 93 985 miljoner kronor (84 430). Rörelseresultatet var 18 037 miljoner kronor (9 657), motsvarande 19 procent (11) av intäkterna. Förändringar i metallpriser för Sandvik Materials Technology bidrog positivt till rörelseresultatet med 112 miljoner kronor (64) och förändringar i valutakurserna sedan årets början hade en positiv inverkan på resultatet med cirka 128 miljoner kronor (–300) jämfört med föregående år.

Finansnettot uppgick till –1 071 miljoner kronor (–1 661). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader för koncernen uppgick till 16 966 miljoner kronor (7 996), och 17 018 miljoner kronor (9 366) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan på resultatet om –3 783 miljoner kronor (–2 528), motsvarande 22 procent (32) på resultat före skatt. Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare uppgick till 13 197 miljoner kronor (5 508). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 10,52 kronor (4,39), och 10,56 kronor (5,48) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 24 procent (13) och avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (15).

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 286 miljoner kronor (12 032). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 15 734 miljoner kronor (8 601). Vid årets slut uppgick likvida medel till 12 724 miljoner kronor (8 818).

Räntebärande skulder, med avdrag för likvida medel gav en nettoskuld om 16 040 miljoner kronor (28 579).

Sandviks kreditfaciliteter om 9 000 miljoner kronor var outnyttjade vid årets slut. I det svenska obligationsprogrammet om 15 000 miljoner kronor, fanns det vid årets utgång utestående obligationer som motsvarade ett nominellt värde om 6 218 miljoner kronor. I det europeiska obligationsprogrammet om 3 000 miljoner euro utnyttjades ett nominellt värde om 1 103 miljoner euro. Vidare fanns det obligationer utställda i USA till ett nominellt värde om 555 miljoner dollar.

Återstående löptider för obligationer var i snitt 3 år för svenska obligationer, 8,5 år för europeiska obligationer samt 2,8 år för amerikanska obligationer. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget BBB+ för Sandviks långfristiga upplåning och A-2 för kortfristig upplåning.

Finansiella mål1 och måluppfyllelse

Mål 2016-2018Utfall 2017
Genomsnittlig tillväxt i rörelseresultatet, % ≥7 16
Förbättring av avkastning på sysselsatt kapital ,%-enheter ≥3 4,6
Nettoskuldsättningsgrad <0,8 0,3
Utdelningskvot, % 50 442

1) Se Finansiella mål för definitioner av de finansiella målen.
2) Föreslagen utdelningskvot på justerat resultat.

Rörelsekapital

Relativt rörelsekapital vid årets utgång uppgick till 23 procent (26) av intäkterna, en årlig förbättring med tre procentenheter. Rörelsekapitalets nettovolym förändrades med 748 miljoner kronor (–2 009) jämfört med föregående år, främst till följd av högre lagernivåer. Förändrade valuta­kurser påverkade nettorörelsekapitalet med –463 miljoner kronor (1 084) jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar minskade rörelsekapitalet med 296 miljoner kronor (10). Rörelsekapitalet vid årets utgång uppgick till 20 809 miljoner kronor (20 801).

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 48 771 miljoner kronor (39 290) eller 38,9 kronor per aktie (31,2). Soliditeten var 46 procent (38).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2017 till 3 578 miljoner kronor (3 691), vilket motsvarar 83 procent av avskrivningar enligt plan. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier uppgick till 4 786 miljoner kronor (53), exklusive likvida medel. Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar var 658 miljoner kronor (855).

Portföljförvaltning

Den 30 oktober slöts avtal om att avyttra svetstrådsverksamheten till ESAB, som ingår i Colfax Corporation. Intäkterna för svetstrådsverksamheten uppgick till 490 miljoner kronor under 2017.

Den 2 november annonserade Sandvik att försäljningen av Sandvik Mining Systems slutförts. Mining Systems transportbandsverksamhet, inklusive den närliggande specialistaffären för transportbandssystem i finska Hollola, har avyttrats till NEPEAN.

Mining Systems projektaffär har avyttrats till FLSmidth. Mining Systems har från den 2 november utgått ur Sandviks finansiella rapportering. De projekt som under 2018-2019 levereras av Sandvik, med FLSmidth som underleverantör, fortsätter dock att rapporteras under avvecklade verksamheter.

Den 1 december annonserade Sandvik att försäljningen av Sandvik Process Systems till FAM AB slutförts. Avyttringen resulterade i en kapitalvinst på 3,9 miljarder kronor vilken hade en positiv påverkan på rörelseresultatet i kvartalet. Sandvik Process Systems har redovisats under Other Operations och den avyttrade verksamheten dekonsoliderades från Sandviks finansiella rapportering den 1 december.

Den 8 december annonserade Sandvik att det tecknat avtal om att avyttra Hyperion till USA-noterade investmentbolaget KKR till ett pris om 4 miljarder kronor. Hyperion, med cirka 1 400 anställda, har under 2017 rapporterat intäkter om 3,3 miljarder kronor.

Hyperion kommer att fortsätta att rapporteras inom Other Operations i Sandviks finansiella rapportering tills affären är slutförd. Transaktionen förväntas stängas under första halvåret 2018 under förutsättning av godkännande från berörda myndigheter. Då affären stängs kommer en kapitalvinst att genereras och rapporteras i Sandviks finansiella rapportering.

Resultat och avkastning

20162017
Rörelseresultat, MSEK 9 657 18 037
% av intäkter 11,4 19,2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK 7 996 16 966
% av intäkter 9,5 18,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,9 23,9
Avkastning på eget kapital, % 15,2 31,4
Resultat per aktie, SEK 4,39 10,52
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,39 10,50
Varav kvarvarande verksamheter
Rörelseresultat, MSEK 11 018 18 098
% av intäkter 13,5 19,9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK 9 366 17 018
% av intäkter 11,5 18,7
Resultat per aktie, SEK 5,48 10,56

Investeringar

20162017
Investeringar i anläggningar, MSEK 3 691 3 578
% av intäkter 4,4 3,7
% av avskrivning enligt plan 88 83

Finansiell ställning

20162017
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 12 032 14 286
Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK 8 601 15 734
Likvida medel och kortfristiga placeringar 31/12, MSEK 8 818 12 724
Nettoskuld 31/12, MSEK 28 579 16 040
Finansnetto, MSEK -1 661 -1 071
Soliditet, % 38 46
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,3
Eget kapital 31/12, MSEK 39 290 48 771
Eget kapital per aktie 31/12, SEK 31,2 38,9

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK IntäkterResultat efter finansiella posterVinst- marginal, %
2016 1:a kvartalet 20 420 1 939 9
2:a kvartalet 21 036 2 231 11
3:e kvartalet 20 439 1 221 6
4:e kvartalet 22 535 2 605 12
2017 1:a kvartalet 22 436 3 109 14
2:a kvartalet 24 446 3 064 13
3:e kvartalet 22 612 3 192 14
4:e kvartalet 24 492 7 601 31

Framtiden

Marknadsförhållandena förbättrades under 2017 med ökad aktivitet inom alla kundsegment och geografier. Utvecklingen stärkte vår lönsamhet. Vi baserar våra operativa beslut på en prioriteringsordning om stabilitet och lönsamhet före tillväxt. Givet vår förbättrade operativa prestanda kommer nästa fas i vår resa att omfatta en högre fokus på tillväxt, i synnerhet för affärsområde Sandvik Machining Solutions.

Moderbolaget1

Moderbolagets intäkter 2017 uppgick till 16 627 miljoner kronor (15 146) och rörelseresultatet till 1 260 miljoner kronor (722).

Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen utdelningar samt koncernbidrag netto lämnade och resultatet från avyttringen av Sandvik Process Systems och uppgick till –706 miljoner kronor (202). Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 11 180 miljoner kronor (14 478).

Moderbolagets balansomslutning minskade med 5 473 miljoner kronor (från 66 692 miljoner till 61 219 miljoner kronor). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 875 miljoner kronor (975). Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2016 till 7 204 personer (7 451).

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor (2,75) per aktie till årsstämman 2018, vilket motsvarar cirka 4,4 miljarder kronor (3,4).

Summa, SEK 24 062 756 110
Utdelning, 3,50 kronor per aktie
x antal aktier 1 254 385 923 =
4 390 350 731
I ny räkning överförs 19 672 405 379

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet med­arbetare uppgick till 43 376 (44 769), av vilka 19 (19) procent var kvinnor. Personalomsättningen var 9 procent (11) . Löner och ersättningar uppgick under året till 21 354 miljoner kronor (20 008).

Säkerheten främst

Under året arbetade Sandvik mot målet att uppnå en total olycksfrekvens (Total Recordable Injury Frequency Rate) om 4,5. Sandviks totala olycksfrekvens förbättrades 9 procent och uppgick till 4,6 vid årets slut, att jämföras med 5,1 året innan. För olycksfallsfrekvensen (Lost Time Injury Frequency Rate, LTIFR) var målet uppsatt till 1,4. Sandviks LTIFR förbättrades med 6 procent under 2017 och uppgick till 1,6 vid slutet av året, att jämföra med 1,7 i slutet av 2016.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2017.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncern­ledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångs­vederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställan­de direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, se not 3.5.

Riktlinjerna som antogs av årsstämman 2017 återfinns i not 3.5.

Forskning och utveckling (FoU)

Varje produktområde/affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter som fokuserar på produktutveckling, teknikplattformar och nya innovationer.

Sandvik har en portfölj av cirka 7 300 aktiva patent och andra immateriella rättigheter. Under 2017 beviljades 1 050 (1 150) nya patent och andra immateriella rättigheter. Investeringarna i FoU uppgick till 3 498 miljoner kronor (3 483) under 2017, vilket motsvarar 4 procent (4 ) av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 2 612 (2 850) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många interna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Sandvik följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att se försäkra sig om att en korrekt prismodell används och att korrekt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete (BEPS-projektet) och EU:s initiativ kring skattetransparens och förbereder sig för att anta dessa standarder när de väl fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen hjälper oss att minska osäkerheten om de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2017 betalade koncernen 2 466 miljoner kronor (1 650) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt omfattar bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatt och fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

Sandvik respekterar och följer miljölagstiftning i alla de länder där verksamhet bedrivs. De mest väsentliga miljöaspekterna är:

  • Energianvändning
  • Klimatförändringar
  • Vattenhantering
  • Avfallshantering

Miljötillstånd

Sandvik har cirka 120 anläggningar runt om i världen som innehar olika typer av miljötillstånd. Sandvik är beroende av att tillstånd finns för dessa anläggningar.

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid elva anläggningar och anmälningspliktig verksamhet vid en anläggning. Samtliga har de tillstånd som behövs för att driva verksamheten. Inga överskridanden av tillstånden inträffade under året. Ett antal överskridanden av riktvärden avseende buller samt utsläpp till luft och vatten förekom. Åtgärder vidtas för att följa dessa riktvärden.

I andra länder där Sandvik har verksamhet har vissa riktvärden överskridits och åtgärder vidtagits i samråd med myndigheter.

Undersökningar och saneringsåtgärder har genomförts på produktionsenheter med markföroreningar. Detta arbete utförs alltid i nära samarbete med miljömyndigheter.

Under året avgjordes och avslutades en stämning avseende påstådda överskridanden av gränsvärden för avloppsvatten vid vår amerikanska anläggning i Kennewick, Washington. Böter och advokatkostnader uppgick till cirka 7,5 miljoner SEK. Dessutom genomfördes förbättringsåtgärder för avloppsreningen.

Lagstadgad hållbarhetsrappport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport som en avskild rapport. Denna lagstadgade hållbarhetsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Omfattningen av hållbarhetsrapporten, som även avser Sandviks hållbarhetsredovisning, anges på Hållbarhetsnoter.

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs i kommission. Dessa framgår av not 14.