Bolagsstyrnings­rapport

Sandviks årsstämma 2017 i Göransson Arena, Sandviken.

Sandvik AB har sitt huvudkontor i Stockholm och är moderbolag i Sandvik-koncernen, med dotterföretag i över 60 länder. Koncernen har cirka 43 000 medarbetare och försäljning i över 150 länder. Sandvik AB är ett publikt bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm ("Börsen").

Bolagsstyrningen inom Sandvik baseras på externa regler som aktiebolagslagen, Börsens Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra relevanta lagar, förordningar och regler. Koden finns att tillgå från bolagsstyrning.se. Under 2017 tillämpade Sandvik Koden utan att avvika från någon av dess regler.

The Sandvik Way

Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, implementerar dessa externa regler och innehåller även interna regler och principer för bolagsstyrning som gäller specifikt inom Sandvik. Det baseras på fyra nivåer, som framgår av modellen nedan, och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

Tillsyn och inriktning

Denna nivå beskriver hur koncernen styrs och vägleds från toppen. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och produktområdena, med koncernfunktioner som ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten. Denna bolagsstyrningsrapport fokuserar huvudsakligen på denna nivå.

Företagskultur och värdeskapande strukturer

Denna nivå beskriver de krav och ambitioner som ligger till grund för vår verksamhet. Vår affärsfilosofi formas av vår vision att överträffa, vägleds av våra kärnvärden (Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win ), omsätts i de beteenden vi föreskriver i uppförandekoden och drivs av de egenskaper som framgår av Sandviks ledarskapsmodell.

Operativa systemet

Det operativa systemet i The Sandvik Way är kärnan i det dagliga arbetet inom Sandvik-koncernen. Det innehåller information och arbetssätt för hela Sandvik-­koncernen beträffande strategisk planering, riskhantering, internkontroll och regelefterlevnad, liksom Sandviks övervakande aktiviteter som måluppföljning och egenutvärdering avseende affärsenheternas regelefterlevnad. Det är också här våra koncerngemensamma policyer och procedurer samlas.

Styrning av affärsområden

Medan de tre översta nivåerna av The Sandvik Way fastställer det koncernövergripande arbetssätt som ska tillämpas inom affärsområdena, produktområdena och koncernfunktionerna, har affärsområdena och produktområdena egna skräddarsydda system för bolagsstyrning baserade på The Sandvik Way.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2017 uppgick Sandviks aktie­kapital till 1 505 263 107,60 kronor och antalet aktier till 1 254 385 923. Enligt aktieboken hade Sandvik per den 31 december 2017 cirka 103 000 aktieägare. AB Industrivärden var största ägare med cirka 11,8 procent av aktiekapitalet. Av det totala aktie­kapitalet vid årets slut ägdes cirka 37 procent av investerare utanför Sverige.

Tio största aktieägarna, 31 december 2017, %

AB Industrivärden 11,8
Alecta Pensionsförsäkring 6,1
AMF Försäkring och Fonder 2,7
Handelsbanken Pension 2,6
Swedbank Robur Fonder 2,5
L E Lundbergföretagen AB 2,4
SEB Investment Management 1,9
JP Morgan Chase* 1,8
Fjärde AP-fonden 1,4
Nordea Investment Funds 1,4

Källa: Euroclear
* Förvaltarregistrerade aktier

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. På årsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt avseende bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och, i förekommande fall, Koden.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid som föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i Sandviks stämmor och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman.

Alla aktier i Sandvik har samma rösträtt, nämligen en röst per aktie.

Årsstämma 2017

Vid årsstämman i Sandviken den 27 april 2017 deltog aktieägare som representerade 49,52 procent av aktiekapitalet och rösterna. Advokat Sven Unger valdes till ordförande för årsstämman. Stämman beslutade bland annat om följande:

 • Utdelning om 2,75 kronor per aktie
 • Nyval av Marika Fredriksson som styrelseledamot och omval av Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Johan Karlström, Johan Molin, Björn Rosengren, Helena Stjernholm och Lars Westerberg som styrelseledamöter. Omval av Johan Molin som styrelsens ordförande.
 • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
 • Omval av KPMG AB som revisor

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se home.sandvik.

Årsstämma 2018

Nästa årsstämma kommer att hållas i Sandviken den 27 april 2018. Mer information finns på home.sandvik.

Valberedning

Valberedningen är ett förberedande organ som tar fram förslag till bland annat val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor samt arvoden för beslut av bolagsstämman. Årsstämman har antagit en instruktion för valberedningen, innefattande en procedur för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att stämman beslutar om en ändring. Enligt denna instruktion ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti samt styrelsens ordförande (sammankallande).

Valberedning inför årsstämman 2018

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av Fredrik Lundberg, ordförande (Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken Pension), Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande).

Under tiden fram till årsstämman sammanträdde valberedningen vid tre tillfällen. Valberedningen informerades genom Sandviks styrelseordförande om resultatet av styrelsens egen utvärdering. Valberedningen träffade också Sandviks verkställande direktör för att få insikt i bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övergripande strategi. Valberedningen diskuterade de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna, inbegripet kravet på oberoende leda­möter, och granskade antalet styrelseuppdrag som respektive ledamot har i andra bolag. Valberedningen tillämpade som mångfaldspolicy Kodens regel 4.1, enligt vilken styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2018

 • Förslag till ordförande på stämman
 • Förslag till antal styrelseledamöter
 • Förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna
 • Förslag till styrelse och styrelse­­ordförande
 • Förslag till revisor och arvode till revisorn
 • I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valbe­red­ningens instruktion gällande hur en valberedning ska utses inför nästa årsstämma och dess uppdrag

Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs i styrelsens arbetsordning vilken granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva styrelsearbetet som styrelsen utför.

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, även mål och strategi för affärsverksamheten, väsentliga förvärv och investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattnings­havare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.

Sammansättning

Sandviks styrelse bestod den 31 december 2017 av åtta årsstämmo­valda ledamöter.

Valberedningen meddelade inför årsstämman 2017 att valberedningen hade tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Den nuvarande styrelsesammansättningen är ett resultat av valberedningens arbete inför den bolagsstämman. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Om man bortser från verkställande direktören, är 42 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna kvinnor.

De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till styrelserepresentation och de har utsett två ledamöter och två suppleanter.

Styrelseledamöterna presenteras på Styrelse.

Oberoende

Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Björn Rosengren är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga sex ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Sandvik, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelsens arbete under 2017

Under året sammanträdde styrelsen 13 gånger. Styrelsen behandlade strategiska frågor. Samtliga affärsområdesledningar presenterade mål och strategier. Styrelsen behandlade också frågor relaterade till IT, personal, såsom incitamentsprogram, miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och uppföljning av tidigare gjorda investeringar, samt förvärv och avyttringar, såsom försäljningen av verksamheten i Sandvik Process Systems och Hyperion. Ersättnings- och revisions­utskotten rapporterade från sina respektive möten och protokollen från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter. Under hösten 2017 besökte styrelsen Sandviks anläggning i Fairlawn, USA.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2017 utgår arvode med 2 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 630 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgår till ordföranden i revisionsutskottet 275 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 150 000 kronor, sammanlagt 575 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgår 125 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 100 000 kronor, sammanlagt 325 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not 3.5.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2017 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsmöten med samtliga styrelseledamöter. Det sammanställda resultatet av utvärderingarna presenterades för styrelsen. Styrelsens ordförande redogjorde också för resultatet av utvärderingarna vid möte med valberedningen.

Styrelsens sammansättning, 31 december 2017

NamnFunktionOberoende enligt KodenAktieinnehav, antal1 2017-12-31InvaldRevisions­- utskottErsättnings- utskott
Jennifer Allerton Ledamot Ja 10 000 2015
Thomas Andersson Suppleant²⁾ 612 2012
Claes Boustedt Ledamot Ja 20 000 2015 Ordförande
Marika Fredriksson Ledamot Ja 2 500 2017
Johan Karlström Ledamot Ja 5 000 2011 Ledamot
Tomas Kärnström Ledamot2 2 889 2006
Thomas Lilja Ledamot2 3 560 2016
Mats W Lundberg Suppleant2 0 2015
Johan Molin Ordförande Ja 260 0003 2015 Ordförande
Björn Rosengren Ledamot Nej 95 216 2016
Helena Stjernholm Ledamot Nej 04 2016 Ledamot
Lars Westerberg Ledamot Ja 180 000 2010 Ledamot Ledamot

1) Avser eget och närståendes aktieinnehav i Sandvik AB.
2) Arbetstagarrepresentanter (både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsemötena). Thomas Lilja (ledamot) och Mats W Lundberg (suppleant) representerar Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Tomas Kärnström (ledamot) och Thomas Andersson (suppleant) representerar IF Metall.
3) Därutöver 1 000 000 köpoptioner i Sandvik AB.
4) Förvärvade 5 000 aktier den 12 februari 2018.

Styrelsens utskott

Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föredras styrelsen för beslut.

Ersättningsutskott

Under 2017 utgjordes ersättningsutskottets ledamöter av styrelsens ordförande Johan Molin (ordförande i utskottet), Johan Karlström och Lars Westerberg. Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Koden, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till koncernledningen beslutas av verkställande direktören efter samråd med ersättningsutskottet.

För riktlinjer, ersättningar och andra förmåner till koncernledningen, se Förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare på Koncernöversikt samt not 3.5.

Ersättningsutskottet sammanträdde under 2017 vid sju tillfällen. Det ökade antalet möten berodde huvudsakligen på att två ledamöter i koncernledningen ersattes under 2017.

Revisionsutskott

Under 2017 utgjordes revisionsutskottets ledamöter av Claes Boustedt (ordförande i utskottet), Helena Stjernholm och Lars Westerberg. Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

 • Finansiell rapportering
 • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll
 • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
 • Koncernens systematiska processer för riskhantering inklusive legala tvister, IT, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet och pensionsfrågor
 • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regel­efterlevnad och Speak Up, Sandviks globala visselblåsarsystem
 • Sandviks hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys
 • Förberedelse för val av nya revisorer

Revisionsutskottet sammanträdde under 2017 vid sex tillfällen. Sandviks externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2017

LedamotStyrelseRevisions­utskottErsättningsutskott
Totalt antal möten 13 6 7
Jennifer Allerton 13
Thomas Andersson 13
Claes Boustedt 13 6
Marika Fredriksson1 7
Jürgen M Geissinger2 3
Johan Karlström 13 7
Tomas Kärnström 13
Thomas Lilja 13
Mats W Lundberg 13
Johan Molin 13 7
Björn Rosengren 13
Helena Stjernholm 13 6
Lars Westerberg 12 6 7

1) Valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman 2017.
2) Lämnade styrelsen i anslutning till årsstämman 2017.

VD och koncernledning

Verkställande direktören är ansvarig för beslutsfattandet inom koncernen gällande de områden som delegerats från styrelsen. För att försäkra sig om ett heltäckande koncernperspektiv i dessa frågor har verkställande direktören utsett koncernledningen som ett rådgivande forum med fokus på hur koncernens mål, strategier, struktur och organisation ska uppnås. Koncernledningen sammanträder månadsvis och dess medlemmar ansvarar för genomförandet av verkställande direktörens beslut.

Under 2017 bestod koncern­ledningen av:

 • Björn Rosengren, verkställande direktör och koncernchef
 • Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör
 • Klas Forsström, chef för Sandvik Machining Solutions, från 1 april 2017
 • Lars Engström, chef för Sandvik Mining and Rock Technology
 • Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology, från 1 november 2017
 • Jessica Alm, kommunikationsdirektör
 • Johan Kerstell, personaldirektör
 • Åsa Thunman, chefsjurist
 • Jonas Gustavsson, chef för Sandvik Machining Solutions, till 31 mars 2017
 • Petra Einarsson, chef för Sandvik Matrials Technology, till 31 oktober 2017

Verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen presenteras närmare på Koncernledning.

Affärsområden

Sandviks organisationsmodell baseras på en decentraliserad affärsmodell med tre separata affärsområden – Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology – som bygger på olika produkterbjudanden. Varje affärsområde har fullt ansvar för sina respektive affärsresultat.

Vart och ett av de tre affärsområdena är uppdelat i ett antal produktområden baserat på produkterbjudande eller varumärke. Produktområdet är den högsta operativa nivån i Sandviks organisatoriska struktur. I de fall produktområdet baseras på produkterbjudande är varje produktområde indelat i affärsenheter som representerar en definierad del av produkterbjudandet.

Se home.sandvik för närmare information om koncernens affärsverksamhet och produktportföljer.

Koncernfunktioner

Sandvik har för närvarande fyra koncernfunktioner: kommunikation, finans, personal och juridik. Koncernfunktionerna fokuserar specifikt på att etablera lämpliga värdeskapande strukturer och processer som är gemensamma för koncernen eller som avser ett specifikt område som koncernen ansvarar för.

Extern revisor

På årsstämman 2017 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till Sandvik ABs revisor fram till och med årsstämman 2018. Joakim Thilstedt är huvudansvarig revisor.

Revisorerna granskar och övervakar löpande bolagets redovisning och att styrelsen och verkställande direktören uppfyller sina respektive skyldigheter.

Revisionen avrapporteras löpande under året till respektive bolags- och affärsområdesledningar, koncernledningen och revisionsutskottet samt till Sandvik ABs styrelse. Minst en gång per år träffar revisorn styrelsen utan att verkställande direktören eller annan person från koncernledningen är närvarande.

Den externa revisorns oberoende garanteras genom ett krav på att revisionsutskottet godkänner revisorernas uppdrag vid sidan om det ordinarie revisionsarbetet.

Arvode till revisor utgår löpande under mandattiden enligt godkänd räkning. För närmare information om arvode till revisorn, se not 3.6.

Överträdelse av börsens regelverk för emittenter

I december 2017 fann Börsens disciplinnämnd att Sandvik hade brutit mot Börsens regelverk för emittenter (”Regelverket”) och meddelade Sandvik ett vite uppgående till en årsavgift, motsvarande ett belopp om 3 105 000 kronor. Disciplinnämnden bedömde att Sandvik hade brutit mot punkt 3.1 i Regelverket genom att av misstag ha publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2017 på bolagets hemsida innan rapporten offentliggjordes på ett enligt Regelverket korrekt sätt.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Sandviks ekonomiorganisation leder en väl etablerad process för finansiell rapportering som syftar till att säkerställa en intern kontroll på hög nivå.

Det system för intern kontroll som tillämpas följer COSO-regelverkets principer, det vill säga ett regelverk baserat på fem huvudkomponenter som tillsammans medger god intern kontroll. De fem komponenterna är Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter, Information och Kommunikation samt Övervakning och Uppföljning. Det sätt på vilket Sandvik tillämpar COSO-regelverket beskrivs nedan.

Kontrollmiljö

The Sandvik Way reglerar hur Sandvik-koncernen styrs. Det innehåller delegeringsinstrument med regler för firmateckning och fullmakter för beslutsfattande och godkännande av kostnader, äskande- och godkännanderegler för investeringar och förvärv med mera.

För området finansiell rapportering finns Sandvik Financial Reporting Policies and Procedures införda. De innehåller detaljerade instruktioner rörande redovisningsprinciper och rutiner för den finansiella rapporteringen att tillämpas av samtliga rapporterande enheter inom Sandvik.

Ett Sandvik Financial Internal Control Framework har tagits fram som innehåller väsentliga delar såsom väl definierade roller och ansvar, intern kontroll policy samt en risk och kontroll matris som definierar ett minimum av obligatoriska kontrollaktiviteter som bidrar till att minska risker till acceptabla nivåer. Implementering av det gemensamma ramverket i Sandviks enheter pågår.

Riskbedömning och riskhantering

Riskhanteringsarbetet (Enterprise Risk Management, ERM) inom Sandvik omfattar även området finansiell rapportering. Väsentliga risker identifierade i lokala utvärderingar och noteringar från interna och externa revisioner tas också i beaktande för att säkerställa att adekvata kontroller existerar för att hantera dessa risker.

Kontrollaktiviteter

Inom varje legal enhet ansvarar ekonomipersonalen för en korrekt bokföring och riktiga bokslut. På koncernnivå leder Group ­Control rapporteringsprocessen i syfte att säkerställa fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen och att den överensstämmer med IFRS. Såväl den legala som den interna rapporteringen utförs i nära samarbete med produktområden, affärsområden och specialistfunktioner som skatte-, juridik- och finansavdelningarna för att säkerställa en korrekt rapportering avseende resultaträkning, balansräkning, eget kapital och kassaflöde.

Controllers inom produkt- och affärsområden genomför analyser och utredningar inklusive affärsrelaterade trendanalyser samt uppdaterar prognoser. De utreder särskilda frågor rörande den finansiella informationen när så är påkallat. Samtliga affärsområden presenterar sina finansiella resultat i skriftliga rapporter för koncernledningen varje månad och kvartal.

Information och kommunikation

Sandviks styrelse erhåller regelbundet finansiella rapporter avseende koncernens ställning och resultatutveckling. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartalsbokslut som årsredovisning innan dessa publiceras samt följer upp den granskning av intern kontroll och finansiella rapporter som utförts av Internrevisionen och de externa revisorerna.

Kvartalsrapporter publiceras externt och kom­pletteras med företagsledningens investerarmöten.

Övervakning och uppföljning

Varje chef för en legal enhet och respektive ekonomiorganisation är ytterst ansvariga för den löpande uppföljningen av den finansiella informationen för respektive enhet. Sandviks revisionsutskott har till uppgift att säkerställa att Sandviks principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Revisionsutskottet bereder ärenden som föredras styrelsen för beslut.

De externa revisorerna genomför översiktlig granskning av delårsrapporten för det tredje kvartalet samt tar del av upprättade ekonomiska rapporter avseende övriga kvartal. I samband med bokslutet för det tredje kvartalet genomför de externa revisorerna en fördjupad granskning av verksamheten, så kallad Hard Close audit, omfattande rapportering och intern kontroll inom moderbolaget, affärsområden, dotterföretag och koncernfunktioner.

Internrevision

Funktionen Internrevision granskar bolagsstyrningen, interna kontrollen och riskhanteringsrutinerna. Internrevisionen är underställd styrelsens revisionsutskott och chefen för enheten rapporterar till revisionsutskottet. Internrevisionerna baseras på koncernens riktlinjer och policyer för bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll avseende bland annat finansiell rapportering, efterlevnad av uppförandekoden och IT.

Resultatet av revisionerna omfattar handlingsplaner och förbättringsprogram. Avrapportering sker till koncernledning, affärsområdesledningar och till styrelsens revisionsutskott.