Vår aktie

Vår framtida tillväxt avgörs av vår förmåga att kontinuerligt erbjuda förstklassiga produktivitetsförbättringar för kunderna som en del i vårt produkt- och tjänsteerbjudande. Vi gör detta genom vår expertis i materialteknologi och omfattande kunskap om industriella processer och tillämpningar, samt vår förmåga att industrialisera avancerade produkter. Under 2017 steg aktiekursen med 26 procent samtidigt som OMXS 30-index på Nasdaq ­Stockholm ökade med 3 procent.

Ägarfördelning per land 31 december 2017

  • Sverige 63
  • USA 15,4
  • Storbritannien 9,8
  • Luxemburg 2,6
  • Finland 1,3
  • Övriga länder 7,9

Förslag till utdelning, SEK 3.50

Sandviks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2017 handlades aktien till 143,7 kronor, mot­svarande ett börsvärde av 180 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 12:e (15) värdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2017 omsattes sammanlagt 1 082 miljoner aktier (1 300) till ett värde av 145 miljarder kronor (113). Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 63 procent (55) av den totala omsättningen av Sandvik-aktier. Andra marknader som BATS Chi-X, Turquoise etc. stod för 37 procent (45). I USA kan Sandvik-­aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2017 omsattes i genomsnitt per dag 17 995 depå­bevis (27 768). Vid slutet av 2017 fanns 2 546 925 ADRs utestående (4 769 608).

Utdelning och totalavkastning

Vårt årliga mål är att utdelningen ska uppgå till åtminstone 50 procent av resultatet per aktie. Styrelsen har till årsstämman 2018 föreslagit en utdelning om 3,50 kronor (2,75) per aktie. Det motsvarar cirka 4,4 miljarder kronor (3,4) och en direktavkastning på 2,4 procent baserat på kursen vid årets slut. Inklusive den föreslagna utdelningen för 2017 på 3,50 kronor har de senaste fem årens genomsnittliga utdelning varit 3,15 kronor per år och sammanlagt 62 procent av rapporterad vinst per aktie för koncernen har delats ut.

Aktiekapital

Antalet Sandvik-aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,2 kronor och aktie­kapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Sandviks aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik innehar inga egna aktier och senast nya aktier gavs ut var 2012 i samband med förvärvet av utestående aktier i Seco Tools.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som Dow Jones Sustainability Index, Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, FTSE4Good och Ethibel Excellence Europe. Det är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägarna

Antalet aktieägare minskade under 2017 till totalt 103 334 (109 072). Det finns aktieägare i 81 länder, och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 37 procent (33) vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 31 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Personer i Sandviks koncernledning ägde den 31 december 2017 sammanlagt 164 846 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelse­ledamöter ägde 484 561 aktier­ ­(inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,05 procent av kapital och rösträtter.

Sandvik-aktien, fem års utveckling

Antal aktieägare, december 2013-2017

NYCKELTAL
2016 2017
Antal aktier vid årets slut (miljoner) 1 254 1 254
Börsvärde vid årets slut (miljarder) 141 180
Antal aktieägare 109 072 103 334
Aktiekurs vid årets slut 112,7 143,7
Resultat per aktie, koncernen 4,39 10,52
P/E-tal vid årets slut 25,7 13,7
Kursförändring under året, % 52,2 25,9
Ordinarie utdelning, kr/aktie 2,75 3,50*
Utdelning i % av resultat per aktie 63 33*
Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), % 54,6 29,0*
Andel aktier i Sverige, % 67 63
Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, % 32 31

* Föreslagen utdelning. Källa: Euroclear, Monitor del av Modular Finance AB

De tio största aktieägargrupperna, 31 december, %
2016 2017
AB Industrivärden 11,8 11,8
Alecta Pensionsförsäkring 5,9 6,1
AMF Försäkring och Fonder 2,8 2,7
Handelsbanken Pension 3,2 2,6
Swedbank Robur Fonder 2,8 2,5
L E Lundbergföretagen AB 2,4 2,4
SEB Investment Management 1,6 1,9
JP Morgan Chase 1,5 1,8
Fjärde AP-fonden 1,5 1,4
Nordea Investment Funds 2,2 1,4

Källa: Euroclear