Noter

Koncernens och moderbolagets bokslut.

(Belopp i tabellerna redovisas i MSEK, där ej annat anges).