Finansiella nyckeltal, koncernen totalt

20082009201020111201220132014201520162017
Intäkter, MSEK 92 654 71 937 82 654 94 084 98 529 87 328 88 821 90 822 84 430 93 985
Förändring % +7 -22 +15 +14 +5 -11 +2 +2 -7 +11
varav organisk, % +5 -30 +17 +20 +5 -7 -2 -6 -6 +10
varav struktur, % +2 0 +1 0 0 0 +2 0 0 0
varav valuta, % 0 +10 -2 -5 0 -5 +2 +8 -1 +1
Rörelseresultat, MSEK 12 794 -1 412 11 029 10 148 13 490 8 638 10 120 6 062 9 657 18 037
% av intäkter 14 -2 13 11 14 10 11 7 11 19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK 10 577 -3 472 9 412 8 179 11 516 6 753 8 264 4 059 7 996 16 966
% av intäkter 11 -5 11 9 12 8 9 4 9 18
Årets koncernresultat, MSEK 7 836 -2 596 6 943 5 861 8 107 5 008 5 992 2 194 5 468 13 183
Eget kapital¹, MSEK 36 725 29 957 33 813 31 264 32 536 33 610 36 672 34 060 39 290 48 771
Soliditet1, % 36 33 38 32 31 36 34 34 38 46
Nettoskuldsättningsgrad2,3, ggr 0,9 1,0 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 0,7 0,3
Kapitalomsättningshastighet2, % 101 73 92 100 97 89 89 86 83 93
Likvida medel, MSEK 4 998 7 506 4 783 5 592 13 829 5 076 6 327 6 376 8 818 12 724
Avkastning på eget kapital1, % 24,8 -7,9 22,1 18,5 25,3 15,3 17,4 6,2 15,2 31,4
Avkastning på sysselsatt kapital1, % 19,9 -1,3 17,4 16,0 19,8 12,6 13,4 7,9 12,9 23,9
Investeringar i anläggningar, MSEK 6 634 4 006 3 378 4 994 4 820 4 185 4 703 4 161 3 691 3 578
Investeringar totalt, MSEK 7 766 6 161 4 493 5 332 4 859 4 674 7 537 4 168 3 722 3 578
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 9 335 11 792 12 149 7 764 11 892 5 133 9 515 11 952 12 032 14 286
Kassaflöde, MSEK 2 764 2 471 -2 642 907 8 450 -8 656 1 039 79 2 288 3 963
Antal medarbetare, 31 december 50 028 44 355 47 064 50 030 48 742 47 338 47 318 45 808 43 732 43 024

1) Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.
2) Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrad definition. För definitioner.
3) Nettoskulden inkluderar från och med 2012 nettopensionsskulden.

DATA PER AKTIE

(Alla historiska belopp är omräknade med hänsyn till splitt 5:1)

2008200920102011201220132014201520162017
Resultat1 6,30 -2,24 5,59 4,63 6,51 4,0 4,79 1,79 4,39 10,52
Resultat efter utspädning2 6,29 -2,24 5,59 4,63 6,51 4,0 4,79 1,79 4,39 10,50
Eget kapital3 30,0 24,4 27,5 25,2 25,9 26,7 29,1 27,1 31,2 38,9
Utdelning (2017 enligt förslag) 3,15 1,00 3,00 3,25 3,50 3,50 3,50 2,50 2,75 3,50
Direktavkastning4, % 6,4 1,2 2,3 3,8 3,4 3,9 4,6 3,4 2,4 2,4
Utdelningsandel5, % 50 - 54 70 54 88 73 140 63 33
Börskurser, Sandvik-aktien, årshögsta 108 90 133 135 107 108 97 107 116 153,9
årslägsta 42 41 76 73 82 79 74 68 65 113,5
vid årets slut 49 86 131 84 103,50 90,70 76,40 74,05 112,70 143,7
Antal aktier vid årets slut, miljoner 1 186,30 1 186,30 1 186,30 1 186,30 1 254,40 1 254,40 1 254,40 1 254,40 1 254,40 1 254,4
Genomsnitt antal aktier (miljoner) 1 186,30 1 186,30 1 186,30 1 186,30 1 245,90 1 254,40 1 254,40 1 254,40 1 254,40 1 254,4
P/E tal6 7,8 - 23,5 18,2 15,9 22,7 15,9 41,4 25,7 13,7
Börskurs i % av eget kapital2, 7 163 352 476 333 400 340 261 273 361 370

1) Årets resultat per aktie.
2) Årets resultat per aktie efter utspädning av utestående konvertibelprogram.
3) Jämförelsetalen från och med 2011 justerade på grund av förändrade redovisningsprinciper.
4) Utdelning dividerad med börskursen vid årets slut.
5) Utdelning dividerad med resultat per aktie.
6) Börskursen vid årets slut i relation till resultat per aktie.
7) Börskursen vid årets slut i procent av eget kapital per aktie.
Se kompletterande definitioner.

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE, KONCERNEN TOTALT

INTÄKTERRÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL
2015 2016 2017 2015 2016 2017
MSEK MSEK MSEK MSEK % MSEK % MSEK %
Sandvik Machining Solutions 33 809 32 852 35 778 5 504 16 6 970 21 8 413 24
Sandvik Mining and Rock Technology 33 131 31 093 36 547 2 417 7 3 206 10 5 743 16
Sandvik Materials Technology 13 909 12 931 13 643 8 0 1 115 9 284 2
Other Operations 4 976 4 655 4 936 489 10 545 12 4 432 90
Avvecklad verksamhet 4 977 2 877 3 080 -1 209 -24 -1 361 -47 -61 -2

För ytterligare nyckeltal, se under sidan investerare på home.sandvik.