Finansiella mål

Utdelningskvot om 50 % av rapporterad vinst per aktie

Resultat per aktie omfattar rapporterat resultat för koncernen totalt.

Genomsnittlig tillväxt i rörelseresultat (CAGR)1 ≥7 % 2016–2018

Förbättrat rörelseresultat, exklusive effekter från ändrade valutakurser, jämförelsestörande poster2 för koncernen och metallpris­effekter till följd av omvärdering av lager inom Sandvik Materials Technology. Måttet beräknas på kvarvarande verksamheter exklusive Other Operations.

Nettoskuldsättningsgrad <0,8

Nettoskulden beräknas för koncernen totalt och omfattar räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel, dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Exkluderar större förvärv.

Förbättrad avkastning på sysselsatt kapital2 ≥3 %-enheter, 2016–2018

Förbättring i avkastning på sysselsatt kapital beräknas med avkastning på sysselsatt kapital för år 2015 som bas.

Rörelseresultatet exkluderar jämförelsestörande poster.

  • Sysselsatt kapital exkluderar kvarvarande avsättningar relaterat till jämförelsestörande poster.
  • Vid fall av stora nedskrivningar är basen, sysselsatt kapital för 2015, omräknat för att motsvara den nya nivån av sysselsatt kapital.

Måttet beräknas på kvarvarande verksamheter exklusive Other Operations.

Har du synpunkter på vår årsredovisning, är du välkommen att höra av dig till oss på Group Communications, +4684561100 eller info@sandvik.com

För kommentarer eller frågor gällande informationen om hållbarhet kontakta Sustainable Business, +46 8 456 11 00 eller via info@sandvik.com

1) CAGR Compound annual growth rate, genomsnittlig årlig tillväxt.
2) Jämförelsestörande poster: stora förvärv eller försäljningar, omstruktureringskostnader och nedskrivningar.